%23
Eski Türk Edebiyatı Tarihi Metinleri - Şentürk, Ahmet Atilla

Eski Türk Edebiyatı Tarihi Metinleri

Ahmet Atilla Şentürk

Yayınevi: Dergah

Yayın tarihi: 05/2013

ISBN: 9789759954031

Yazar : Ahmet Kartal

Türkçe | 312 Sayfa | Büyük boy  |  20 x 24 cm

Tür: Edebiyat İncelemesi

  • 60,06 TL

Edebiyat tarihini tarif için 'Edebî metinlerin tarihidir' şeklinde bir hüküm ileri sürülse bu galiba en isabetli tanımlardan biri olurdu. Çünkü böyle bir sahayı metinlerden ayrı değerlendirmek neredeyse imkânsızdır. Edebiyat tarihine konu oluşturan metinleri okuyup anlamaya çalışmak, doğru veya yanlış bazı değerlendirmelerde bulunmak bu sahayla bir temas ve yakınlaşmayı sağlar. Edebiyat tarihi bu eserlerin yorumlanıp değerlendirilmesi, analiz ve mukayesesi sayesinde adeta ruh kazanır. Metinlerin zevkine varıp gerçekten iç dünyalarına girmek ise yine eskilerin 'şerhi mütûn' dedikleri çok daha ileri bir bilgiyi gerektirir. Kitapta ara­nan şa­ir ve ya­za­rın ra­hat­ça bu­lu­na­bil­me­si dü­şün­ce­siy­le kro­no­lo­jik bir sı­ra­la­ma ye­ri­ne, bu­gü­ne ka­dar alı­şıl­mı­şın dı­şın­da al­fa­be­tik bir sı­ra­la­ma ter­cih edil­di. Me­tin­le­ri el­den gel­di­ğin­ce ger­çek gö­rün­tü­süy­le sun­ma ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin yaz­ma eser­ler­le olan iliş­ki­le­ri­ni güç­len­dir­me dü­şün­ce­siy­le her me­tin, ait ol­du­ğu dö­ne­min ya­zı ve im­la ka­rak­ter­le­ri­ne müm­kün ol­du­ğu ka­dar ya­kın bir yaz­ma ve­ya mat­bu eser­den ay­nen ak­ta­rıl­dı. Yaz­ma eser­le­rin tıp­kı­ba­sım ha­lin­de ve­ril­me­si­nin bir di­ğer ama­cı da oku­yu­cu­nun es­ki kül­tü­rü­mü­zün ya­zı­ya ak­se­den Ne­sih, Ri­ka, Ta­lik gi­bi çe­şit­le­riy­le te­ma­sı­nı sağ­la­mak­tı. Yaz­ma me­tin­ler üze­rin­de­ki say­fa le­ke­sin­den kü­tüp­ha­ne dam­ga­sı­na ya­hut der­ke­nar not­la­rı­na ka­dar, mik­ro­film­ler­de­ki her şey ori­ji­na­li na­sıl­sa o şe­kil­de mu­ha­fa­za edil­me­ye ça­lı­şıl­dı.

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2022 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı