%0
Yeni Türkiye Dergisi 60-64 : Ermeni Meselesi Özel Sayısı : 5 Cilt Takım - Kolektif

Yeni Türkiye Dergisi 60-64 : Ermeni Meselesi Özel Sayısı : 5 Cilt Takım

Kolektif

Yayınevi: Yeni Türkiye Dergisi Yayınları

Karton Kapak | Türkçe | 4000 Sayfa | 19,5 x 25,5 cm

Tür: Dergi

  • 1250,00 TL

 Yaz aylarından beri hummalı bir çalışmayla tamamladığımız, Yeni Türkiye Dergimiz'in 'Ermeni Meselesi' araştırması ile huzurunuzda olmanın gururunu yaşıyoruz. Toplam 5 cilt halinde yayınladığımız bu özel sayı; 249 bilimsel ve akademik makale, 15 ana bölüm ve 31 alt başlıkta ele alınmıştır. Dönemin müşahedelerini aktaran birkaç sözlü tarih denemesi haricinde, yayınlanan bütün makaleler birincil kaynaklara ve arşiv belgelerine dayanmaktadır. Başta Osmanlı Arşivi olmak üzere Amerikan Millî Arşivi (NARA), İngiliz Arşivi, Fransız Arşivi, Alman Arşivi, Rus Arşivi ve Azerbaycan Arşivi, araştırmalarımıza kaynaklık etmiştir. Araştırma esnasında millî arşivlerimiz seferber edilmiş; Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cumhuriyet Arşivi, TBMM zabıtları, o tarihteki gazeteler incelenmiştir.
Bugün Türkiye'de ATASE Askerî Harp Tarihi Arşivi dahil hiç kimseden gizlimiz saklımız yoktur. Bütün bu arşivleri beraberce değerlendirmeyi Ermeni araştırmacılar başta olmak üzere herkese teklif ediyoruz. Lâkin, ne yazık ki Ermeni Meselesi konusunda tek kapalı arşiv Taşnak Partisi ve Patrikhane Arşivi'dir. Bu arşivlerin bunca zaman sonra hâlâ gizli tutulmasının tek sebebi olabilir: Zira açıldıktan sonra soykırım iftiralarının gerçek olmadığı anlaşılacaktır.

birinci cildin içindekiler
GENEL DEĞERLENDİRME
Hasan Celâl Güzel Ermeni Meselesinin Genel Değerlendirmesi / 19
Nejat Göyünç Türkler ve Ermeniler / 25
Mehmet Saray Türk-Ermeni İlişkilerinin Bir Analizi, Türk-Ermeni İlişkilerinde
Unutulmaması Gereken Tarihî Gerçekler / 74
Yaşar Akbıyık Asırların Dostluğundan İhanete Ermeniler / 83
Ömer Faruk An Ermeni Sorununun Özet Tarihi / 90
Kâmil Veli Nerimanoğlu ‘Ermeni Meselesi’ Yapay Sorunu ve Ermeni İşgali
Gerçekliği / 102
Yunus Zeyrek Esat Uras ve Ölümsüz Eseri, Tarihte Ermeniler ve Ermeni
Meselesi / 142
TARİH BOYUNCA TÜRKLER VE ERMENİLER
Antik Devirde Ermeniler
Feridun Celilov Ermeni Boyları ve Pseudo-Ermeni Haylar (Milattan Önce
Türk-Ermeni İlişkileri / 155
Mehmet Yılmaz ‘Ermeniler Kimdir?’ Sorusu Hakkında Mitolojik Bir
 Değerlendirme / 174
Muzaffer Demir M.Ö. VI.-IV. Yüzyıllar Arasında Pers-Armenia İlişkileri ve Armenia
Orantid Hanedanlığı / 191
Vüsal Bakışov XV.-XVI. Yüzyıllarda Çukur Saad Bölgesinde Ermeni Feodal
Zümresinin Varlığı Konusundaki İddialar ve Tarihi Gerçekler / 201
İlhami Tekin Cinemre Moses Khorenatsi ve Ermenilerin Milletleşme Sürecinde
Mitolojik Derinlik / 212
Selçuklular ve Ermeniler
Kevork Kalloshyan Kilikya Ermeni Krallığının Doğuşu ve Çöküşü / 223
Zafer Duygu Julyanist Kristoloji’ye Karşı VIII. Yüzyılda Ermeni ve Ortodoks Süryani
Kiliselerinin Reaksiyonları / 231
Kerra Altuğ Ermeni-Haçlı İlişkileri / 242
Ergin Ayan Tuğrul Bey Dönemi Selçuklu-Bizans Ekseninde Ermeniler / 247
Ahmet Toksoy 1018-1071 Yılları Arasında Selçuklu-Bizans İlişkileri ve
Ermeniler / 264
Ali İpek Malazgirt Zaferiyle Kilikya Ermeni Prensliklerine Açılan Yol / 279
Mehmet Ersan Türk-Ermeni İlişkilerinin Tarihî Serencamına Dair / 293Ali İpek Akdamar Adasında Müslüman Müttefiki Bir Ermeni Prensi Theodoros
Rştuni (640-656) / 298
Derya Coşkun XII. Yüzyıl Ortalarında Ani’de Siyasî İki İsyan; Ermeni
Papazları / 306
Osmanlılar ve Ermeniler
Ali Şafak İslâm’da İnsan Haklarıyla İlgili Belgeler ve Gayrimüslim Unsurların
Hakları Üzerine Kısa Bir Bakış / 313
Ali Şafak Mukayeseli Hukuk Açısından Azınlık Haklarına Bir Bakış ve Ermeni
Katolik Patrikliği ile İlgili Bir Fermanın Değerlendirilmesi / 326
Nuri Adıyeke Osmanlı Millet Sistemine Dair Tartışmalar ve Siyasal Bir Uzlaşma
Modeli Olarak Osmanlı Millet Sistemi / 345
Süleyman Kocabaş Türk-Ermeni Kader Birliğinin Kuruluşu, Bozuluşunun Sebep ve
Sonuçları / 358
OSMANLI DÖNEMİNDE BİRLİKTE YAŞAYIŞ
Sosyal Kültürel ve Ekonomik Hayat
Zelkif Polat Osmanlı Devletinde Ermenilerin Sosyo-Ekonomik Yapısından Kentsel
Kesitler / 387
Mustafa Keskin Anadolu’da Türkler ve Ermeniler-Kayseri Örneği / 405
İlhan Ekinci 19. Yüzyılda Ordu Kazasında Ermeni Nüfusu ve Göçler / 427
Necati Çavdar XIX. Yüzyıl Ortalarında Tokat’ta Katolik Ermeniler:
Demografi-Ekonomi / 449
Yusuf İlgar Afyonkarahisar Ermenileri Üzerine Bir Deneme / 470
Selim Özcan Tanzimat Döneminde, Sinop’a Tâbi Köylerdeki Ermenilerin Sosyal ve
Ekonomik Yapıları / 491
İsmail Hakkı Mercan Balıkesir Ermenileri; Hoşgörüden Ayrılığa / 510
Ali Efdal Özkul Osmanlı İdaresinde Kıbrıs’ta Ermeni Toplumu ve Faaliyetleri / 523
Şerife Eroğlu Memiş I. Dünya Savaşı Öncesi Şam Sancağı’nda Mukîm Olan
Ermeniler / 565
Jülide Akyüz Orat Ben de Bir Osmanlı Vatandaşıyım: Osmanlı Ermenisi Keyfurek’in
Kâğıt Fabrikası Açma Teşebbüsü / 577
Ahmet Turan Alkan Sivaslı Ermenilere Dair / 588
Süleyman Kocabaş Ermeni Meselesi Hakkında Duyduklarım ve Gördüklerim / 594
Refik Arıkan Bir Ermeni Köyü: Çalkara / 598
Musa Şahin Sadakat Yemininin Bozulması ve Ermenilerle Birlikte Yaşamak: Ankara
Pala Sokak Örneği / 607
Resul Değirmenci Hadisat Gazetesi ve Ermeni Meselesi / 617
Naci Şahin Yakın Çağ’da Anadolu’da Ermeni Mezarlıkları ve Ermeni Meselesine
Etkileri / 656Tanzimat’ın İlanından Sonra Ermenilerin İhtidası ve İrtidadı Tartışması
Zübeyde Güneş Yağcı Osmanlı Devleti’nde Tanzimatın İlânından Sonra Ermenilerin
İhtidası ve İrtidadı / 670
Osman Kılıç Arşiv Belgelerine Göre Hekimhan Ermenilerinin Zorla
Müslümanlaştırılma İddiaları ve Gerçekler / 682
Osmanlı’da Ermeni Devlet Adamları
Musa Kılıç Osmanlı Hâriciyesi’nin Ermeni Elçi ve Maslahatgüzarları / 687
Şerife Eroğlu Memiş I. Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı İmparatorluğu Devlet
Kademelerinde Halep Ermenilerinin Etkinliği / 697
Mehmet T. Serdar Osmanlı Devlet Kademesinde Görev Yapan Ermeniler / 722
TÜRK-ERMENİ KÜLTÜR İLİŞKİLERİ
Nejat Göyünç Türk-Ermeni Kültür İlişkileri / 731
Erdoğan Altınkaynak Ukrayna Ermenileri veya Ermenileşen Kıpçaklar / 743
Bilgehan Atsız Gökdağ-Yaşar Şimşek Gregoryan Kıpçak Türkçesi mi, Ermeni
Kıpçakçası mı? / 756
Kâmil Veli Nerimanoğlu-Feridun Celilov Kitab-ı Dede Korkut’un Dilinde Ermeni
Sözleri Meselesi / 768
Yaşar Şimşek Ermeni Asıllı Türk Dilcileri ve Bunların Çalışmalarına Genel Bir
Bakış / 774
Mahmut Sarıkaya Çıldırlı Âşık Şenlik’ten Yansıyan Türk-Ermeni İlişkileri / 790
Fatma Âdile Başer Mevlevihâne, Hamparsum, Kilise ve Neyzenlere Dair / 801
Mehmet Kınık Osmanlı Ermenileri ve Mûsıkî İlişkilerimiz / 820
Meral Şengüler Kültürel Perspektiften Ermeniler: Türkiye Ermenileri Etnisitesi / 827
Ali Birinci Osmanlı Tıbaat ve Matbuat Hayatında (1567-1908) Ermeniler / 835
Güner Sağır 10. Yüzyılda Kars ve Ermeni Dinî Mimarisi / 857

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2024 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015