Deniz Ticareti Hukuku 16. Baskı - Kender, Rayegan

Deniz Ticareti Hukuku 16. Baskı

Rayegan Kender

Yayınevi: Filiz

Yayın tarihi: 11/2020

ISBN: 9789753686020

Yazar : Ergon Çetingil Emine Yazıcıoğlu

Ciltli | Türkçe | 548 Sayfa | 16.5 x 23.5 cm

Tür: Hukuk

GİRİŞ    1

KONU 1

DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN DOĞUŞ SEBEPLERİ

      VE ÖZELLİKLERİ           3

III. DENİZ TİCARETİ HUKUKU ALANINDA YASALAŞMA  5

DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN ULUSLARARASI ALANDA

 BİRLEŞTİRİLMESİ         8

Birinci Bölüm

TÜRKİYE’DE DENİZCİLİK YÖNETİMİ VE TÜRK DENİZ TİCARETİ

HUKUKUNUN KAYNAKLARI

 

1. TÜRKİYE’DE DENİZCİLİK YÖNETİMİ 13

DENİZCİLİĞİN İDARESİ (İDARÎ YAPI) 13

DENİZ TİCARET ODALARI 20

2. TÜRK DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 23

KANUNLAR 23

İKİNCİL MEVZUAT 25

III. MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER        28

İkinci Bölüm

GEMİ

 

1. GEMİ TANIMI VE TÜRLERİ 47

TANIM 47

GEMİNİN BÜTÜNLEYİCİ PARÇALARI VE EKLENTİLERİ 49

III. GEMİ TÜRLERİ               51

GEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 53

GEMİ NİTELİĞİNİN SONA ERMESİ 56

2. GEMİNİN AYIRICI UNSURLARI VE SINIFI 57

AYIRICI UNSURLAR 57

Geminin Adı 57

Tanınma (Çağrı) İşareti 58

Bağlama Limanı 59

Geminin Tonajı 60

Geminin Milliyeti 61

5.1. Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olma        63

5.1.1. Kural              63

5.1.2. Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olmada istisnai haller 64

(i) TTK düzenlemesi               64

(ii) TUGSK düzenlemesi         66

(iii) BKUY düzenlemesi            66

5.2. Türk Bayrağı çekme hakkının kullanılması    66

5.3. Türk Bayrağı çekme hakkının kaybı 68

5.4. Kabotaj tekeli         69

IMO Gemi Tanıtım Numarası 72

GEMİNİN SINIFI 74

Genel Olarak 74

Sınıflama Faaliyetleri 78

Sınıflama Kuruluşunun Sorumluluğu 81

3.1. Sözleşmeden doğan sorumluluk         81

3.2. Sözleşme dışı sorumluluk    85

Üçüncü Bölüm

GEMİ SİCİLLERİ VE BAĞLAMA KÜTÜĞÜ

 

1. GEMİ SİCİLLERİ 95

GENEL OLARAK 95

MİLLİ GEMİ SİCİLİ 98

Gemilerin Sicile Tescili 99

1.1. Tescili caiz olmayan (sicile tescil edilemeyen) gemiler                 100

1.2. Tescili caiz (sicile tescil edilebilen) gemiler    100

1.3. Tescile yetkili sicil müdürlüğü ve tescil usulü 102

Gemilerin Sicilden Silinmesi (Terkin) 105

2.1. Talep üzerine silinme            105

2.2. Resen silinme          106

Gemi Sicilindeki Kayıtlar Ve Hükümleri 108

3.1. Kayıt türleri             108

3.2. Gemi sicilindeki kayıtların hükümleri              109

3.2.1. Hukuki karineler         109

3.2.2. Sicile güvenin korunması ilkesi               109

3.2.3. Tescil edilmiş ve aynî haklardan doğan

           talep haklarını zamanaşımına tâbi olmaması       113

Sicil Kayıtlarının Düzeltilmesi, İtiraz Ve Şerh 114

4.1. Sicil kayıtlarının düzeltilmesi             114

4.2. İtirazın sicile tescili                115

4.3. Sicile şerh verilmesi              116

III. YAPI HALİNDEKİ GEMİLERE ÖZGÜ SİCİL (YAPI SİCİLİ)            117

TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ 119

Amacı, Tutulması, Uygulanacak Hükümler Ve Niteliği 119

Tescil Edilebilecek Gemiler Ve Yatlar 122

Tescil Ve Terkin 125

Tescilin Özel Hükümleri 126

4.1. Bayrak çekme hakkı             126

4.2. Gemi adamlarına ilişkin hükümler    126

4.3. Malî hükümler        127

4.4. Diğer hususlar        127

2. BAĞLAMA KÜTÜĞÜ 129

YASAL DAYANAĞI, AMACI VE TANIMI 129

HUKUKİ NİTELİĞİ 131

III. BAĞLAMA KÜTÜĞÜNÜN KURULACAĞI YER VE TUTULMASI               136

BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLECEK

        GEMİ, DENİZ VE İÇSU ARAÇLARI        137

Gemi, Deniz Ve İçsu Aracı Kavramı 137

Kaydı Zorunlu Gemi Ve Araçlar, Kaydedilmemesine

    Uygulanacak Yaptırım ve Resen Kayıt    140

Kaydı İsteğe Bağlı Gemi Ve Araçlar 142

KAYIT USULÜ VE KAYDEDİLECEK HUSUSLAR 142

KAYDIN NAKLİ, TALEP ÜZERİNE VE RESEN SİLİNMESİ 144

VII. BAYRAK ÇEKME HAKKI VE KULLANILMASI 145

VIII. MÜLKİYETİN DEVRİ VE TAKYİDATLARIN KAYDI       146

Dördüncü Bölüm

GEMİ ÜZERİNDE MÜLKİYET VE DİĞER AYNÎ HAKLAR

1. GEMİ MÜLKİYETİ 153

GENEL OLARAK 153

GEMİ MÜLKİYETİNİN HUKUKİ İŞLEM

      YOLUYLA (DEVREN) İKTİSABI              156

Sicile Kayıtlı Olmayan Gemi, Gemi Payı Ve İştirak Payı 156

Sicile Kayıtlı Gemi 158

Sicile Kayıtlı Gemi Payı Ve İştirak Payı 164

III. GEMİ MÜLKİYETİNİN HUKUKİ İŞLEM DIŞI

       YOLLARLA (ASLEN) İKTİSABI               166

Sahiplenme (İhraz) 167

1.1. Sicile kayıtlı gemi  167

1.2. Sicile kayıtlı olmayan gemi 168

Olağan Zamanaşımı İle Kazanma 169

2.1. Sicile kayıtlı gemi  169

2.2. Sicile kayıtlı olmayan gemi 169

Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanma 170

GEMİ MÜLKİYETİNİN KAYBI 172

2. GEMİ ÜZERİNDE DİĞER AYNÎ HAKLAR 175

2.1. REHİN HAKLARI 175

SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİ, GEMİ PAYI VE İŞTİRAK PAYININ REHNİ 175

GEMİ ALACAKLISI HAKKI 176

Kavram, Niteliği Ve Özellikleri 177

Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacaklar (Gemi Alacakları) 179

Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacakların Borçlusu 182

Gemi Alacaklısı Hakkının Temin Ettiği Alacağın Ve

     Teminatın Kapsamı     184

Gemi Alacaklısı Hakları Arasında Sıra Ve

     Rehin Hakkının Kullanılması    185

Gemi Alacaklısı Hakkının Düşmesi 187

III. GEMİ İPOTEĞİ 191

Tanımı Ve Niteliği 191

Kurulması 193

Teminatın Alacak Bakımından Kapsamı 197

Teminatın Konusu Bakımından Kapsamı 200

4.1. Gemi         200

4.2. Kira bedeli               201

4.3. Kamulaştırma bedeli ve tazminat alacakları   202

4.4. Sigorta tazminatı   203

4.4.1. Alacaklının sigorta tazminatı üzerindeki hakkının niteliği 205

4.4.2. Sigorta tazminatının alacaklının izni olmadan

           malike ödenebileceği hâller      206

4.4.3. Sigortacının ipotekli alacaklıya karşı bildirim yükümlülüğü            208

4.4.4. Sigortacının ipotekli alacaklıya karşı

           ödeme borcundan kurtulması  212

4.4.5. Gemi ipoteğinin sigortacıya intikali       213

İpoteğin Derecesi Ve Derecesinin Değiştirilmesi 213

Gemi İpoteğinin Devri Ve Teminat Altına Alınan

    Alacağın Değiştirilmesi                 215

İpotekli Alacaklının Hakları 216

7.1. Alacak muaccel olmadan önce           216

7.2. Alacak muaccel olduktan sonra         218

Malikin Hakları 219

İpoteğin Sona Ermesi 219

İpoteğin Özel Türleri 222

10.1. Birlikte gemi ipoteği           222

10.2. Üst sınır ipoteği    224

10.3. Yabancı para ipoteği           225

10.4. Sabit değerli ipotek             225

10.5. Kıymetli evraka bağlı alacak ipoteği              225

Kanuni İpotek (Tersaneci İpoteği) 227

11.1. İpotek tescilini talep hakkının sahibi              229

11.2. İpotek tescilinin talep edilebileceği alacaklar               230

11.3. İpotek tescilinin talep edilebileceği gemi veya yapı    231

11.4. Tescilin talep edilebileceği süre       232

11.5. İpotek tescilini talep hakkının niteliği             234

11.6. Tescil şartları        236

Yapı İpoteği 237

2.2. GEMİ ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI 240

KAVRAM VE KURULMASI 240

UYGULANACAK HÜKÜMLER 241

Beşinci Bölüm

DONATAN, DONATMA İŞTİRAKİ VE KAPTAN

1. DONATAN 245

TANIM 245

DONATANIN SORUMLULUĞU 249

Gemi Adamının ve Kılavuzun Eyleminden Sorumluluk 249

1.1. Sorumluluk şartları               250

1.1.1. Zarara sebebiyet veren eylemi gerçekleştiren

           gemi adamı veya kılavuz olmalıdır       250

1.1.2. Gemi adamı veya kılavuz, zarara sebebiyet veren eylemi

           görevini yerine getirirken gerçekleştirmiş olmalıdır          253

1.1.3. Gemi adamı veya kılavuz, zarara sebebiyet veren

           eyleminde kusurlu olmalıdır    254

1.1.4. Gemi adamı veya kılavuzun eylemi hukuka

           aykırı olmalıdır           255

1.1.5. Gemi adamı veya kılavuzun kusurlu ve hukuka aykırı

           eylemi sonucu üçüncü bir kişi zarara uğramış olmalıdır   256

1.2. Gemi adamı veya kılavuzun eyleminden yolculara ve

        yükle ilgililere karşı sorumluluk         257

1.3. Sorumluluğun niteliği            259

Donatanın Adam Çalıştıran Sıfatıyla Sorumluluğu 259

III. DENİZ ALACAKLARINA KARŞI SORUMLULUĞUN

       SINIRLANMASI               263

Sorumluluğunu Sınırlama Hakkına Sahip Olan Şahıslar 267

Sorumluluğun Sınırlanabileceği Alacaklar 270

Sorumluluğun Sınırlanamayacağı Alacaklar 271

Sorumluluğu Sınırlama Hakkının Kaybı 273

Sorumluluk Sınırı 277

Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kullanılması 282

Fon Tesisi Ve Sonuçları 284

Fonun Veya Sınırlı Sorumluluk Tutarının Paylaştırılması 288

2. DONATMA İŞTİRAKİ 293

GENEL OLARAK 293

DONATMA İŞTİRAKİNİN YÖNETİMİ 296

III. PAYDAŞ DONATANLARIN HAKLARI VE BORÇLARI   297

DONATMA İŞTİRAKİNİN SONA ERMESİ 299

 

3. KAPTAN 301

TANIM 301

KAPTANIN GÖREVLERİ 302

Gemiye, Gemi Adamlarına Ve Yüke İlişkin Belgelerin

    Gemide Bulundurulmasına Dikkat etme  302

Geminin Denize ve Yola Elverişli Olmasına Dikkat Etme 304

Geminin Yükleme ve Boşaltmaya Elverişli Olmasına Dikkat Etme 305

Yabancı Mevzuata Uyma 306

Yola Çıkma 306

Gemide Hazır Bulunma 307

Gemi Jurnalinin Tutulmasına Nezaret Etme 307

Deniz Raporu Düzenlenmesini Talep Etme 307

III. KAPTANIN KANUNÎ TEMSİL YETKİSİ 308

Donatanı Temsil Yetkisi 308

Kaptanın Taşıyanı Temsil Yetkisi 310

Kaptanın Yükle İlgilileri Temsil Yetkisi 310

KAPTANIN SORUMLULUĞU 311

Altıncı Bölüm

DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ

 

1. GEMİ KİRA SÖZLEŞMESİ 315

GENEL OLARAK 315

TANIMI VE TÜRLERİ 316

III. KURULMASI VE TARAFLARI   317

SİCİLE ŞERH 319

KİRAYA VERENİN HAKLARI VE BORÇLARI 320

KİRACININ HAKLARI VE BORÇLARI 321

VII. ZAMANAŞIMI  323

2. ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ 325

TANIMI, KURULMASI VE TARAFLARI 325

TAHSİS EDENİN HAKLARI VE BORÇLARI 326

III. TAHSİS OLUNANIN HAKLARI VE BORÇLARI  328

ZAMANAŞIMI 329

 

3. NAVLUN SÖZLEŞMESİ 331

3.1. TANIMI, TÜRLERİ, KURULMASI VE TARAFLARI 331

TANIM 331

Eşya Taşımanın Üstlenilmesi 331

Deniz Yoluyla (Gemiyle) Taşımanın Üstlenilmesi 332

Eşyanın Taşıyanın Zilyetliğinde Taşınacak Olması 332

Taşımanın Ücret (Navlun) Karşılığında Yapılması 333

NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ 333

Yolculuk Çarteri Sözleşmesi-Kırkambar Sözleşmesi 333

1.1. Yolculuk çarteri sözleşmesi               333

1.2. Kırkambar sözleşmesi         334

Alt Navlun-Asıl Navlun Sözleşmeleri 334

III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE BELGELENMESİ          336

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE İLGİLİ ŞAHISLAR 337

Taşıyan 337

Taşıtan 337

Fiilî taşıyan 337

Yükleten 338

Gönderilen 339

UYGULANACAK HUKUK VE KURALLAR 339

3.2. TAŞIMA BORCUNUN İFASI 344

GENEL OLARAK 344

TAŞIMANIN SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN GEMİ İLE

YAPILMASI       344

III. GEMİNİN TAŞIMAYA ELVERİŞLİ OLMASI        345

Denize elverişlilik 346

Yola elverişlilik 346

Yüke elverişlilik 347

GEMİNİN ZAMANINDA YÜKLEME LİMANINDA

       HAZIR BULUNDURULMASI       347

YÜKLEME 348

TAŞITAN VE YÜKLETENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 351

VII. YÜKLEME İÇİN BEKLEME SÜRELERİ               353

Yolculuk Çarteri Sözleşmeleri 353

1.1. Yükleme (starya) süresi        353

1.2. Sürastarya süresi ve ücreti   355

1.3. Bekleme süresinin hesabı ve yükleme engellerinin hesaba etkisi               356

1.4. Hızlandırma primi 358

1.5. Bekleme süresinde yükleme yapılmaması veya

        eksik yükleme yapılması    358

Kırkambar Sözleşmeleri 359

VIII. GEMİNİN YOLCULUĞU VE BOŞALTMA             360

Yolculuk 360

Boşaltma İçin Bekleme Süresi 360

2.1. Yolculuk çarteri sözleşmesinde          360

2.1.1. Boşaltma süresi           361

2.1.2. Sürastarya süresi ve ücreti        362

2.1.3. Bekleme süresi hesabı ve boşaltma engellerinin hesaba

etkisi              362

2.1.4. Boşaltmanın hiç veya süresinde yapılmaması     363

2.1.5. Boşaltma giderleri ve hızlandırma primi               364

2.2. Kırkambar sözleşmelerinde 364

3.3. DENİZDE TAŞIMA SENETLERİ 365

KONİŞMENTO 365

Tanımı 365

Konişmentonun Türleri Ve Düzenlenmesi 365

Konişmentonun Şekli Ve İçeriği 367

3.1. Eşyanın cinsi, işareti ve miktarı         367

3.2. Eşyanın haricen belli olan hâl ve durumu        368

3.3. Taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı veya işletme merkezi             368

3.4. Kaptanın adı ve soyadı        369

3.5. Geminin adı ve tabiiyeti       369

3.6. Yükletenin adı ve soyadı veya ticaret unvanı 369

3.7. Yükleten tarafından bildirilmişse, gönderilenin adı ve soyadı

        veya ticaret unvanı 369

3.8. Navlun sözleşmesine göre yükleme limanı ve

        taşıyanın eşyayı yükleme limanında teslim aldığı tarih 370

3.9. Navlun sözleşmesine göre boşaltma limanı veya

        buna ilişkin talimat alınacak yer        370

3.10. Konişmentonun düzenlendiği yer ve tarih       370

3.11. Taşıyan veya onu temsilen hareket eden kişinin imzası               371

3.12. Navlunun gönderilen tarafından ödeneceğine dair

          kayıtlar, ödenecekse bunun miktarı  371

 

3.13. Navlun sözleşmesinde açıkça kararlaştırılmışsa,

          eşyanın boşaltma limanında teslim olunacağı tarih ve süre         371

3.14. Sorumluluk sınırlarını genişleten her şart        371

3.15. Taraflarca uygun görülen diğer kayıtlar          372

3.16. Konişmentonun kaç nüsha düzenlendiği          372

3.17. Eşyanın değeri        373

Konişmentonun Niteliği 373

Konişmentonun İşlevleri 375

5.1. Taşıyan ve gönderilen ile bunlar arasındaki ilişkiyi belirleme     375

5.2. Taşınmak üzere teslim alınan veya yüklenen eşyayı ispat           377

5.3. Eşyanın taşınacağı ve konişmentonun ibrazı karşılığında

        teslim edileceği taahhüdünü belgeleme           380

5.4. Eşyayı temsil etme 382

DİĞER DENİZDE TAŞIMA SENETLERİ 383

3.4. TAŞIYANIN SORUMLULUĞU 386

GENEL OLARAK 386

SORUMLULUK SEBEPLERİ 390

Geminin Başlangıçta Denize, Yola Ve Yüke Elverişsiz Olması 390

Eşyanın Zıya Veya Hasara Uğraması Ya Da Geç Teslimi 393

2.1. Sorumluluk şartları               393

2.2. Kusursuzluğun ispatı ile sorumluluktan kurtulma         395

2.3. Mutlak sorumsuzluk sebepleri            397

2.3.1. Geminin sevki ve başkaca teknik yönetimindeki kusur     397

2.3.2. Yangın          400

2.3.3. Denizde kurtarma      401

2.3.4. Eşyanın cins veya değerinin kasten yanlış bildirilmesi       401

2.4. Muhtemel sorumsuzluk sebepleri       401

III. EŞYANIN İNCELENMESİ VE BİLDİRİM              402

İnceleme 402

Bildirim 402

TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNU SINIRLAMA HAKKI VE

BU HAKKIN KAYBI      405

Sorumluluk Sınırları 405

1.1. Eşyanın zıyaa veya hasara uğraması halinde  405

1.1.1. Zararın belirlenmesi    405

1.1.2. Sorumluluk sınırı        407

1.2. Eşyanın geç teslim edilmesi halinde  408

1.3. Sınırların birlikte uygulanması          409

Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı 409

TAŞIYANIN VE ADAMLARININ AKİT DIŞI SORUMLULUĞU 411

YÜKÜN ZIYA VEYA HASARINDAN YA DA GEÇ

       TESLİMİNDEN DOĞAN DAVA HAKKININ DÜŞMESİ     412

VII. ZAMANAŞIMI  413

VIII. EMREDİCİ HÜKÜMLER VE UYGULANMADIĞI HÂLLER           414

Emredici Hükümler 414

Emredici Hükümlerin Uygulanmadığı Hâller 414

2.1. Yolculuk çarteri sözleşmesi 415

2.2. Canlı hayvan taşıması          415

2.3. Güverte yükü          415

2.4. Taşımanın yüklemeden önce ve boşaltmadan sonraki aşamaları 416

2.5. Mutat ticari taşıma işlerinden olmayan taşımalar          416

2.6. Müşterek avaryaya ilişkin anlaşmalar              417

TAŞIMANIN İCRASININ FİİLÎ TAŞIYANA BIRAKILMASI HALİNDE SORUMLULUK 417

Taşıyanın Sorumluluğu 418

Fiili Taşıyanın Sorumluluğu 419

3.5. TAŞIYANIN HAKLARI 420

NAVLUN VE DİĞER ALACAKLARI TALEP HAKKI 420

Navlun Ve Diğer Alacaklar 420

Eşyanın Zıya Veya Hasarının Navlun Alacağına Etkisi 421

Navlun Ve Diğer Alacakları Talep Hakkının Muhatabı 422

TAŞIYANIN HAPİS HAKKI 422

3.6. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 425

GENEL OLARAK 425

SÖZLEŞMENİN HÜKÜMDEN DÜŞMESİ 425

Geminin Zayi Olması 425

Eşyanın Zayi Olması 427

2.1. Yolculuk başlamadan önce 427

2.2. Yolculuk başladıktan sonra 428

III. KANUNÎ SEBEPLERLE SÖZLEŞMESİNİN FESHİ              428

TAŞITANIN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ 429

Yolculuk Çarteri Sözleşmesi 429

Kırkambar Sözleşmesi 430

4. DENİZ YOLUYLA YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 431

GENEL OLARAK 431

TANIM 432

III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI, NİTELİĞİ VE TARAFLARI             433

Kurulması 433

Niteliği 434

Tarafları 434

3.1. Taşıyan Ve Fiilî Taşıyan    434

3.2. Yolcu       435

Bagaj 436

YOLCUNUN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 437

TAŞIYANIN HAKLARI VE BORÇLARI 438

Taşıyanın Hakları 438

Taşıyanın Borçları 438

2.1. Yolculuğu vaktinde yapma 438

2.2. Yolcuyu sağ ve salim olarak taşıma 438

2.3. Yolcu beraberindeki bagajı taşıma  439

2.4. Sorumluluk sigortası yaptırma         440

TAŞIYANIN SORUMLULUĞU 441

Yolcunun Ölümü Veya Yaralanmasından Sorumluluk Ve Sınırı 441

1.1. Gemi kazası sonucu yolcunun ölümü veya yaralanması              442

1.2. Gemi kazası dışında bir sebep yüzünden yolcunun ölümü veya

yaralanması            443

Bagajın Zıyaa Veya Hasara Uğramasından Ya Da Geç Teslim Edilmesinden Sorumluluk Ve Sınırı 444

2.1. Kabin bagajı           445

2.2. Kabin bagajı dışındaki bagaj              445

2.3. Değerli eşya            446

Taşımanın Kısmen Veya Tamamen Fiilî Taşıyana Bırakılması Halinde

Taşıyanın Ve Fiilî Taşıyanın Sorumluluğu             446

Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı 447

VII. ZAMANAŞIMI  447

 

 

Yedinci Bölüm

DENİZ KAZALARI

1. MÜŞTEREK AVARYA 451

GENEL OLARAK 451

MÜŞTEREK AVARYAYA UYGULANACAK HÜKÜMLER 452

III. MÜŞTEREK AVARYANIN TANIMI VE UNSURLARI       453

Gemi Ve Yükün Ortak Bir Deniz Sergüzeştine Atılmış Olması 454

Gemi Ve Yükü Birlikte Tehdit Eden Bir Tehlikenin Mevcut Olması 454

Fevkalâde Bir Fedakârlık Veya Fevkalâde Bir Masraf Yapılmış

Olması              455

Fedakârlığın İradî Bir Şekilde Yapılması 455

Fedakârlık Hareketinin Makul Olması 456

Faydalı Netice 456

MÜŞTEREK AVARYAYA GİREN ZARAR VE MASRAFLAR 456

İKAME MASRAFLARI 457

DİSPEÇ 457

2. ÇATMA 461

GENEL OLARAK 461

ÇATMANIN TANIMI VE UNSURLARI 462

III. ÇATMA ZARARLARINDAN SORUMLULUK       462

Kusursuz Çatma 463

Bir Tarafın Kusuru İle Çatma 464

Ortak Kusurlu Çatma 465

Kıyasen Çatma (Çatma Olmaksızın Zarar Verilmesi) 467

TAZMİNAT DAVASI VE SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI 467

3. KURTARMA 469

GENEL OLARAK 469

KURTARMA KAVRAMI VE UNSURLARI 471

Su Aracı veya Diğer Eşyanın Kurtarılmasına Yönelik Faaliyet 471

Su Aracı Veya Diğer Eşyanın, Seyrüsefere Elverişli Sularda Tehlikeye

Maruz Kalmış Olması   472

Kurtarma Faaliyetinde Bulunulmuş Olması 473

Faydalı Sonuç Elde Edilmiş Olması 475

III. KURTARMA ÜCRETİ    476

KURTARMA SÖZLEŞMESİ 477

ÖZEL TAZMİNAT 478

KURTARMA ÜCRETİNİN BORÇLUSU, ALACAKLISI VE

TEMİNATI        481

Borçlular 481

Alacaklılar 482

Kurtarma Ücretinin Ödenmesi 483

Kurtarma Ücreti İçin Rehin Ve Hapis Hakkı 483

Zamanaşımı 483

VII. İNSAN KURTARMA        484

EKLER 485

EK-I       (1996 PROTOKOLÜ İLE DEĞİŞİK) DENİZ ALACAKLARINA KARŞI

MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA MİLLETLERARASI

SÖZLEŞME            487

EK-II     DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI

HAKKINDA 1976 TARİHLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYİ TADİL

EDEN 1996 PROTOKOLÜ  503

EK-III SINIRLI SORUMLULUK TUTARLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KARAR 510

YARARLANILAN KAYNAKLAR             513

 

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2021 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı