Hukuk Davaları Rehberi : 3 Cilt Takım : Taşınmaz Hukukuna İlişkin Davalar - Aydın, İlkay

Hukuk Davaları Rehberi : 3 Cilt Takım : Taşınmaz Hukukuna İlişkin Davalar

İlkay Aydın

Yayınevi: Adalet

Yayın tarihi: 05/2015

ISBN: 9786051465760

Yazar : Halil Polat

Türkçe | 2952 Sayfa | 16 x 24 cm

Tür: Hukuk

Uzun uğraşlar sonucunda ortaya çıkardığımız -Hukuk Davaları Rehberi- serisinin ilk dört cildini oluşturan taşınmaz hukukuna ilişkin davalar ile nüfus davalarına ait ciltlerin birinci baskısı kısa sürede tükenmiştir. Elinizde bulunan ikinci baskıda, -Aile Hukukuna İlişkin Davalar- cildini de tamamlayarak eklemiş bulunmaktayız. Serinin diğer ciltleri olan -İcra Mahkemelerine İlişkin Davalar- ile -Alacak ve Tazminat Hukukuna İlişkin Davalar- ciltleri üzerindeki çalışmalar sürmektedir.
Yargıtay kararlarına oluşturulan özet başlıklara içindekiler kısmında da yer verilmesi nedeniyle önceki baskıda kavram indeksine gerek görülmemişti. Ancak buna rağmen okuyuculardan gelen talep doğrultusunda önceki baskıdan farklı olarak bu baskıda kavram indeksine yer verilerek kavrama göre kitapta arama yapılması imkanı da sağlanmıştır.
Eserin hazırlanmasında emeği geçen tüm dostlarımıza ve özellikle yeni baskıda eklediğimiz aile hukuku cildinde önemli tecrübelerinden faydalandığımız Düzce 1. Aile Mahkemesi Hakimi Sayın Türker ÖZMEN’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Son olarak eserin basımını üstlenerek hukuk dünyasına kazandıran ve basım sürecinde yoğun çaba sarfeden Adalet Yayınevi yetkilisi Hakan KARAASLAN’a, koordinatör Tevfik SARISOY’a ve yayınevinin diğer çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz.
Yoğun bir emek ve zaman harcanarak ortaya konulan bu eserin tüm okuyuculara faydalı olması dileğiyle.

ESERİN TANITIM YAZISI

Bu eserin yazılmasına neden ihtiyaç duyulmuştur?
Bu eser, incelendiğinde anlaşılacaktır ki sistemi ve içeriği itibariyle orijinal bir eserdir. Uygulamada bir dava ne şekilde açılır (dilekçe örneği), bu dava dilekçesi üzerine ne gibi işlemler yapılır, tensip zaptı nasıl hazırlanır, bu tensip zaptında yer alan hususların gerekleri (yani yazışmaları) nasıl yapılır, davayla ilgili önemli hususlar nelerdir, nelere dikkat edilmesi gerekir, Yargıtay kararlarında davayla ilgili dikkat edilmesi gereken püf noktalar nelerdir hususlarına ayrıntılı olarak cevap verdikten sonra, davayla ilgili gerekçeli karar örneklerine yer veren ve tam anlamıyla -hukuk davaları rehberi- olabilecek bir kitap bulunmamaktadır. Bu eser, uygulamada yıllardır bulunan bu boşluğu doldurmak ve bu sayede hukuk bilimine katkıda bulunmak amacıyla yazılmıştır.

Kitap nasıl bir içeriğe sahiptir?
Kitap, dava esası üzerine kurulmuştur. Uygulamada en çok görülen dava türleri belirlenmiştir. Bu dava türlerine ilişkin özet teorik bilgiler verilmiş, ardından konuya ilişkin Yargıtay içtihatları eklenmiştir. Daha sonra -Yargılama İşlemleri ve Dikkat Edilmesi Gereken İşlemler- adında ayrı bir başlık açılarak, ilgili davaların nasıl açıldığı (dilekçe örneği verilerek) açıklanmıştır. Ardından, dava açılmasından sonra hakim tarafından yapılması gereken işlemler tek tek anlatılmıştır. Bu kapsamda her bir dava ile ilgili tensip zaptı örnekleri konulmuş ve davayla ilgili yapılması gereken yazışmalardan söz edilerek yazışma örnekleri yerleştirilmiştir. Bu sayede davayla ilgili işlem yapacak meslektaşlarımızın işlemlerin ve yazışmaların ne şekilde yapılacağını öğrenmeleri sağlanmıştır.
Bundan da anlaşılacağı üzere kitapta yer alan her bir dava üç kısımda ele alınmıştır. Birinci kısımda kısa teorik açıklamalara ve Yargıtay kararlarında davayla ilgili olan püf noktalara özet şekilde yer verilmiştir. İkinci kısımda davayla ilgili hukuk genel kurulu kararlarına ve özet olarak verilen kararların ayrıntısına yer verilmiştir. Üçüncü kısımda ise davayla ilgili yargılama işlemlerine yer verilmiştir. Bu kapsamda dava dilekçelerine, dava dilekçesi üzerine hazırlanan tensip zabıtlarına, tensip zaptı üzerine bu zaptın gereği olan müzekkerelere, ön inceleme ve tahkikat duruşma tutanağına ve nihayet davanın kabulüne ve reddine dair gerekçeli karar örneklerine yer verilmiştir. Bu başlıkta ayrıca keşifte ve duruşmada dinlenecek tanık ve mahalli bilirkişilere hangi soruların sorulması gerektiği, bilirkişilerin hangi hususlara dikkat ederek rapor hazırlamaları gerektiği, hakim ve avukatların ilgili davada dikkat etmesi gereken hususların neler olduğuna ilişkin bilgiler Yargıtay’ın bozma sebebi yaptığı sebeplerden yola çıkılarak titizlikle tespit edilmiş ve nokta atışı şeklinde okuyucunun istifadesine sunulmuştur.

Kitabın sistematiği nasıldır?
Hukuk davalarının çeşitliliği göz önüne alındığında kitabın tek ciltten oluşması mümkün değildir. Bu nedenle kitabın, dava türlerinin ilişkin olduğu konuya bakılarak -Taşınmaz Hukukuna İlişkin Davalar-, -Nüfus Davaları-, -İcra Hukukuna İlişkin Davalar-, -Aile Hukukuna İlişkin Davalar-, -Alacak ve Tazminat Hukukuna İlişkin Davalar- ve -İş Hukukuna İlişkin Davalar- şeklinde her biri ayrı cilt veya ciltler halinde çıkarılması düşünülmüştür. Örneğin ilk üç cilt taşınmaz davalarına ilişkindir. Ondan sonraki ciltte nüfus davaları ele alınmıştır. Beşinci ciltte -Aile Hukukuna İlişkin Davalar- incelenmiştir. İlerleyen aşamalarda sırasıyla alacak ve tazminat hukukuna ilişin davalar ve icra hukukuna ilişkin davaların ele alınması düşünülmektedir. Bu şekildeki ciltlerden oluşan esere -Hukuk Davaları Rehberi- adı verilmiştir. Eserin bu özelliğinden dolayı okuyucu bütün ciltleri satın almak zorunda olmayıp, kendisine yarayan cilt veya ciltleri bağımsız olarak alabilecektir. Örneğin sadece aile mahkemesine bakan bir hakim veya bu davalarla ilgilenen avukat ve diğer hukukçular, eserin tüm ciltlerini almak zorunda olmayıp, sadece aile mahkemesine ilişkin cildi alabilecektir. Kitap, bu özelliği nedeniyle ucu açık bir eser olup, ilerleyen zamanlarda ticaret hukukuna ilişkin davalar, tüketici mahkemesine ilişkin davalar, iş mahkemesine ilişkin davalar ve fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesine ilişkin davaları anlatan ciltlerin eklenmesi düşünülmektedir.

Kitabı, alanında yazılmış olan diğer kitaplardan ayıran özellikler nelerdir?
Kitap her yönüyle alanında yazılmış diğer kitaplardan ayrıldığı için bunlara başlıklar halinde değinebiliriz. Şöyle ki,

Kitabın sistematiği yönünden:
Yukarıda da özetlediğimiz gibi bu usulde ve sistematikte uygulamada kitap bulunmamaktadır. Rehber tarzında çıkan kitaplar incelendiğinde sistematikleri bu şekilde (yani dava esası şeklinde) değildir. Bu eser, dava esası üzerine kurulmuş olup, neyin nerde olduğu belirlidir.

Kitaptaki Yargıtay Kararları yönünden:
Öncelikle kitaptaki Yargıtay kararlarının tamamına yakını yeni tarihli olup, mümkün mertebe eski tarihli kararlara yer verilmemiştir. Bu yönüyle verilen kararlar güncel kararlar olup, hükmünü yitirmiş, uygulaması kalmamış kararlara yer verilmemiştir.
Yargıtay kararları ile ilgili diğer önemli bir husus, kararlar ham haliyle arka arkaya dizili şekilde verilmemiştir. Çünkü gerek hakimlerimiz, gerek avukatlarımız ve gerekse diğer hukukçuların zamanları sınırlı olduğundan kararlar tek tek özetlenerek sunulmuştur. Kararın özeti tek cümle halinde başlığa dönüştürülmüş, altında da bir iki paragrafta özet içeriğine yer verilmiştir. Bu sayede okuyucu çok az sayıda sayfada çok sayıda kararı okumuş ve görmüş olacaktır. Kararın ayrıntısını görmek isteyenler için de, özet kısma dipnot atılarak künyesi verilmiş ve kararın ayrıntısının ikinci kısımda (x) numarasında bulunduğu belirtilmiştir. Böylece kararın ayrıntısını okumak isteyen okuyucu, ikinci kısımdaki (x) numaralı kararı okuyarak kararla ilgili bilgi sahibi olacaktır. Tekrar belirtmek gerekir ki, Yargıtay kararları okuyucu sıkmayacak şekilde dizayn edilmiş ve nokta atışı şeklinde sunulmuştur.

Dava dilekçeleri yönünden:
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile dava dilekçelerinin önemi daha da artmıştır. Şöyle ki, kanunun 119/1-f hükmü uyarınca iddia edilen vakıanın hangi delille ispat edileceği dava dilekçesinde yazılması gerektiğinden, dilekçelerin nitelikli olması büyük önem arzetmektedir. Kitaptaki dava dilekçeleri, çok sayıda Yargıtay kararının okunmasından süzülen bilgilerin dercedilmesi suretiyle geniş ve teknik şekilde ele alınmıştır. Bu kapsamda davanın hangi vakıalara dayandığı numaralandırılarak açıklandıktan sonra bu vakıaların hangi delillerle ispatlanacağı tek tek belirtilmiştir. Yine dilekçelerde ilgili mevzuat maddelerine ve konuyla ilgili önemli Yargıtay kararlarının künyelerine yer verilmiştir. Bu yönüyle dilekçeler, baştan savma şekilde hazırlanmamış, titizlikle üzerinde durularak davayla ilgili hangi delillerin toplanması gerektiğine dair ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. Bu dilekçelerdeki bilgiler, Yargıtay kararlarından süzülen bilgiler olduğundan, bir yönüyle hakim ve mahkemeye de yol gösterici nitelik taşımakta, iddia ve savunma makamının da yargılamaya katkıda bulunmasını sağlayacak nitelik taşımaktadır.

Kitaptaki tensip zabıtları yönünden:
Kitapta yer verilen tensip zabıtları özenle hazırlanmıştır. Çok sayıda Yargıtay kararından süzülen bilgiler kapsamında toplanması gereken delillere ve yapılması gereken yazışmalara dayanmaktadır. Kitaptaki tensip zabıtları hazırlanırken, tensip zaptının bir davanın -yol haritası- olduğu mantığıyla hareket edilmiştir. Zira bir davanın en kısa sürede sonuçlandırılmasının yanı sıra eksiksiz sonuçlandırılabilmesi için Yargıtay’ın o davada bozma sebebi yaptığı hususların iyi bilinmesi ve bunların tensip zaptına işlenmesi önemli bir husus olup, tensip zabıtları bu mantıkla dolu dolu hazırlanmıştır.
Bunun yanı sıra tensip zaptında yer alan her bir hüküm, ilgili HMK maddesi mutlaka zikredilerek ele alındığından, baştan savma cümlelere dayandırılmamış, nitelikli cümlelerle hazırlanmıştır. Bu sayede tensip zaptının her bir maddesinin hangi kanun hükmüne dayandığının okuyucu tarafından anlaşılması sağlanmıştır.

Gerekçeli kararlar yönünden:
Uygulamada yer alan eserlerde genellikle yerel mahkeme kararlarına örnekler verilmediği gözlemlenmektedir. Bu durum, doğru şekilde hüküm kurma görevine sahip olan hakimlerimiz için bir eksiklik oluşturmaktadır. Bu düşünceden hareketle, kitapta anlatılan her bir dava ile ilgili olarak gerekçeli mahkeme kararlarına yer verilmiştir. Bu kararlar, Yargıtay tarafından onanmış kararlardan yola çıkılarak hazırlanmış kararlardır.

Kitaptaki bilgilere -nokta atışı- şeklinde kolaylıkla ulaşılabilmesi yönünden:
Bilindiği üzere hacimli kitaplarda aranan bilgiye kolaylıkla ulaşma problemi vardır. Özellikle aranan Yargıtay kararını bulabilmek için kitaptaki kararları uzun uzadıya taramak gerekmektedir. Oysa bu kitaptaki usul tamamen farklı ve orijinaldir. Şöyle ki, kitapta yer alan tüm Yargıtay kararları bir cümleden oluşan başlık ile özetlenmiş ve o başlığa -içindekiler- kısmında mutlaka yer verilmiştir. Örneğin bir taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayanan tapu iptal ve tescil davasının anlatıldığı bölümde 50 tane Yargıtay kararına yer verilmişse, o kararlara mutlaka başlıklar konulmuş ve o başlıklara içindekiler kısmında yer verilmiştir. Bu sayede okuyucu, yüzlerce veya binlerce karardan ayıklanan bu özgün ve birbirlerinden farklı olan 50 kararın neye ilişkin olduğunu 1-2 sayfada görebilecek; istediği kararın sayfasına hemen ulaşabilecek ve o kararın içeriğini hemen bulabilecektir. Bu husus kitabın en büyük özelliklerinden biri olup, bu özellik ile zamanı sınırlı olan okuyucunun fazla oyalanmadan istediği bilgiye ulaşması sağlanmıştır.

Hukuk Davaları Rehberi için şu an mevcudu olmayanlar

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 6 Taksit

©1996-2018 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı