%0
Yeni Türkiye Dergisi 66-70 : Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı : 5 Cilt Takım - Kolektif

Yeni Türkiye Dergisi 66-70 : Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı : 5 Cilt Takım

Kolektif

Yayınevi: Yeni Türkiye Dergisi Yayınları

Karton Kapak | Türkçe | 6300 Sayfa | 19,5 x 27,5 cm

Tür: Dergi

  • 1500,00 TL

 Yeni Türkiye'nin Rumeli-Balkanlar Sayısı uluslararası bir Balkan araştırması olarak 5 cilt ve 6300 sayfalık dev bir eser oldu. Bu araştırma, bugüne kadar Türkiye'de ve dünyada yapılmış en geniş muhtevalı Balkan çalışmasıdır. Bu eserde 53 adedi yurt dışından ve çeşitli Balkan ülkelerinden olmak üzere toplam 429 akademisyen ve bilim adamı 478 yazı hazırladılar. Bu yazılardan, 384'ü daha önce yayınlanmamış orijinal araştırma yazılarıdır. Yazıların tamamına yakın kısmı akademik ölçülerde hazırlanmış ve başta arşiv kaynakları olmak üzere birincil kaynaklardan faydalanılmıştır.
 Birinci Cilt'te, Genel Değerlendirme, Balkan Tarihi ve Balkanlarda Osmanlı Öncesi Türk Varlığı, Osmanlı'nın Balkan Fütûhatı ve İskânı, Balkanlarda Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler ve Balkanlarda Osmanlı Yönetimi bölümleri bulunmaktadır. İkinci Cilt'te, Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri, Osmanlı Dönemi'nde Rumeli'de Din, Tasavvuf ve Vakıf Eserleri, Balkanlar'da Kültür, Sanat, Türkçe ve Edebiyat incelenmiştir. Üçüncü Cilt'te, Balkanlardan Kopuş, Siyasî Gelişmeler ve Balkan Savaşları ele alınmıştır. Dördüncü Cilt'te, Balkanlarda Soykırım, Mezalim, Göçler ve Mübadele, Balkan Ülkeleri, Bölgeler ve Halklar anlatılmış; Beşinci Cilt'te ise Balkan Ülkeleri, Bölgeler ve Halklar'ın incelenmesine devam edilmiş; ayrıca, Balkanlarda Uluslararası İlişkiler, Barış, Güvenlik ve İstikrar mercek altına alınmıştır.

Yazarlar ve yazı başlıkları:
Recep Tayyip Erdoğan Balkan Acısı: Yüreğimizin Sızısı/ 27

1. CİLT
GENEL DEĞERLENDİRME
Mevlüt Çavuşoğlu Balkanlar/ 31
Halil İnalcık Rumeli/ 33
Kemal H. Karpat Etnik Kimlik ve Ulus Devletlerin Oluşumu/ 41
İlber Ortaylı  Balkanlar ve Osmanlı Mirası/ 62
Peter Mentzel  Sınır, Sınır Bölgesi ve Çekirdek Olarak Osmanlı Balkanları/ 66
Sabahattin Zaim Türk Dünyası'nda Balkanlardan Hatıralar/ 74

BALKAN TARİHİ VE BALKANLARDA OSMANLI ÖNCESİ TÜRK VARLIĞI
İlkçağ
M. Taner Tarhan Ön Asya Dünyasında İlk Türkler: Kimmerler ve İskitler/ 85
Sema Sandalcı Ana Hatlarıyla Antik Trakya'da Yaşam ve Trak Halkları/ 102
İlhami Durmuş İskitlerin Kimliği/ 116
İlhami Durmuş Sarmatlar/ 126
Şerif Baştav Avrupa Hunları/ 141
Istvan Zimonyi Bulgarlar ve Oğuzlar/ 187
Osman Karatay Hırvat ve Sırp Göçlerinde Ogur İlgisi/ 201
Yusuf Hamzaoğlu Slovenya'da Avar İzleri/ 211
Plamen S. Tzvetkov Türkler, Slavlar ve Bulgarların Kökeni/ 218
İsmail Mangaltepe Avrupa Kıtasında Kurulan İlk Türk Devletleri (IV-VII. yy)/ 227
Didem Ekinci  Tarihsel Süreç İçinde Balkanlarda Türk Varlığı/ 237
Erhan Türbedar Geçmişten Günümüze Balkan Türkleri: Genel Değerlendirme/ 250
Özcan Pehlivanoğlu Güneydoğu Avrupa'da (Balkanlar) Türk İzleri/ 261
Ortaçağ
Öner Tolan Erken Orta Çağ Döneminde Balkanlarda Türk Varlığı/ 273
Muallâ Uydu Yücel Balkanlar'da Peçenekler/ 301
Bálint Zoltan Takács   IX. Yüzyılda Hazarlar, Peçenekler ve Macarlar/ 317
Hülya Yiğit I. Aleksios Comnenos Devri Bizans Dış Politikasında Balkanlardaki Türkler/ 328
Mustafa Safran  Kuman/Kıpçaklar/ 339
Asım Korkmaz  11. ve 13. Yüzyıllarda Balkanlarda Kuman Savaşçıları/ 349
Ali Ahmetbeyoğlu Büyük Bulgar ve Tuna Bulgar Devletleri/ 361
Ayşe Kayapınar  Tuna Bulgar Devleti (679-1018)/ 376
Ayşe Kayapınar  Kumanlar ve İkinci Bulgar Devleti (1187-1370)/ 390
Nesimi Yazıcı   İdil (Volga) Bulgar Hanlığı'nda İslâmiyet/ 402
İsmail Doğan   Sekeller Kimdir?/ 421
Sayime Durmaz  Haçlı Birliklerinin Rumeli'den Geçişi Sırasında Yaşanan Olaylar/ 424
Neslihan Durak  Moğolların Merkezi Avrupa Seferleri/ 440
Süleyman Kocabaş Balkanlarda Türklerin Menkus Talihleri - 1364 İlk Haçlı Seferinden 1912 Son Haçlı Seferine Kadar Balkanlar/ 449
Yusuf Ayönü  Osmanlı Fetihleri Öncesinde Balkanlarda Türk Varlığı/ 473

OSMANLI'NIN BALKAN FÜTUHATI VE İSKÂNI
Halil İnalcık Osmanlı Döneminde Balkanlar Tarihi Üzerine Yeni Araştırmalar/ 485
Akıncılar, Alperenler, Dervişler
Ömer Lütfi Barkan Osmanlı İmparatorluğu'nda Kolonizatör Türk Dervişleri/ 491
Mehmet Demirci Gazi Dervişler ve Balkanlar/ 519
Ahmet Yaşar Ocak Balkanlarda İslâm'ın ve Türk İskânının İlk Temsilcisi: Sarı Saltık/ 526
H. Çetin Arslan  Erken Osmanlı Döneminde (1299-1453) Akıncılar ve Akıncı Beyleri/ 535
H. Çetin Arslan  Erken Osmanlı'nın Fetih ve Yerleşim Sisteminde Akıncı Beylerin Stratejik Önemi/ 545
Ayşegül Kılıç  Akıncılık Teşkilâtı ve Ünlü Akıncı Ailelerinin Balkan Tarihine Katkıları/ 553
Vedat Turgut  Vakıf Belgelerinde Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi Aileleri: Malkoçoğulları ve Mihallüler ve / 566
Ekrem Buğra Ekinci  Evlâd-ı Fâtihân/ 590

Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyeti
Yusuf Oğuzoğlu  Osmanlı Devleti'nin Balkanları Fethederek Yeni Bir Düzen Kurması/ 592
Sıddık Çalık Osmanlılar'ın Rumeli'ye Geçişi ve Trakya-Meriç Havzasının Fethi/ 606
Uğur Altuğ Erken On Beşinci Yüzyılda Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyetinin Yerleşmesinde Derbentlerin Rolü/ 614
Ayşe Kayapınar  Bulgaristan'da Osmanlı Hâkimiyetinin Kurulması/ 619
Levent Kayapınar Yunanistan'da Osmanlı Hâkimiyetinin Kurulması (1361-1461)/ 636
Bilgehan Pamuk Güney Arnavutlukta Osmanlı Hâkimiyeti/ 647
Bilgehan Pamuk XV. Yüzyılda Osmanlı Devleti-Arnavutluk İlişkileri/ 659
Viorel Panaite  Osmanlı Hâkimiyetinin Tuna Nehrinin Kuzeyinde Yayılışı: XIV. ve XVI. Yüzyıllarda Eflak ve Boğdan/ 668
Ferit Artkın Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Bulgaristan/ 684
Yasemin Demircan  Ege Adalarında Osmanlı Hâkimiyeti/ 694
Nuri Adıyeke  Girit Savaşları ve Birleşik Hıristiyan Orduları/ 706
Nuri Adıyeke  Girit'in İslamizasyonu/ 715
Ersin Gülsoy  XVI-XVII. Yüzyıllarda Akdeniz'de Osmanlı Hâkimiyeti/ 722
Hoşgörü ve İstimâlet Siyaseti
Ömer İşbilir - Mesut Aydıner Bir Osmanlı Yönetim Biçimi Olarak İstimâlet Siyaseti ve Rumelideki Etkileri/ 735
Fahamaddin Başar Osmanlı Hoşgörüsünün Balkanlar'daki Yansımaları: Bosna-Hersek Örneği/ 758
İskân Siyaseti
Hasan Moğol  Osmanlı Devleti'nde Balkanlarda İskân Siyaseti/ 768
Selda Adiller  Anadolu'dan Makedonya'ya Yönelen ve Yerleşenler, Yörükler/ 782
Halime Doğru  Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de Fetih ve İskân Siyaseti/ 790
Mehmet İnbaşı Balkanlar'da Osmanlı Hâkimiyeti ve İskân Siyaseti/ 805
Hava Selçuk Rumeli'ye Yapılan İskânlar Neticesinde Kurulan Yeni Yerleşim Yerleri (1432-1481)/ 820
Hüseyin Memişoğlu Türklerin Bulgaristan'a ve Balkanlar'a Yerleşmesi/ 831
Sıddık Çalık Osmanlı Devleti'nin XV-XVI. Asırlarda Rumeli'deki İskân Siyaseti: Çirmen Sancağı/Meriç Havzası/ 861

BALKANLARDA SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞMELER
Nüfus Yapısı
Ramazan Özey Osmanlı Yadigârı Balkanlar'ın Nüfus Yapısı/ 929
Ali Yiğit Balkan Yarımadası'nın Beşerî Coğrafya Özellikleri ve Türk ve/veya Müslüman Nüfus Varlığı/ 943
Halil Kurt Balkan Ülkelerinin Genel Demografik Yapısı/ 972
Halil Kurt Balkan Ülkelerinde Nüfusun Etnik, Dil ve Dini Yapısı/ 979
Musa Şaşmaz 19. Yüzyılın Sonunda ve 20. Yüzyılın Başında Nüfus Bilgilerinin Yunanlılar, Bulgarlar ve Ermeniler Tarafından Çarpıtılması/ 1003
Sosyal Yapı
Arzu Tozduman Terzi  Balkanlarda Birlikte Yaşama Modeline Makedonya Şehirlerinden Örneklemeler/ 1010
M. Ali Demirbaş Fetih Sonrası Resmo'da Mülkiyetin El Değiştirmesi Hakkında Gözlemler/ 1016
Ahmet Uyanıker 1882 Şarkî Rumeli Sıhhiye İdaresi Kanununa Göre Bölgede Çalışan Sağlık Personeli/ 1024
Mehmet Doğan Balkan Savaşı'nda Bir Şehrin Teslimi ve Şehirde Sağlık Hizmeti Veren Bir Kurum: Selanik Hilâl-ı Ahmer Hastanesi/ 1031
Ayşe Özdemir Kızılkan Tanzimat'tan Sonra Balkan Coğrafyasında Kadın Suçları ve Kadın Mahkûmlar/ 1038
Nazmiye Demiroğlu Balkan Dilleri ve Türkçe İlişkisinde Kadın Varlığına Feminist Bir Bakış/ 1053
Ekonomik Yapı
Hasan Moğol  Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki Sektörel İktisat Politikaları Uygulamaları/ 1063
Mehmet Ali Ünal Evliya Çelebi'ye Göre Ankâ Bezirgân, Ankâ Mellehân: 17. Yüzyılda Anadolu ve Rumeli Şehirlerinde Büyük Tüccarlar ve Armatörler/ 1081
Ümit Koç Aşağı Meriç Havzası'nda Kırsal Ekonomiye İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler (937-1530 tarihli Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-İli Defterine Göre)/ 1097
Zafer Karademir Osmanlı Kültürel Çeşitliliğinin Ekonomiye Yansımaları: Yeniçağ Kadı Sicillerine Göre Sofya İktisadî Hayatında Müslim-Gayrimüslim Birlikteliği/ 1108
Mustafa Nuri Türkmen XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti'nin Sağ Kanat Seferlerinde Yol ve Köprü İnşa ve Bakımlarına Rumeli'nin Katkısı/ 1123
Mustafa Nuri Türkmen XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti'nin Rumeli Sağ Kanat Seferlerinde Nakil Vasıtalarının Temini ve Buna Rumeli Halkının Katkısı/ 1127
Vahdettin Engin Rumeli Demiryolları/ 1136
M. Esat Sarıcaoğlu XIX. Yüzyılda Edirne'den İstanbul İçin Buğday Mubayaası (Mîrî ve Râyic Fiyat Uygulamaları)/ 1148
Mehmed Ganic-Adnan Pajevic-Haris Hojkuric Batı Balkan Ülkelerinde Ekonomik İyileşme ve Gelişme İçin Çatışma Sonrası Sorunlar ve Münasebetler/ 1157
Ali Cüneyt Çetin Batı Balkan Ülkeleri Yenilenebilir Enerji Piyasasının Yatırım Fırsatları Açısından Değerlendirilmesi/ 1169

BALKANLARDA OSMANLI YÖNETEMİ
Genel İdarî Yapı
Orhan Kılıç Kuruluşundan 18. Yüzyılın Sonuna Kadar Rumili Eyaletinin İdarî Taksimatı/ 1185
Önder Bayır Arşiv Belgelerine Göre Rumeli'de Osmanlı Yönetim Anlayışı/ 1196
Hanife Alaca Osmanlı Devleti'nin XVI. Yüzyılda Rumeli'de Kurduğu İdarî Düzen: Prizren Sancağı/ 1204
Viorel Panaite  Haraçgüzarların Statüleri: XV. ve XVII. Yüzyıllarda Eflak Boğdan ve Transilvanyalılar Üzerine Bir Çalışma/ 1210
Krastyo Yordanov 1528/29 Tarihli Osmanlı Voynuk Kütüğüne Göre XVI. Yüzyıl Rumeli Voynuk Teşkilâtı ve Istabl-ı Âmire'deki Voynuk Hizmetinin Yapısı/ 1221
Yasemin Beyazıt “Rabiâ'dan İnebahtı'ya” Rumeli Kadılık Rütbeleri/ 1228
Ahmet Köç XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Sarıprut Plankası'nın Yeniden İnşâsı ve Mübaşir Mehmed Ağa/ 1237
Ali Fuat Örenç Balkanların Kapısı Ege Adaları'nda Osmanlı İdaresi (1830-1923)/ 1248
A. Nükhet Adıyeke - Nuri Adıyeke Osmanlı Sistemi İçinde Girit Adası'nın Genel Çerçeveden Farklılıkları, Bu Farklılıkların Gerekçeleri ve Algılanış Biçimleri/ 1292
Sezai Balcı Sicil Defterlerine Göre Osmanlı Bürokrasisinde Selanikli Yahudiler/ 1298
Vilâyet Sistemi
Aşkın Koyuncu Tuna Vilâyeti'nde Nüfus ve Demografi (1864-1877)/ 1309
Mahir Aydın Doğu Rumeli Vilâyeti/ 1355

2. CİLT
OSMANLI DÖNEMİ BALKAN ŞEHİRLERİ
Genel Bakış
Oğuz Kaan Bayrakdar Şehir, Osmanlı Şehri ve Balkan Şehri/ 1389
Rıdvan Canım   Osmanlı'nın Rumeli'deki Yedi Müstesna Güzeli/ 1398
Mehmet Nuri Çınarcı   Âşık Çelebi'nin Meşâ'irü'ş-şu'arâsında Balkan Şehirleri/ 1430
Edirne
Rıdvan Canım  Osmanlı Medeniyetinde Muhteşem Bir Payitaht ve Bir Kültür Şehri Olarak Edirne/ 1436
Gülser Oğuz 18. Yüzyılın İlk Yarısında Çekim Merkezi Edirne/ 1460
Eren Akçiçek Raif Necdet (Kestelli)'nin Ufûl Adlı Eserinde Balkan Savaşı'nda Edirne'nin Sosyal Yapısı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü ile İlgili Tespitleri/ 1468
Selanik
Neslihan Ünal  16. Yüzyılda Selanik'in Sosyo-ekonomik Gelişim Dinamikleri/1474
Musa Şaşmaz 1903-1904 Yılları Nüfus Sayımına Göre Selanik Nüfus Tablosu Analizi/ 1491
Üsküp
Eyüp Kul Üsküp Şehri'nin İdarî Yapısı, Mahalleleri ve Nüfusu (XVII. Yüzyıl)/ 1504
Mehmet İnbaşı XIX. Yüzyılda Üsküp Şehri ve Nüfus Yapısı/ 1513
Manastır
Selçuk Duman  Manastır Şehrinde Yaşayan Türklerin Sosyo-Kültürel Yapıları/ 1512
Mehmet Günay - Mustafa Akbel 18. Yüzyıl Ortalarında Manastır Şehrinde Sosyal ve Ekonomik Hayat/ 1530
Yüksel Nizamoğlu Manastır Vilayet Gazetesi Gözüyle Manastır (1907-1908)/ 1542
Kırcaali
Emin Çarıkçı  Kırcaali'nin Kuruluşu, Nüfus Yapısı ve Tarihi/ 1559
Tevfik Ziyaeddin Akbulut Kırcaali/ 1569
Durmuş Akalın   XIX. Yüzyılda Balkanlarda Osmanlı Devleti ve Kırcaali/ 1572
Rusçuk
Mehmet Topal  Tuna'nın İncisi: Rusçuk/ 1588
Meryem Kaçan Erdoğan XV. Yüzyılda Rusçuk'ta Demografik ve Sosyo-Ekonomik Yapı/ 1604
Kamil Çolak Rusçuk'ta Asayiş Meselesi (1550-1700)/ 1619
Belgrad
Uğur Kurtaran XVIII. Yüzyıl Osmanlı-Avusturya Antlaşmalarında Belgrad ile İlgili Hükümler/ 1638
Drama
İsmail Arslan  19. Yüzyılda Osmanlı Sol Kolunda Bir Şehir: Drama/ 1652
İşkodra
Ünal Taşkın Maarif Salnamelerinde İşkodra Vilayetine Ait Veriler/ 1665
Köstendil
Durmuş Akalın XIX. Yüzyılda Osmanlı İdaresi Altında Balkanlar ve Köstendil/ 1674
Vidin
Hava Selçuk Tuna Gazetesi'ne Göre 1865-1877 Yılları Arasında Vidin (Vidin'den Mektuplar)/ 1695
İbrail
Ali Duymaz Türkülerde Kalmış Bir Balkan Hatırası: “Şehr-i İbrail” ve Türküleri/ 1712
Kazâlar
Mehmet İnbaşı Kalkandelen Kazâsı (1455-1569)/ 1719
Şenay Öztürk Yılmaz  564 Numaralı Şer'iye Siciline Göre Karaferye Kazâsı/ 1735
İbrahim Etem Çakır Sarı Saltuk Baba'nın Diyârı: XVIII. Yüzyılın Ortalarında Babadağ Kazâsı/ 1747
Ayla Efe Rumeli'de Bir Kazâ: Tekfurdağı 1845/ 1759

OSMANLI DÖNEMİ'NDE RUMELİ'DE DİN, TASAVVUF VE VAKIF ESERLERİ
Rumeli'de Din ve Tasavvuf
Metin İzeti Balkan Şehirlerinin Osmanlı ve Tasavvuf Paradigması/ 1767
Ahmet Yiğit XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Rumeli Coğrafyasında Tekke-Zaviyelerin Dağılımı/ 1775
İlhami Yurdakul Balkanlarda Hilâfetin Dinî-Siyasî Nüfuzu ve 1884 (1302) Tarihli Şeyhülislamlık Talimatnamesi/ 1784
Serdar Ösen Balkanlarda Mevleviliğin Yayılması ve Kurulan Mevlevihaneler/ 1799
H. Mustafa Eravcı Balkanlar'da Mevlevilik/ 1815
Cazim Hadzimejlic Bosna-Hersek'te Tasavvuf/ 1825
Kefayettin Öz  Saraybosna'da Bir Anadolu Ereni: “Akhisar'lı Ayvaz Dede”/ 1834
İsa Sülçevsi Kosova Arnavutlarında Mevlit Geleneği/ 1845
H. Mehmet Günay Osmanlı Sonrası Bulgaristan Topluluğunun Dinî Hayatı/ 1850

Rumeli'de Osmanlı Vakıf Eserleri
Önder Bayır Arşiv Belgelerine Göre Rumeli'deki Osmanlı Vakıfları/ 1863
Mehmet Zeki İbrahimgil Balkan Ülkelerinde Osmanlı Eserleri Üzerine İstatistikî Durum/ 1875
Mehmet Zeki İbrahimgil Kosova'daki Türk Eserleri/ 1906
Gülberk Bilecik Sofya'da Günümüze Ulaşan Osmanlı Mimarî Eserleri/ 1916
Mevlüt Dede Bir Balkan Şehri Olan Ohri'de XVII-XVIII. Yüzyıl Vakıf-Sosyal Hayat İlişkisine Dair Birkaç Örnek/ 1927
Meral Bayrak Ferlibaş Rusçuk'ta Osmanlı Kültür Varlıkları: Dinî ve Hayrî Kurumlardan Bazıları/ 1933
Ayhan Çetin Bulgaristan'ın Kırcaali Bölgesi'ndeki Türk Yapıları/ 1946
Mehmet Emin Yılmaz Evliyâ Çelebi'den Günümüze Peçuy'da Türk Mimârî Eserleri/ 1950
Murat Kocaaslan - H. Ahmet Arslantürk Padişah İçin Hazırlık: 1067-1068 (1956-58) Yıllarında Edirne Sarayı'nda Onarımlar ve Yeni Mekânlar/ 1962
Murat Kocaaslan - H. Ahmet Arslantürk Sultan II. Mustafa Saltanatında Edirne Sarayı: 1696-1698 Harem Tamirâtları/ 1974
Murat Kocaaslan Düşmanlarımıza Bâ'is-i Helecân Vermek: Edirne Yeni Saray'ı Tamir Etmek/ 2004
Reyhan Şahin Allahverdi Üsküp Burmalı Cami Tamir Projesi ve İnşaat Keşif Defteri/ 2016
Naciye Altaş Makedonya Radanya Köyü Mahmut Ağa Camii ve Restorasyon Çalışmaları/ 2024

BALKANLARDA KÜLTÜR, SANAT, TÜRKÇE VE EDEBİYAT
Balkanlarda Kültür ve Sanat
Zeynep Sözen  Osmanlı Kültürünün Eflak ve Boğdan'ın Yaşamına Etkisi/ 2035
Cazim Hadzimejlic Bosna Hersek'teki Kültür, Bilim ve Eğitim Üzerindeki Osmanlı Etkisi/ 2045
İbrahim Tatarlı Bulgaristan'da Türk Halk Kültürü/ 2051
Gonca Kuzay Demir Kosova Türklerinin Ölüm Öncesi İnanma ve Uygulamaları/ 2062
Kadriye Türkan Balkan Türk Masallarında, Şamancıl Sağaltım Yöntemleri/ 2069
Jernej Mlekuz   Burek, Nein, Danke! (Börek mi, Hayır Teşekkürler!) Göçmen Bir Yemeğin Hikâyesi ve Milliyetçi Bir Konuşma/ 2077
Nedim Emin Balkanlar'daki Türk Dizilerinin Derin Etkisi/ 2096
Sibel Paşaoğlu Balkanlarda Geleneksel Müzik, Türler, Çalgılar, Müzikal-Kültürel Etkileşim, Etnik Kod ve Anlamlar Üzerine/ 2099
Abas Jahjai Makedonya'da Bektâşi Mûsikîsi/ 2137
Nezihe Şentürk - Naka Niksiç   Geleneksel Boşnak Müziğinde Türk Halk Türküleri/2143
F. Gülay Mirzaoğlu Anadolu ve Balkan Coğrafyasında Çoban Türküleri/ 2150
Mustafa Gürbüz Beydiz Balkanların Osmanlıya Ait Sessiz Yelkenlileri/ 2166
Balkan Türkçesi
Bilgehan Atsız Gökdağ Balkanlarda Türkçenin Genel Görünümü/ 2178
Gürer Gülsevin Rumeli Türkçesi Çerçevesinde Türk ve Balkan Dillerinin Etkileşimi/ 2191
Abidin Karasu   Asırlar İçinde Balkanların Barış ve İstikrar Dili “Türkçe”/ 2201
Ahmet Günşen   Balkanlarda Türkçe: Balkan Türk Ağızlarının Söz Dizimi (Makedonya ve Kosova Türk Ağızları Örneği)/ 2215
Fahrünnisa Bilecik Balkan Mânilerinin Dili/ 2234
Suzan D. Canhasi - Esin Hüdaverdi  Avrupa'nın Güney Doğusunda Yaşayan Türkler ve Dilleri/ 2250
Victor A. Friedman Makedonya ve Civar Bölgelerde Balkan Türkçesi/ 2255
Mehmet Turgut Berbercan Diyalektolojik Bir İnceleme: Romanya Tatarcası (Romanya Tatar Ağızları)/ 2267
Meral Demiryürek Edith Durham'ın “High Albania” Adlı Eserinde Türk Dil ve Kültürü/ 2278
Nevzat Özkan  Gagavuz Türkçesi/ 2287
Nebahat Sülçevsi Batı Balkanlarda Türkolojinin Durumu/ 2302
Eraslan Candan Kuzey Yunanistan'da Değiştirilen Türkçe Yer Adları Üzerine/ 2309
Mustafa İbrahimi Balkan Halklarında Streotipler, Mitler, Kimlikler ve Diller Arasındaki İlişki/ 2316
Senem Akyol Manisa ve Balkanlar (Manisa'da Yerleşik Balkan Göçmenleri Örneklemi Üzerinden Oğuz Türklerinin/Türkçesinin Balkan Yapılanmalarına Dair Tespitler)/ 2323
Balkanlarda Edebiyat
Mitat Durmuş  Ömer Seyfettin'in Anlatılarında Ontolojik Güven ve Bellek Alanı Olarak Balkan Coğrafyası ve Vatan/ 2358
Muhittin Eliaçık Bayerische Staatsbibliothek Türkçe Yazmalarının Balkanlı Kâtipleri/ 2368
Ramazan Ekinci Hayrabolulu Hasîb ve Eserlerinden Örnekler/ 2373
Nevzat Özkan  Bulgaristan'da Türk Dili ve Edebiyatı/ 2386
Hayriye S. Yenisoy Bulgaristan Türk Edebiyatına Bir Bakış/ 2396
Hüseyin Mevsim Balkanlardan Aykırı Bir Örnek: Bogdan Filov/ 2405
Atıf Akgün Bulgaristan Türkleri Edebiyatında Nadiye Ahmet ve Çocuk Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme/ 2409
Ahmet Altay Osmanlı Döneminde Bulgaristan'da Kütüphaneler/ 2423
Vicdan Özdingiş Şu'arâ Tezkirlerine Göre Prizrenli Şairler/ 2429
Gonca Kuzay Demir Kosova Türklerinin Çocuklarına Fısıldadıkları Büyülü Sözler: Ninniler/ 2442
Erdem Can Öztürk  Vardar Yenicesi Şairlerinin Coğrafya Tasavvurları ve Balkanlar/ 2453
Âdem Ceyhan  Vardarlı Abdülhâdî'nin Hz. Ali'ye Ait Yüz Söz Üzerine Şerhi/ 2461
Satı Kumartaşlıoğlu Makedonya'da Anlatılan Nasrattin Hoca ve İtar Peyo Fıkraları Üzerine/ 2482
Filiz Mehmetoğlu Manastır (Bitola) Kenti Halk Şarkılarında İlginç Bir Kişilik: “Papaz Nikola”/ 2492
Cazim Hadzimejlic Bosna-Hersek'te Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde Üç Nadir El Yazma Kitap/ 2498
Râsih Erkul Bosnalı Sâbit ve Manisalı Birrî'nin Prut Savaşı Kasideleri Üstüne/ 2503
Hülya Argunşah Gagauz Edebiyatı/ 2510
Raşit Koç Çocuk Edebiyatı Türü Olarak Ninniler ve Balkanlar Çocuk Edebiyatında Ninni Örnekleri/ 2529
Ali Kozan - Mehmet Yusüf Çelik   Türk-İslam Kültüründe Kesikbaş Destanı ve Balkanlardaki Yansımaları/ 2536

3. CİLT
BALKANLARDAN KOPUŞ VE SİYASÎ GELİŞMELER
Osmanlı'nın Balkanlardan Çözülmesi
Ilena Cazan İstanbul'un Habsburglu Diplomatları (1628-1644) ve Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya Hanedanı Arasında Elçi Teatisi/ 2573
Mustafa Güler   Zülfikar Paşa'nın Avrupa Macerası ve Şehadeti (1688-1696)/ 2589
Tatjana Katıc  Viyana Savaşı'ndan Sonra Sırbistan (1683-1699)/ 2598
Türkan Polatçı - Hilal Çiftçi  18. Yüzyılda Balkan Diplomasisinin Üç Cephesi: Osmanlı-Avusturya-Rusya/ 2608
Hüseyin Emiroğlu – M. Faruk Çakır   Sanayi Devrimi'nin Osmanlı Devleti'nin Balkan Topraklarında Yaşayan Halklar Üzerinde Etki ve Sonuçları/ 2618
Hüseyin Emiroğlu Fransız Devrimi'nin Osmanlı Devleti'nin Balkan Topraklarında Yaşayan Halklar Üzerinde Etkisi ve Sonuçları/ 2637
Bayram Bayrakdar 19 ve 20. Yüzyıl Dönemecinde Balkanlar'ın Uluslararasılaştırılması ya da Büyük Güçler, Kongreler ve Osmanlı İmparatorluğu/ 2658
Cihan Özgün Şark Meselesi'nin Gölgesinde Düzen ve Değişim: XIX. Yüzyılda Balkanlar/ 2666
İlhan Ekinci Uluslararası Nehir Hukuku'nun Tuna'da Uygulanması (Tuna Komisyonu)/ 2689
Danko Leovac   Osmanlı İmparatorluğu ve Birinci Balkan İttifakı (1866-1868) Askerî Güç Meselesi/ 2703
Turhan Ada 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Sonrası Makedonya Üzerindeki Hâkimiyet Mücadelesi/ 2713
Hayri Çapraz  93 Harbinde Çarlık Rusyası Görevlilerinin Günlükleri/ 2721
Bülent Akyay 93 Harbi Sırasında Türk-Yunan Sınırındaki Askerî Durum Üzerine Bir İngiliz Subayın Raporu/ 2729
M. Murat Hatipoğlu 1897 Osmanlı-Yunan Harbi ve Yunanistan'ın Makedonya Politikası/ 2743
A. Gül Tokay Osmanlı-Bulgaristan İlişkileri (1878-1908)/ 2752
Balkanlar ve Rusya
Hasan Demiroğlu XVII. ve XVIII. Asırlarda Çarlık Rusyası'nın Balkan Siyaseti/ 2763
Feyzullah Uyanık Osmanlı Eflak ve Boğdan'ında Rus Nüfuzunun Kurulması/ 2780
Tahir Sevinç 1739 Belgrad Anlaşması'nda Sınır Belirleme Çalışmaları ve Rus Esirlerin Serbest Bırakılması/ 2792
Hasan Demiroğlu Fransız İhtilali Sonrası Çarlık Rusyası'nın Balkan Siyaseti/ 2807
Hasan Demiroğlu Yunan İsyanı'nda Çarlık Rusyası'nın Ortodoks Birliği Siyaseti/ 2818
Balkanlarda İsyanlar ve Ulusçuluk
Hüseyin Emiroğlu Balkan Yarımadasında Ulus-Devlet İnşası Sürecinin Yol Açtığı İttifaklar ve Sonuçları/ 2825
Serap Toprak 19. Yüzyıl Milliyetçilik Çıkmazında Rumlar/ 2841
Hamiyet Sezer  Mora İsyanı ve Yunanistan'ın Bağımsızlığı (1821-1829)/ 2865
Songül Ulutaş  1821 Mora İsyanı ve Dramalı Mahmut Paşa/ 2873
Meral Bayrak  Osmanlı Arşivleri Işığında Rum İsyanı Sırasında Avrupa Devletlerinin Tutumu/ 2890
Zekeriya Türkmen Girit Adasını Osmanlı İdaresinde Ayırma Çabaları: Yunan İsyanını Takip Eden Dönemdeki Gelişmeler (1821-1869)/ 2908
Abdülhamit Kırmızı Makedonya 1903/ 2922
Meltem Begüm Saatçi   XIX. Yüzyıl Sonunda Makedonya Sorunu ve Makedonya'da Kurulan Örgütler/ 2929
Ahmet Eyicil İşkodra İsyanı/ 2941
Mehmet Beşirli Osmanlı Sancağı'nın Manastır Konsolosu Filippo Bernardi Tarafından İndirtilmesi Hadisesi -1911/ 2994
Abidin Temizer Karadağ'da Osmanlı Hâkimiyetine Dair/ 3006
Mehmet Bülent Uludağ - Soner Karagül Ulus-Devletten Avrupa ile Bütünleşmeye Romanya ve Bulgaristan'ın Siyasal Dönüşümleri/ 3016
Balkanlarda Kilise Kavgaları, Patrikhane ve Misyonerler
Hale Şıvgın Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Balkan İttifaklarının Önce Kiliseler ve Çeteler Arasında Başlaması/ 3033
Salih İnci Balkanlarda Mezhep Kavgaları ve Kiliselerin Nüfuz Mücadelesi/ 3040
Bülent Atalay  I. Balkan Harbi'nin Malûm Müsebbibi Kiliseler ve Mektepler Meselesine Dair Farklı Bir Mütalaa/ 3052
Necla Atalay XX. Yüzyıl Başlarında Balkanlar'da Fener Patrikhanesi ile Diğer Ortodokslar (Sırp, Ulah ve Arnavut) Arasındaki Kilise Mücadeleleri/ 3062
Bülent Atalay  Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin Siyasî Faaliyetleri/ 3072
Salih İnci Heybeliada Ruhban Okulu Mezunları ve Balkanlardaki Etkileri/ 3088
Rıfat Günalan  16. Yüzyıl Maliye Ahkâm Defterlerinde Gayr-ı Müslimler ve Rumeli'nde Bir Patriklik (Ohri Patrikliği)/ 3099
Gülbadi Alan   Avrupa Türkiyesi Misyonunda Amerikan Protestan Misyonerlerinin Teşkilâtlanması ve Eğitim Faaliyetleri/ 3108
I. ve II. Meşrutiyet
Fevzi Demir Balkanları Bir Araya Getiren İlk Demokratik Kurum: Osmanlı Meclis-i Mebusanı ve Balkanlı Temsilcileri/ 3131
Ahmet Oğuz I. Meşrutiyet Meclisi'ne Balkanlardan Seçilen Mebuslar ve Faaliyetleri Hakkında Bir Değerlendirme/ 3136
Şahin Doğan Rus Diplomatik Yazışmalarında II. Meşrutiyet'in İlanı Arifesinde Rumeli ve Hürriyet'in İlanı/ 3144
Satılmış Gökbayır Balkanlarda Özgürlük Ateşi: II. Meşrutiyet'in İlanı/ 3167
Bayram Bayrakdar II. Meşrutiyet Dönemi'nde Subayların Siyasette İşgaline Engel Olmak İçin Yapılan Uygulama Hakkında Bir Değerlendirme/ 3172
Bülent Özdemir - Esin Özgül  31 Mart Hadisesi ve Balkanlar/ 3180
Cezmi Eraslan II. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Devleti'nin Arnavutlara Yönelik Politikaları Üzerine Bazı Tespitler/ 3201
Balkanlarda Komitacılık, Jöntürkler ve İttihatçılar
H. Ömer Budak  Balkanlarda Komitecilik ve İttihat Terakki Cemiyeti/ 3208
Mehmet Çanlı  Balkanlarda Komitacılık, Çetecilik ve Siyasî Af (1908-1913)/ 3218
Ercan Uyanık İttihat ve Terakki'nin Gelişiminde Osmanlı Balkanları'nın Rolü: “İhtilal Makedonya'da Başlar”/ 3220
Ahmet Yüksel Tanzimat Bürokratlarının Rumeli'de Eşkıyalıkla İmtihanı/ 3228
Gazmend Shpuza Arnavutlar ve Jöntürkler Devrimi/ 3260
Mevlüt Yaprak  Ohri'den Mecideye'ye Doktor İbrahim Temo/ 3270
Osman Akandere Balkanların Yetiştirdiği Bir Komitacı: Dramalı Rıza Bey'in Balkan ve I. Dünya Savaşı Yıllarındaki Hizmetleri/ 3274
Emin Onuş Rumeli'li Bir Jöntürk: Manastırlı Behâe'd-Dîn Bey ve Eyyâm-ı Girîzân Adlı Eserleri/ 3285
Balkanlarda Sona Doğru
Mevlüt Çelebi  Rumeli'ye Veda Ederken Sultan Reşad'ın Kosova'yı Ziyareti/ 3291
Necdet Hayta Ege Adaları Meselesi ve Ege Adalarının Türk Hâkimiyetinden Çıkışı/ 3299
Mithat Atabay  Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlara Veda Ederken Denizlerdeki Son Başarısı: İmroz Deniz Savaşı/ 3308
Halil Erdemir Alman Dışişleri Arşiv Kaynaklarında Büyük Savaş Öncesi Balkanlarda Yahudi Faaliyetleri/ 3314
Esra S. Değerli  Balkanlarda İngiliz Propagandası: Bulgaristan Örneği/ 3328
BALKAN SAVAŞLARI
Genel Değerlendirme
Kemal Yakut Balkan Savaşı Öncesinde Savaş ve Toplum: “Müzaheret Mitingleri”/ 3341
İhsan Burak Birecikli  Bir Balkan Komitesinin I. Balkan Savaşı'ndan Önceki Provokasyonu: Koçana Pazarı'na Bombalı Saldırı/ 3354
Hikmet Öksüz  Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı Öncesi Balkanlarda Yaşamış Olduğu Siyasal Süreç/ 3382
Murat Kılıç Türk Millî Bilincinin “İlkah Devresi”: Balkan Savaşları/ 3394
Turan Akkoyun “Acıklı, Yağmurlu” Balkan Felaketi: İçtimaî Bir Nazariye/ 3405
Oğuz Kaan Balkan Savaşları'nda Osmanlı'nın Siyasal Durumu: İktidar Muhalefet İlişkisi/ 3414
Gülnihan Ölmez Kıyıcı  Balkan Savaşları'nda Balkan ve Anadolu Kadını/ 3428
I. ve II. Balkan Savaşları
Ahmet Halaçoğlu Balkan Savaşları (1912-1913)/ 3435
Tarık Özçelik Fotoğraflarla I. Balkan Savaşı/ 3450
Nevzat Artuç Cemal Paşa'nın Birinci Balkan Savaşları ile İlgili Önemli Tespitleri/ 3474
Rıza Filizok Ömer Seyfettin'in Balkan Savaşı Günlüğü/ 3482
İsmet Türkmen İngiliz Savaş Muhabiri Ellis Ashmead Bartlett'in I. Balkan Harbi'ne Dair Değerlendirmesi/ 3488
Serdar Sakin Edirne Müdafii Mehmed Şükrü Paşa/ 3494
Sercan İhsan Ürkmez  Balkan Savaşları'nda Edirne/ 3504
Ömer Obuz Edirne'nin Düşüşü ve Kamuoyundaki Yankıları/ 3519
V. Türkan Doğruöz Bir Bulgar Gazetecinin Gözünden I. Balkan Savaşı'nda Kırkkilise (Kırklareli) Muharebeleri/ 3528
Mustafa Balcı  Balkan Harbi'nde Selanik Cephesi ve Hasan Tahsin Paşa/ 3540
Pakize Yönter Sağun  Balkan Harbinde Yanya (1912-1913)/ 3549
Yücel Yiğit II. Balkan Savaşı ve Kuşçubaşı Eşref/ 3567
Balkan Savaşlarının Sonuçları
Cemalettin Taşkıran Sebep ve Sonuçları ile Balkan Harbi/ 3584
Suat Zeyrek Balkan Savaşı'nda Askerî Başarısızlıkların Genel Bir Değerlendirmesi/ 3594
Suat Zeyrek Balkan Savaşı'nın Sorumlularını Cezalandırma Girişimi: Divân-ı Âli/ 3602
Ahmet Ali Gazel Balkan Harbi Nedeniyle Ahmet Muhtar ve Kamil Paşa Hükümetleri Hakkında Açılan Meclis Soruşturması/ 3619
Ş. Adnan Şenel Savaşa Katılan Komutanların Kaleminden Balkan Bozgununun Sebepleri/ 3660
Balkan Savaşı Hatıraları ve Balkan Şehitleri
Ali Birinci Balkan Harbi Hakkında Müşir Tatar Osman Paşa'nın İmzasız ve Uzaktan Bir Raporu/ 3669
Ali Ulvi Özdemir Anılara Göre Balkan Savaşları Döneminde Osmanlı Devleti'nde Oluşan Çöküntünün Kimi Görünümleri/ 3704
Fazıl Gökçek Fatih Kerimi'nin Balkan Savaşı İzlenimleri/ 3730
Nilifer Gökçe - Mevlut Yaprak Dr. Rıfat Osman, Rakım Ertür ve Dağdevirenzade Mustafa, Şevket Bey'in Hatıralarında Balkan Savaşı/ 3737
Naci Şahin Balkan Harbinde Şehit Olan Yozgatlılar/ 3746
Naci Şahin Balkan Savaşında Şehit Olan Afyonkarahisarlılar/ 3760
Nilifer Gökçe  Tosyavizade Dr. Rıfat Osman Bey'in Anılarından Balkan Savaşı'nın Sonunda Bulgarların Edirne'ye Girişlerinde İlk Şehit Düşenler/3772

4. CİLT
BALKANLARDA SOYKIRIM, MEZÂLİM, GÖÇLER VE
MÜBADELE

Balkanlarda Soykırım, Katliam ve Mezâlim
Ahmet Halaçoğlu  Bulgar Mezâlimi / 3805
İsmet Türkmen  Carnegie Vakfı Uluslararası Komisyon Raporu’na Göre Balkan Savaşları / 3815
Zeki Çevik Balkan Savaşları’nda Bulgaristan Yönetiminin Türk Nüfusa Yönelik Uyguladığı Politikalar / 3829
Eftal Irkıçatal  J. E. Blunt’ın İngiltere Hükümeti İçin “Rumeli’nin Ruslar Tarafından İşgalinin Etkileri Üzerine”
Hazırladığı Gizli Raporda Zikredilen Katliama Maruz Kalmış Bazı Türk Köyleri / 3845
Süheyl Çobanoğlu Sürgün ve Soykırımla Kaybedilen Vatan, Balkanlar / 3858
Rıza Bağcı  Balkan Türklerine Yapılan Bulgar Zulmünün Ömer Seyfettin’in “Beyaz Lale” Hikâyesine Yansıması / 3871
Merve Suna Özel  Balkan Coğrafyasında Göçler, Ölümler ve Travmalar / 3879
Demet Yener  Balkan Savaşlarında Bulgaristan’da Yaşayan Türklere Yapılan Mezalim / 3892
Nevin Türker Yıldız  Bulgaristan Türklerine Uygulanan Asimilasyon ve 1989 Göçü / 3900
Ufuk Süslü  Bosna Savaşı’nın ve Soykırımı’nın Anatomisi, “Podrinje Projesi” / 3908

Rumeli Göçleri ve Göçmenleri
H. Yıldırım Ağanoğlu  1687’den Günümüze Rumeli’den Türk Göçlerinin Genel Değerlendirmesi / 3917
İbrahim Sezgin  Osmanlıların Rumeli’ye Geçişi ve İlk Fetihler / 3948
Ali Fuat Örenç  İlk Yunanistan Muhacirlerinin Sorunları (1829-1844) / 3954
Raif Kaplanoğlu  Türklerin Unutmak İstediği Büyük Acılar: Rumeli’den Bursa’ya Göçler / 3978
Tufan Gündüz  Bosna-Hersek’ten Osmanlı Topraklarına Göçler ve İlk Göçmenler (1879-1908) / 4044
Mehmet Demirtaş  1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Nedeniyle Osmanlı Memleketine Gelen Balkan Göçmenleri / 4055
Yusuf Sarınay  Cumhuriyet Döneminde Balkan Ülkelerinden Ankara’ya Yapılan Göçler /4061
Kadir Şeker  1923-60 Arası Bulgaristan’dan Türk Göçleri ve Göçmenlerin Türkiye’de Karşılaştıkları Problemler / 4077
Zehra Arslan  Türk-Bulgar İlişkileri Çerçevesinde Türkiye’nin Bulgaristan’da Yaşanan Gelişmelere ve Bulgaristan Türklerine Yönelik Politikası (1823-1950) / 4085
Bülent Yıldırım  Bulgaristan’daki Müslüman Türk Azınlığa Baskılar ve Göç (1934-1939) / 4095
Ufuk Erdem Ankara-Bükreş-Sofya ve Londra Hattında Bulgaristan ve Romanya’dan Soydaş Göçü (1935-1936) / 4103
Kadir Şeker  Romanya Büyükelçisi Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Raporları ile 30-40 Yılları Arasında Romanya’da Yaşayan Türklerin Karşılaştığı Sorunlar ve Türkiye’ye Göçleri / 4109
Necat Çetin Torbalı Nüfus Esas Defter Kayıtlarında Rumeli-Balkan Göçleri [R(umi). 1321-1338-M(iladi). 1905-1922)] / 4119
Zeqir Kadriu 1950-1990 Yılları Arasında Arnavutların Türkiye’ye Göçü / 4146
Sabit Dokuyan Bulgaristan Türklerinin İkinci Dünya Savaşı Ardından Anadolu’ya Göçleri / 4154
Erdem Çanak  Bulgaristan Türklerinin Kadirli’ye İskânı (1951) / 4163
Abdullah Soykan - Emin Atasoy  Bulgaristan Türklerinin Son Büyük Göç Dalgasının Etki ve Yansımaları / 4172
N. Aslı Şirin Öner  1989 Göçü ve Türkiye’nin İzlediği Politika / 4186
Sevim Hacıoğlu   Göçmen /Vatandaş Konularında Değişen Algılar (1989 Bulgaristan Göçmenleri Örneği) / 4195

Mübadele
Evangelia Balta   Son On Beş Yılda Nüfus Mübadelesi Üstüne Yunan Tarihyazımının Üretimi / 4202
Ferhat Berber   Erken Cumhuriyet Döneminde Muhacir İskân Faaliyetlerinin Hukukî Zemini / 4212
Ercan Çelebi  Yunanistan’dan Ahali Mübadelesi Suretiyle Gelen Mübadiller İçin Açılan Misafirhaneler: Mahiyet ve Faaliyetleri Bakımından Bir Değerlendirme / 4220
Ercan Çelebi  Yunanistan’dan Gelen Mübadillere Sunulan Sağlık Hizmetleri: Hilâl-i Ahmer İmdat Sıhhî Heyetleri ve Faaliyetleri /4226
Bayram Akça  Türk-Rum Nüfus Mübadelesi ve Muğla Örneği /4231
Cahide Zengin Atabay  Mübadele: Türkiye ve Yunanistan Arasında Nüfus Değişimi ve İstanbul Basınına Yansıması /4245
Muzaffer Çandır  Cumhuriyet Döneminde Yaşanan Mübadele Hareketleri Bağlamında Kobakizade İsmail Hakkı Bey’in “Bir Mübadilin Hatıraları” İsimli Kitabı / 4255
Harun Doğruyol  990 Sonrası Türk Romanında Türk-Yunan Mübadelesi /4262
Can Bağcı  “Hasret” Romanında Ayrılık Olgusu / 4288
Mithat Atabay 2510 Sayılı İskân Kanunun Çerçevesinde Romanya ve Bulgaristan’dan İntepe (Erenköy)’e İskân Edilen Göçler / 4294
Necat Çetin  Torbalı Nüfus Esas Defter Kayıtlarında Rumeli-Balkan (Mübadile, Romanya-Bulgaristan) Göç Kayıtları (1927-1940) / 4299

BALKAN ÜLKELERİ BÖLGELER VE HALKLAR

Bulgaristan
Arzu Taşcan  Bulgar Millî Bilincinin Doğuşunu ve Gelişmesini Besleyen İç Faktörler /4349
Vedat Gürbüz  Erken Dönem Bulgar Milliyetçiliği / 4368
Yasemin Avcı  Bulgaristan Kralı I. Ferdinand’ın İstanbul Seyahati (1910) / 4385
Cengiz Hakov  1913’de İstanbul’da İmzalanan Bulgar-Türk Antlaşması ve Bulgaristan’da Türk-Müslüman Nüfusun Hakları / 4394
Erhan Vatansever  Prenslik ve Krallık Dönemlerinde Bulgaristan Türklerinin Hakları (1878-1944) / 4399
Hüseyin Memişoğlu  Bulgaristan Türklerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı / 4410
Kader Özlem  Asimilasyon, Göç ve Demokratik Dönem Azınlık Sorunları Bağlamında Bulgaristan Türkleri / 4423
Muammer Nurlu - Mehmet Emre Çelik  Bulgaristan’da Demokrasi Döneminde Türkçe Öğretimi Meselesi / 4431
Bayram Çolakoğlu  Bulgaristan’da Türkçe Eğitimin Serencamı / 4439
Hüseyin Memişoğlu  Türk Harf İnkılâbı’nın Bulgaristan Türklerine Yansıması / 4445
Hüseyin Memişoğlu  Bulgaristan’da Türk Muallimler Birliği Cemiyeti’nin Kuruluşu, Amacı ve Çalışmaları (1906-1934) / 4469
Buket Ünal  Türkiye-Bulgaristan İlişkileri / 4502

Yunanistan
Mithat Atabay  Türkiye ile Yunanistan Arasında Lozan’dan Arta Kalan Sorunlar ve Çözümleri / 4517
Güler Yarcı  Yunanistan’ın Ermeni Politikası ve Atina Hınçak Komitesi / 4523
Azmi Yıldırım  Rum Çetelerinin Türklere Karşı Faaliyetleri (1912-1922) / 4546
Mustafa Turan  İzmir’in Yunanlılar Tarafından İşgali (15 Mayıs 1919) / 4559
Metin Ayışığı  Unutulan Soykırım: Batı Anadolu’da Yunan Mezalimi / 4570
Selçuk Ural  Yunan Mezaliminin Uluslararası Alanda Tescili / 4588
Ömer Erden  Türk-Yunan İlişkilerinde Düşmanlıktan Dostluğa Karşılıklı İlk Ziyaretler / 4603
Alaeddin Yalçınkaya  Türk-Yunan İlişkilerindeki Sorunlarda Yunanistan’ın Üçüncü Ülkeler ve Örgütler Stratejisi / 4621
Galip Alçıtepe  Yunanistan’ın Türkiye’ye Yönelik Terör Faaliyetlerine Desteği Hakkında Bir Çalışma / 4630
Fatma Çoban  Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Rusya-Yunanistan İlişkileri / 4638

Batı Trakya
Mehmet Müezzinoğlu  Batı Trakya Türkleri / 4646
Burcu Çalıkuşu Aykanat  Garbî Trakya Hükümet-i Muvakkatesi /Batı Trakya Geçici Hükümetinin Kurulması ve Sona Ermesi / 4650
Emine Gümüşsoy  Gümülcine’nin İdarî Yapısı ve Nüfusu (1831-1900) / 4665
Hikmet Öksüz  Batı Trakya’dan Türkiye’ye Göç (1923-1950) / 4678
Metin Ayışığı  Dünden Bugüne Batı Trakya Meselesi / 4694
Zerrin Balkaç  Batı Trakya Türkleri / 4719
Fatih Demir  “Bölgeler Avrupası” Kavramı Açısından Batı Trakya / 4742
Turgay Cin Yunanistan’da Müslüman Türk Azınlığın Sorunları, Türk-Yunan Dengesi ve Çözüm Yolları / 4753
Ali Hüseyinoğlu Balkanlarda Azınlıklar ve Siyasal Katılım Hakkı: Batı Trakya (Yunanistan) Örneği / 4777
Nurettin Gülmez - Melih Akdeniz Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Batı Trakya Türkleri Üzerine Etkileri / 4787

Makedonya
Esat Arslan Kimlikleşme ve Kültürel Kimlik Oluşumunda Makedonya / 4794
Özlem Şahin Ulus Devletler, Komitacılık ve Büyük Devletler Üçgeninde Makedonya / 4807
Necati Çayırlı  Makedonya Türkleri / 4821
Sorin Mitulescu  Balkanlarda Ulusal Kimliğin Yeniden Tanımlanması ve Küreselleşme, Makedonya ve Makedon Rumenlerinin Kimlik İnşası-Rumen Bakış Açısı / 4835
Sezai Özçelik  Kolektif Güvenlik, Önleyici Barış Gücü Konuşlandırma ve Makedonya Çatışması Analizi / 4844
Gözde Kılıç Yaşin  Balkanlar’da Soğuk Savaş Sonrasının Devlet Modeli Makedonya Örneği / 4853
Sevin Arslan  Makedonya’da Yayınlanan İlkokul Tarih Kitaplarında Türkler / 4862
Gönül Tezcan Makedonya’da İstikrar, Balkanlar ve Avrupa’da İstikrar / 4871
Hüseyin Bürge  Evlâd-ı Fâtihan Diyarı Balkanlar / 4882

Arnavutluk
Mehmet Demiryürek  XVIII. Yüzyılda İki Sicilya Krallığı’nın Arnavutluk Konsolosluğu / 4884
Fehari Ramadani  Avusturya-Macaristan Krallığı ve İtalya’nın Arnavut Sorunu Hakkındaki Duruşu (Ekim-Kasım 1912) / 4897
Rafet Kuş  “Kartalın Oğlu” - Berlin Kongresi (1878)’nden Londra Konferansı (1913)’na kadar Arnavut
Milliyetçiliğinin Gelişimi /4905
Mustafa Gençoğlu  Osmanlı Devleti’nin İşkodra Vilayeti’ndeki Eğitim Politikası (1876-1908) /4919
Rafet Kuş  İkinci Dünya Savaşından Sonra Arnavutluk-SSCB İlişkileri ve Sosyalist Arnavutluk’un Dış Politikası / 4928
Ali Özkan  Arnavutluk’ta Komünizm ve Enver Hoca / 4941
Tayfun Atmaca 1990-2013 Yılları Arasında Arnavutluk’ta Siyasal Hayat / 4964
Seniha Gülderen Krasniqi Bir İngiliz Şairin Gözünden Bir Balkan Ülkesi / 4982
Ercan Haytoğlu İtalya’nın Balkan Paktı’na Bakışı ve Arnavutluk ile İlişkileri (1930-1934) / 4988

Kosova
Ergin Jable - Cevdet Şanlı Osmanlı Sonrası Kosova Türklerinin Temel Sorunları / 4999
Ergin Jable Kosova Türklerinin Dil(sizliği) ve Hak(sızlık)ları / 5008
Didem Ekinci Balkanlarda Sırp ve Arnavut Milliyetçiliği Arasında Kosova Türkleri / 5013
Mehmet Öcal Kosova: Bir Etnik Sorunun Anatomisi / 5023
Adem Ölmez Osmanlı Devleti’nin Kosova’da Kan Davalarını Önleme Çalışmaları (1878-1912) / 5036
Hüseyin Emiroğlu Kosova’nın Statüsü Sorunu ve Çözüm Olasılıkları / 5045
Alptekin Molla Soğuk Savaş Sonrası NATO Askerî Müdahaleleri ve Türkiye’nin Rolü: Kosova Krizi ve Müdahale Süreci / 5059
Fatma Çoban Kosova Meselesi ve Çin’in Tutumu / 5076
Suzan Canhasi - Serdan Kervan  Kosova İlköğretiminde Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Gelişmeler ve
Değişmeler / 5082

5. CİLT
Sırbistan, Yugoslavya
Hüseyin Emiroğlu   Yugoslavya’nın Dağılma Sürecinde Trans-Atlantik Dış Politika Parametreleri (1990-1995) / 5123
Liliana Boscan Altın - Ömer Metin  Romanya ve Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı: Diplomatik Savaştan Kraliyet
Bağlantısına (1919-1929) / 5142
Mithat Atabay  Yugoslavya’nın Dağılması ve Türkiye’nin İzlediği Dış Politika / 5154
Demet Yener  Yugoslavya’da II. Dünya Savaşı’nda Ustaşa, Çetnik ve Partizan Mücadelesi / 5162
Arda Özkan   Balkanlarda Umutları Yeşerten Hukukî Bir Mekanizma: Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi / 5174

Sancak
Caner Sancaktar  Osmanlı’dan Günümüze Sancak Bölgesi ve Boşnakları / 5183
Didem Ekinci  Bağımsızlık, Özerklik, İkiye Bölünmüşlük Arasında Sancak:Geçmişten Günümüze Genel Bir Bakış / 5208
Karadağ
Hasan Babacan  Berlin Antlaşması Sonrası Karadağ ve Kosova Vilayeti Arasında Sınır Sorunları ve Hudud Tahdidi Çalışmaları / 5214
İbrahim Yılmazçelik - Ali Gökçen Özden  Osmanlılar Döneminde Karadağ Coğrafyası ve Toplumsal Yapısı / 5226
Hüseyin Emiroğlu   Karadağ Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Süreci Kararlılığının Tarihsel Arkaplan Dinamikleri / 5255
Zafer Gölen  XIX. Yüzyılda Karadağ’ın İdarî ve Sosyal Yapısı / 5273
Dragana Kujovic  Karadağ’da İslâm Kültürel Kimliğinde Arap Harfinin Retoriği / 5293
Bosna-Hersek
Muhiddin Mulalic   Bosna Hersek’te Çok Kültürlü ve Etnik-kültürel Paradigmaların İncelenmesi / 5299
Rasim Özgür Dönmez - Burucu Albayrak Dönmez   Çoklu Kimlikler ve Bosna: Bitmeyen Bir Savaşın Anatomisi /5308
Hatice Akın Zorba   Ahmet Cevdet Paşa’nın Hersek Teftişi / 5321
Refik Sadikoviç - Emina Sadikoviç   Boşnakların Çanakkale Meydan Muharebesine Katılımı / 5333
Murat Necip Arman   Batı Balkanlar’da Kırılgan Bir Fay Hattı: Republica Srpska ve Milorad Dodik’in Siyasal Retorigi / 5337
Edita Dapo - Ognjen Ridic Bosna Hersek’te Yolsuzluk / 5346
Adnan Seyaz  Bosna Hersek’te Oydaşmacı Demokrasi ve Konsolidasyon Problemi / 5352
Hırvatistan
Osman Karatay  Osmanlı’nın Katolik Hududu: Hırvatistan / 5364
Pınar Yürür  Dalmaçya’dan Atlantiğe Uzanan Çizgide Hırvatistan / 5372
Yiğit Anıl Güzelipek  Hırvatistan-Slovenya Sınır Anlaşmazlığı ve Dış Politikaya Yansımaları: Piran Körfezi / 5391
Slovenya
Bilgehan Atsız Gökdağ Slovenya / 5396
Janja Zitnik Serafin Avrupa’nın Diğer Taraflarındaki Sloven Göçmen Yazarlar / 5421
Romanya
Nagy Pienaru - Sergean Osman  Karadeniz’in Kuzeyinden Balkanlara: Aktav Tatarlarının Rumeli’ye Yerleşmesi / 5430
Selçuk Duman  Hamdullah Suphi Bey’in Romanya Büyükelçiliği Döneminde Romanya Türkleri ile İlgili Çalışmaları / 5445
Nuray Bozbora  Romanya’da Türk Azınlık / 5453
Eugenia Popescu-Judetz  Adakale: Geçmişteki Bir Türk Adası / 5463
H. Yıldırım Ağanoğlu  Adakale’de Son Osmanlı Yönetimi ve Adakale Halkına Yapılan Yardımlar / 5480
Daniela Buşa 20. Yüzyılın Başlarında Romanya Ekonomisindeki Yabancı Sermaye Yatırımları / 5503
Gagavuzlar-Moldova
Bilgehan Atsız Gökdağ Moldova’nın Transdinyester Sorunu ve Gagavuz Özerk Bölgesi / 5512
Mustafa Argunşah Gagauzlar / 5533
Harun Güngör Gagavuzlar / 5547
Dionis Tanasoğlu Gagauzlar / 5555
Erjada Progonati Rusya-Avrupa Birliği Rekabetinde Transdinyester Sorunu / 5561
Macaristan, Polonya
Gabor Agoston  Macaristan’da Osmanlı-Habsburg Serhadı (1544-1699): Bir Mukayese / 5571
György Csorba  Macar Mültecileri / 5582
Bayram Nazır Macar ve Polonyalı İhtilalcilerin Osmanlı Devleti’ne İlticası ve Diplomatik Kriz / 5593
Volkan Marttin  Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya / 5609
Öztürk Emiroğlu  Polonya’da Türk Unsurları / 5617
Erol Cihangir   Türk-Macar Münasebetleri Bağlamında Jeopolitik Bir Tez Olarak “Turancılık” / 5631
Pomaklar
Ebubekir Sofuoğlu Kuman Peçenek Bakiyesi: Pomaklar / 5648
Ahmet Günşen Türk Kültür Coğrafyası Olarak Balkanlar ve Bir Balkan Topluluğu Olarak Pomakların Kimlik Algılamalarında Türklük İzleri / 5657
Nazmi Avcı Balkanların Dağlı Türkleri: Pomaklar / 5670
Cemile Şahin Balkanlarda Unutulmuş Müslüman Bir Topluluk: Pomaklar / 5673
Büşranur Tarakcı  Nerede-Nasıl: Pomaklar Üzerine / 5684
Torbeşler
Bilgehan Atsız Gökdağ Makedonya Türklüğünün Ayrılmaz Parçası: Torbeşler / 5689
Çingeneler
Emine Dingeç Osmanlı Balkanı’nda Çingeneler / 5696
İsmail Altınöz Osmanlılar Zamanında Rumeli Eyâleti’nde Çingeneler / 5702

BALKANLARDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER, BARIŞ,
GÜVENLİK VE İSTİKRAR

AB ve Balkanlar
İrfan Kaya Ülger Balkanların Batı Sistemine Dahil Olması / 5709
T. Mesut Eren - Aziz Murat Hatipağaoğlu Balkan Ülkelerinin Avrupa Birliği’ne Ekonomik Entegrasyonu ve Türkiye ile Karşılaştırılması / 5725
Olcay Özkaya Duman - Haktan Birsel Avrupa Birliği’ne Üyelik ile Kültürel Asimilasyon Paradoksu Arasında Balkanlar / 5735
Hüsamettin İnaç Bosna Hersek’in Avrupa Birliği’ne Entegrasyon Süreci: Eleştirel Bir Bakış / 5743
Arif Bağbaşlıoğlu Öteki ile Bütünleşme Çabaları: Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlara Yönelik İşbirliği Faaliyetleri / 5749
Türkiye’nin Balkan Politikası
Hüseyin Emiroğlu - Turgay Kayalak Balkanlarda Yeni Dinamikler: Sorunların Çözüm Sürecinden Karşılıklı Bağımlılığa / 5760
Nadire Filiz İrge Büyük Güçlerin Mücadele ve Rekabet Alanı Balkanlar Jeopolitiği’nin Önemi, Balkanlarda Etnik Milliyetçilik ve Türkiye’nin Dış Politikası Açısından Bir Analiz / 5798
Serdar Sakin Atatürk’ün Milletlerarası İşbirliği ve Kolektif Güvenlik Anlayışına Bir Örnek: Balkan Antantı (1934) / 5826
Nurgün Koç Balkan Antantı: Balkanlar’da İttifak Arayışları ve Türkiye / 5844
Serdar Sakin - Mustafa Salep Balkan Paktı (Ankara 1953 ve Bled 1954 Antlaşmaları) / 5857
Yaşar Özüçetin Türkiye Gözüyle Batı Dünyasına Bağlanma Yolu Olan Balkanlar / 5889
Galip Çağ Türkiye-Yugoslavya İlişkilerinde Lozan Barış Anlaşması ve Etkileri / 5897
Didem Ekinci Bosna-Hersek’te Osmanlı İzleri ve Bosna-Hersek Türkiye Cumhuriyeti İlişkileri / 5902
Kader Özlem Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD’nin ve Türkiye’nin Balkanlar Politikalarının Karşılaştırılması / 5910
Erjada Progonati Yeni Dönem Türk Dış Politikasında Balkan Jeopolitiği ve Çamerya Sorunu / 5927
Muharrem Gürkaynak Türk Dış Politikasında Batı Balkanların Yeri ve Önemi / 5939
Hüseyin Kansu Balkanların Türk Dış Politikasındaki Rolü / 5944
Balkanlarda Barış, İstikrar ve Gelecek
Nazif Mandacı Batı Balkanlarda İstikrarlı Barış ve Uzlaşma Süreci / 5950
Sezai Özçelik Çatışma Bilimleri ve Çatışma Haritalaması Çerçevesinde Balkanlar / 5966
Gülara Yenisey Balkanlarda Çatışma Kültüründen Barış İçinde Bir Arada Yaşama Kültürüne / 5983
Gürbüz Özdemir Farklılıkların Esas ve Aynılıkların İstisna Olduğu Balkanlarda Birlikte Yaşama Modeli: Radikal Demokrasi / 5987
Miroljub Jevtic Batı Balkanların ve Din Odaklı Siyasal Partilerin Demokratikleştirilmesi / 6004
Fatih Fuat Tuncer Uluslararası İlişkilerde Politika Aracı Olarak Din: Balkanlar Örneği / 6014
Birgül Demirtaş Kısırdöngünün Kırılamadığı Balkanlar: Yeni Küresel Okumalar ve Bölgesel Dinamikler / 6036
Zuhal Mert Uzuner Geleceğin Balkanlarda Tahayyülü / 6040
Murat Yusuf Uçan 2050 Yılına 38 Yıl Kala Balkanlar, Dünya ve Türkiye: Müzakere Yönetimi Yaklaşımı / 6050
Suat Güç Balkanlarda Tersine Göç / 6059
Balkanlarda Güvenlik
Mustafa Türkeş Balkanlar’da Güvenlik ve İstikrar Arayışları: Sorunlar Dönüşüyor / 6066
Murat Yorulmaz Uluslararası Güvenliğin Değişen Sistematiği: Balkanlarda Güvenliğin Sağlanmasında Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Rolü / 6076
İbrahim Arslan Bölgesel Silahların Kontrolü, Doğrulama ve Uygulamaya Yardım
Merkezi’nin Balkanların Avrupa’ya Entegrasyon Sürecine Katkısı / 6090
Erhan Türbedar Balkanlar’da Terörizm Tehdidi: Gerçek mi, Hayal mi? / 6101
ÇEŞİTLEMELER
Tetsuya Sahara “Yükselen Doğu ve Çöken Batı”: I. Dünya Savaşı ve Japon Faşizm İdeolojisi Olarak “Asyacılığın” Yükselişi / 6117
Zekeriya Demir Bosna ve Kosova Savaşlarında Özel Askeri Şirketler / 6133
Atatürk ve Balkanlar
Ahmet Eyicil Atatürk Devrinde Türkiye’nin Balkan Politikası / 6141
Necati Çayırlı Atatürk ve Balkan Barışı (1923-1938) / 6156
İbrahim Ethem Atnur Mustafa Kemal Atatürk’ün Hocası Manastırlı Mehmet Tevfik Bilge Bey / 6166
Bengül Salman Bolat Atatürk Dönemi Türk-Bulgar İlişkilerinin Siyasi, Sosyal ve Kültürel Boyutları / 6175
Mahmut Bolat Mustafa Kemal Atatürk’ün İzlenimleri ile Sofya Günleri / 6183
Filiz Mehmetoğlu Atamın Aşk Mektubu, Eleni Karinte’den Mustafa Kemâl’e... / 6190
Balkanlar ve Medya
Iordanka Bibina Geç Dönem Osmanlı Türkiyesi ve Bulgar Basınında Balkan Federasyonu Fikri / 6193
Ahmet Gündüz “Osmanlı Telgraf Ajansı” Kayıtlarına Göre Balkanlardan Haberler / 6204
Mehmet Ali Karaman George Nerkene Weldberg (Mehmet Zeki Bey)’in Müdafaa-i Milliye Gazetesi ve Balkanlar / 6239
Bülent Yıldırım Latin Harflerine Geçiş Sürecinde Bulgaristan’daki Türk Basını’na Türkiye Cumhuriyeti’nin Yardımları / 6248
Salih Okumuş Kosova’da Yayınlanan Türkçe Gazete ve Dergiler / 6254
Haşim Erdoğan Balkan Savaşları Sürecinde Erciyes Gazetesi’nin Üstlendiği Rol / 6275

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2024 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015