%10
Finansal Tablolar Analizi - Durmuş, Ahmet Hayri

Finansal Tablolar Analizi

Ahmet Hayri Durmuş

Yayınevi: İstanbul Ticaret Üniversitesi

Yayın tarihi: 03/2022

ISBN: 9789756516355

Türkçe | 394 Sayfa |

Tür: Ekonomi

  • 45,00 TL

 1. ÖNSÖZ İ
2. İÇİNDEKİLER İİİ
3. KISALTMALAR Xİİİ
1. FİNANSAL TABLOLAR ı
11. FİNANSAL TABLOLARA GENEL BAKIŞ 1
111. Finansal Tablolar Tanımı, Amacı1
112. Finansal Bilginin Niteliksel Özellikleri 2
1121. Temel Niteliksel Özellikler 2
1122. Destekleyici (Diğer) Niteliksel Özellikler 2
113. Finansal Tabloların Türleri 3
114. Finansal Tablolar ve Muhasebe İlkeleri/Kavramları, Muhasebe Varsayımları 4
115. Finansal Tablolar ve Uluslararası Muhasebe Standartları 7
116. Muhasebe Politikalarının Finansal Tablolara Etkisi 9
117. Finansal Tabloların Eksiklikleri 10
118. Finansal Tablo Paydaşları 12
119. Finansal Tabloların Sunulmasını Belirleyen Güçler 12
12. BİLANÇO 13
121. Bilançoya Genel Bakış 13
1211. Bilançonun Tanımı 13
1122. Destekleyici (Diğer) Niteliksel Özellikler 19
1213. Değerleme ve Bilanço 19
1214. Hesap Çerçevesi ve Bilanço ilişkisi 21
1215. Bilançonun Temel ilkeleri 22
1216. Bilançonun Temel İlkelerine Aykırı Davranışlar 24
1217. Bilanço Türleri 25
1218. Bilançonun Yapı ve İçeriği 28
1219. Bilançoya ilişkin Açıklamalar, Dipnotlar 29
122. Bilanço Kuramları 30
1221. Bilanço Kuramlarına Genel Bakış 30
1222. Statik Bilanço Kuramı 31
1223. Dinamik Bilanço Kuramı32
1224. Organik Bilanço Kuramı 34
1225. Diğer Bilanço Kuramları 36
123. Bilançonun Sunulması
1231. Düzenlenmiş Bilanço Kavramı 37
1232. Düzenlenmiş Bilanço Kavramı 39
1233. Düzenlenmiş Bilançoda Hesapların Sınıflandırılması 39
1234. Bilançonun Sunuluş Formları 40
1235. Düzenlenmiş Bilanço Örneği 40
1236. Karşılaştırmalı Bilanço Formu 43
1237. Düzenleniş Amacına Göre Bilançonun Kapsamı 43
124. Türkiye'de Kullanılan Bilançolar 44
1241. Türkiye'de Kullanılmakta Olan Hesap Planları ve Bilanço ilişkisi 44
1242. Türkiye'de Kullanılan Bilanço Formları 47
125. Türkiye'de Kullanılan Bilançolarda Değerleme 1 52
1251. Vergi Mevzuatına Göre Değerleme: Vergi Bilançosu 52
1252. TTK'na (TMS/TFRS'na) Göre Değerleme: Ticari Bilanço 55
1253. Vergi Bilançosu ve Ticari Bilançonun Karşılaştırılması 56
126. Bilançonun Oluşturulmasındaki Bazı Güçlükler 63
1261. Verilen Çeklerin Durumu 63
1262. Şirketin Satın Aldığı Kendi Hisse Senetlerinin Durumu 63
1263. Ortaklardan Alacakların ve Ortaklara Borçların Durumu 64
1264. Uzun Vadeli Borç Taksitlerinin Durumu 65
1265. Özkaynağa Dayalı Finansal Yatırımların Durumu 65
1266. Edinilmekte Olan Stokların Durumu 66
13. GELİR TABLOSU 66
131. Gelir Tablosuna Genel Bakış 66
1311. Gelir Tablosunun Tanımı 66
1312. Muhasebe Akışı, Kâr Zarar Hesabı, Kâr Zarar Tablosu, Gelir Tablosu 69
1313. Gelir Tablosunun Biçimsel Yapı ve içeriği, Sunumu 70
1314. Gelir ve Giderlerde Dönem Ayırımı, Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Varlıklar 71
1315. Gelir Tablosunun Hazırlanmasındaki Amaç 74
1316. Gelir Tablosu içinde Giderlerin Sunumu 74
1317. Gelir Tablosu ilkeleri 76
1318. Gelir Tablosuna ilişkin Açıklamalar, Dipnotlar 77
132. Muhasebe Sisteminin Kâr Zarar Hesabının Oluşumuna Etkisi 77
1321. Ticaret ve Hizmet işletmelerinde Kâr Zarar Hesabının Oluşumu 78
1322. Sanayi işletmelerinde Kâr Zarar Hesabının Oluşumu 79
133. Maliyet Hesaplama Yaklaşımına Göre Gelir Tablosu 81
134. Türkiye'de Kullanılan Gelir Tablosu Formları 83
135. Gelir Tablosunun Düzenlenmesindeki Bazı Güçlükler 87
1351. Standartlar ile Vergi Mevzuatının Ölçme Değerlemede Bazı Farklılıkları 87
1352. Gerçekleşen Maliyet ile Standart Maliyet Sapmaları (Farkları) 88
1353. Stoklarda Alış indirimleri 89
1354. Batak Alacaklar Dolayısıyla Oluşan Zararlar 90
1355. Garanti Karşılıkları Dolayısıyla Oluşan Zararlar 90
14. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU 90
141. Satışların Maliyeti Tablosunun Tanımı 90
142. Satışların Maliyeti Tablosunun Oluşumu 90
1421. Ticaret işletmelerinde Satışların Maliyetinin Oluşumu 91
1422. Hizmet işletmelerinde Satışların Maliyetinin Oluşumu 91
1423. Sanayi işletmelerinde Satışların Maliyetinin Oluşumu 91
143. Türkiye'de Kullanılan Satışların Maliyeti Tablosu Formları 92
15. ÖTEKİ Fİ NANSAL TABLOLAR 92
151. Öz Kaynak Değişim Tablosu 92
1511. Öz Kaynak Değişim Tablosunun Tanım, İçeriği 94
1512. Öz Kaynak Değişim Tablosu Formları 96
152. Fon Akış Tablosu 97
1521. Fon Akış Tablosu Tanımı, İçeriği 97
1522. Fon Akış Tablosu Formu 98
153. Net İşletme Sermayesindeki Değişim Tablosu 99
1531. Net İşletme Sermayesinin Tanımı 99
1532. Net İşletme Sermayesinin Türleri 100
1533. Net İşletme Sermayesindeki Değişim Tablosunun Tanımı, içeriği 101
1534. Net işletme Sermayesindeki Değişim Tablosu Formu 102
154. Nakit Akış Tablosu 105
1541. Nakit Akış Tablosunun Tanımı 105
1542. Nakit Akış Tablosunun Düzenlenmesi Yöntemleri 105
1543. Nakit Akış Tablosu Formları 106
155. Kâr Dağıtım Tablosu 111
1551. Kâr Dağıtım Tablosunun Tanımı, içeriği 111
1552. Kâr Dağıtım Tablosu Formu 112
1553. Dağıtılacak Kâr Tutarının Belirlenmesi 113
156. Dağıtılmamış Kârlar Tablosu 114
1561. Dağıtılmamış Kârlar Tablosunun Tanımı, İçeriği 114
1562. Dağıtılmamış Kârlar Tablosu Formu 115
2. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİNE GENEL BAKIŞ ne
21. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ KAVRAMI 116
211. Finansal Tablolar Analizinin Tanımı 116
212. Finansal Tablolar Analizinin Kapsamı 116
213. Finansal Tablolar Analizinin Amacı 118
214. Finansal Tablolar Analizinin Tarihçesi 119
215. Finansal Tablolar Analizinin Türleri 121
216. Finansal Tablolar Analizinin Önemi - J.22
217. Finansal Tablolar Analizinde Başarı Koşulları 123
218. Finansal Tablolar Analizine İlgi Duyan Kişiler 124
219. Denetim ve Finansal Tablolar Analizi İlişkisi 124
22. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ ÖN HAZIRLIKLARI 125
221. Ön Hazırlıklara İlişkin Genel Açıklamalar125
222. Finansal Analiz İçin Gerekli Belgelerin Derlenmesi 125
223. Finansal Analiz İçin Gerekli Bilgilerin Derlenmesi 127
224. Finansal Analiz Etkenlerinin Belirlenmesi 127
2241. İşletme Dışı Finansal Analiz Etkenlerinin Belirlenmesi 127
2242. İşletme İçi Finansal Analiz Etkenlerinin Belirlenmesi 130
225. Derlenen Belge ve Bilgilerin Değerlendirilmesi ve Özetlenmesi 131
226. Fiyatlar Genel Düzeyindeki Yükselişlerin Finansal Tablolara Etkilerinin Düzeltilmesi 132
23. BİLANÇONUN ANALİZE HAZIRLANMASI 135
231. Genel Açıklama 135
232. Bilançodaki Tutarların Kısaltılması 135
233. Bilançodaki Hesapların Sınıflandırılması 136
234. Bilançodaki Hesapların ve Tutarların Arındırılması 137
2341. Genel Olarak Bilançoda Arındırma İşlemleri 138
2342. Bilançodaki Hesaplar Ürerinde Ölçme ve Değerlemeye ilişkin Arındırma işlemleri 144
235. Analize Hazır Bilanço Çizelgesi Oluşturulması 151
24. GELİR TABLOSU: KÂR ZARAR HESABININ ANALİZE HAZIRLANMASI 152
241. Genel Açıklama 152
242. Tutarların Kısaltılması 152
243. Kâr Zarar Hesabının Gelir Tablosu Formatında Düzenlenmesi 153
244. Tutarların Arındırılması 153
245. Analize Hazır Gelir Tablosu Çizelgesi Oluşturulması 154
25. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSUNUN ANALİZE HAZIRLANMASI 156
251. Genel Açıklama 156
252. Tutarların Kısaltılması 156
253. Satışların Maliyeti Tablosu Formatında Düzenlenmesi 156
254. Tutarların Arındırılması 157
255. Analize Hazır Satışların Maliyeti Çizelgesi Oluşturulması 157
26. FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZE HAZIRLANMASINA İLİŞKİN ÖRNEK 158
3. FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ VE ANALİZ SONUÇLARININ
BULUNMASI 163
31. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ YÖNTEMLERİ 163
311. Finansal Analiz Yöntemlerine Genel Bakış 163
312. Tutarları Karşılaştırma Yöntemi (Karşılaştırmalı Tablolar Yöntemi) 164
313. Dikey Yüzde Yöntemi (Ortak Payda Yöntemi) 166
314. Yatay Yüzde Yöntemi (Eğilim Yüzdeleri Yöntemi, Trend Yöntemi, Endeks Yöntemi) ....171
315. Oranlar Yöntemi (Rasyolar Yöntemi) 176
3151. Oranlar Yöntemine Genel Bakış 176
3152. Oranların Sınıflandırılması 177
3153. Oranlar Yönteminde Başarı Koşulları 178
3154. Başlıca Oranlar 179
316. Analiz Yöntemlerine İlişkin Eleştiri 182
317. Analiz Yöntemlerinin Temel Finansal Tablolara Uygulanması 183
32. TEMEL FİNANSAL TABLOLARIN TUTARLARI KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMİYE ANALİZİ
321. Tutarları Karşılaştırma Yöntemiyle Bilançonun Varlık ve Sermaye Yapısının
Analizinin Yapılması 183
3211. Varlık Yapısını Belirleyen Etkenler 183
3212. Sermaye Yapısını Belirleyen Etkenler 185
3213. Varlık ve Sermaye Yapısının Tutarları Karşılaştırma Yöntemiyle Analizinin Yapılması
322. Tutarları Karşılaştırma Yöntemiyle Gelir Tablosu Analizinin Yapılması 187
323. Tutarları Karşılaştırma Yöntemiyle Satışların Maliyeti Tablosunun Analizinin Yapılması 188
33. TEMEL FİNANSAL TABLOLARIN DİKEY YÜZDE YÖNTEMİYE ANALİZİ 188
331. Dikey Yüzde Yöntemiyle Bilançonun Varlık ve Sermaye Yapısının Analizinin Yapılması 188
332. Dikey Yüzde Yöntemiyle Gelir Tablosu Analizinin Yapılması 190
333. Dikey Yüzde Yöntemiyle Satışların Maliyeti Tablosunun Analizinin Yapılması 193
34. TEMEL FİNANSAL TABLOLARIN YATAY YÜZDE YÖNTEMİYE ANALİZİ 194
341. Yatay Yüzde Yöntemiyle Bilançonun Varlık ve Sermaye Yapısının Analizinin Yapılması 194
342. Yatay Yüzde Yöntemiyle Gelir Tablosu Analizinin Yapılması 197
343. Yatay Yüzde Yöntemiyle Satışların Maliyeti Tablosunun Analizinin Yapılması 197
344. Yatay Yüzde Yöntemiyle Bilanço ve Gelir Tablosunun Bazı Kalemlerinin Birlikte Analizi 197
35. TEMEL FİNANSAL TABLOLARIN ORANLAR YÖNTEMİYE ANALİZİ 198
351. Oranlar Yöntemiyle Varlık ve Sermaye Yapısı Analizinin Yapılması 198
3511. Varlık Yapısı Analizinin Yapılması 198
3512. Sermaye Yapısı Analizinin Yapılması 200
3513. Borçlanma Analizinin Yapılması: Borçlanma Oranları 202
3514. Likidite Analizinin Yapılması: Likidite Oranları 204
3515. Yatırım Analizinin Yapılması: Yatırım Oranları 209
3516. Varlık ve Sermaye Yapısına ilişkin Diğer Analizler 212
352. Rasyo Yöntemiyle Faaliyet Analizinin Yapılması 213
3521. Alacak Devir Hızı, Veresiye Satış Oranı, Günlük Veresiye Satış Tutarı ve Alıcılara Tanınan
Ortalama Vadenin Hesabı 213
3522. Stokların Devir Hızı, Stokların Depoda Kalma Oranı ve Stokların Depoda Kalma (Bekleme)
Süresinin Hesabı 218
3523. Satıcılara Borçların Devir Hızı, Veresiye Alış Oranı ve Satıcıların Tanıdığı Ortalama Vadenin
Hesabı: 222
3524. Aktif ve Pasif Devir Hızı Rasyoları 226
3525. Maddi Duran Varlık Devir Hızı Oranı 228
3526. Dönen Varlık Devir Hızı Oranı 228
3527. Net işletme Sermayesi Devir Hızı Oranı 228
3528. Öz sermaye Devir Hızı Rasyosu 229
353. Oranlar Yöntemiyle Kârlılık Analizinin Yapılması 230
3531. Öz sermaye Kârlılığı Oranı 231
3532. Tüm Sermaye Kârlılığı Oranı 236
3533. Borçtan Yararlanma Rasyosu 238
3534. Aktif Kârlılık Oranı 240
3535. Satış Kârlılığı Oranları 242
3536. Faaliyet Kaldıraç Derecesi 243
3537. Finansal Kaldıraç Derecesi 245
3538. Kâr ile Finansal Yükümlülük ilişkisini Belirten Oranlar 246
354. Oranlar Yöntemiyle İşletme Değeri Analizinin Yapılması 248
3541. Hisse Başına Defter Değeri Oranı 249
3542. Hisse Başına Kâr ve Hisse Başına Temettü Oranı 249
3543. Fiyat Kazanç Oranı 251
3544. Piyasa Değeri Defter Değeri Oranı 253
3545. Ekonomik Katma Değer 253
355. Finansal Analizde Kullanılan Diğer Rasyolar 256
3551. Sabit Giderleri Karşılama Oranı 256
3552. Kârlılık ve Verimlilikle İlgili Diğer Oranlar 256
3553. Finansal Yapı ile ilgili Diğer Oranlar 262
3554. Duran Varlıklar ve Yatırım Türleri ile ilgili Diğer Oranlar ...263
3555. işletme Değeri Analizi ile ilgili Diğer Oranlar 264
3556. Vergi ve Yasal Yükümlülük Analizi ile ilgili Diğer Oranlar 266
356. Finansal Analizde Dolaylı Yararlanılan İşlevsel Oranlar 266
36. ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ VE ANALİZİ 266
361. Öz Kaynak Değişim Tablosu Unsurları 267
362. Öz Kaynak Değişim Tablosunun Düzenlenmesi
363. Öz Kaynak Değişim Tablosunun Finansal Analizde Kullanılması 268
37. FON AKIŞ TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ VE ANALİZİ 269
371. Fon Akış Tablosu Düzenleme Kuralları 269.
372. Tutarları Karşılaştırma Yöntemi ve Fon Akış Tablosu Bağıntısı 270
373. Tutarları Karşılaştırma Yöntemi ile Fon Akış Tablosunun Oluşturulması: Örnek 274
374. Fon Akış Tablosunun Finansal Analizde Kullanılması 277
38. NET İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ VE
ANALİZİ279
381. Net İşletme Sermayesini Belirleyen Etkenler 279
382. Net İşletme Sermayesi Tutarını Hesaplama Yolları 280
383. Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosunun Düzenlenmesi 284
384. Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosunun Finansal Analizde Kullanılması 287
39. NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ VE ANALİZİ 289
391. Brüt Yönteme (Dolaysız Yönteme) Göre Nakit Akış Tablosunun Düzenlenmesi 290
392. Net Yönteme (Dolaylı Yönteme) Göre Nakit Akış Tablosunun Düzenlenmesi 297
393. Nakit Akış Tablosunun Finansal Analizde Kullanılması 298
4. ANALİZ SONUÇLARINI DEĞERLEME VE RAPOR YAZMA 300
41. ANALİZ SONUÇLARINI DEĞERLEMEYE GENEL BAKIŞ 300
411. Analiz Sonuçlarını Tekbaşına Değerleme 301
412. Analiz Sonuçlarını Birbirleriyle İlişkilendirerek Değerleme 302
413. Analiz Sonuçlarını Dönemler Arası Karşılaştırma Yaparak Değerleme 304
4131. Dönemler Arası Karşılaştırmaya Genel Bakış 304
4132. Dönemler Arası Karşılaştırmada Gözönünde Bulundurulacak Etkenler 305
414. Analiz Sonuçlarını Başka İşletmelerin Sonuçlarıyla Karşılaştırma Yaparak Değerleme 308
415. Analiz Sonuçlarını Genel Piyasa Koşulları ve Standart Rasyolarla Karşılaştırma Yaparak
Değerleme 309
42. ANALİZ SONUÇLARINI AYRINTILI DEĞERLEME 311
421. Varlık Yapısı Analiz Sonuçlarını Değerleme 311
422. Sermaye Yapısını Analiz Sonuçlarını Değerleme 312
423. Likidite Analiz Sonuçlarını Değerleme 314
424. Gelir Tablosu Analiz Sonuçlarını Değerleme 314
425. Devir Hızı Analiz Sonuçlarını Değerleme 316
426. Kârlılık Analiz Sonuçlarını Değerleme 317
427. Performans Analiz Sonuçlarını Değerleme 318
428. Diğer Analiz Sonuçlarını Değerleme 319
429. Ek Finansal Tablo Sonuçlarını Değerleme 320
43. ANALİZ SONUÇLARINI FİYATLAR GENEL DÜZEYENDEKİ YÜKSELİŞLERİ DİKKATE ALARAK
DEĞERLEME 322
431. Fiyatlar Genel Düzeyindeki Yükselişlerin Finansal Tabloları Etkisine Genel Bakış 322
432. Fiyatlar Genel Düzeyindeki Yükselişler Karşısında Geçmiş Dönem Tablolarının Düzeltilmesi
325
44. ANALİZ SONUÇLARINI ENTELEKTÜEL SERMAYEYİ DİKKATE ALARAK DEĞERLEME 329
45. ANALİZ SONUÇLARINI ÖZET DEĞERLEME 331
451. İşletmenin Sorunlarını Belirleme ve Çözüm Önerileri 334
452. Analiz Sonuçlarını Analiz Amacına Yönelik Değerleme 334
46. ANALİZE İLİŞKİN RAPOR YAZMA 335
461. Raporun Çatısı 335
462. Ekler 336
463. Rapor 336
5. SONSÖZ 338
6. ÖRNEK 339
7. YARARLANILAN KAYNAKLAR 361
8. EKLER 369
EK: 8.1 MSUGT-TEKDÜZEN HESAP PLANI 369
EK: 8.2 MSUGT'NDEKİ HESAPLARA İLÂVETEN, TMS/TFRS UYGULAMASINDA KULLANILMASINDA
GEREKLİ OLABİLECEK BAZI HESAPLAR 375
EK: 8.3 BANKA BİLANÇO ve GELİR TABLOSU ÖRNEĞİ 379
EK: 8.4 SİGORTA ŞİRKETİ BİLANÇO VE GELİR TABLOSU ÖRNEĞİ 383
EK: 8.6 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI LİSTESİ 392
EK: 8.7 YURTİÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ 393

Motor Kurye ile Teslim
Bu Ürünün Bulunduğu Şubelerimiz:
  • pandora.com.tr
  • Nişantaşı

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2022 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı