%0
Kamu Yönetimi - Al, Hamza

Kamu Yönetimi

Hamza Al

Yayınevi: Değişim

Yayın tarihi: 09/2013

ISBN: 9786054031900

Türkçe |

Tür: Genel Referans

  • 20,00 TL

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 7

KAMU YÖNETİMİNE İLİŞKİN ANAYASAL DÜZENLEMELER
A. Genel Esaslar 9
B. Haklar ve Ödevler 10
YASAMA ORGANININ YAPI ve İŞLEYİŞİ
A. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Oluşumu 17
B. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri 21
C. Kanun Yapım Süreci 26
D. Komisyonlar 29
E. Genel Kurul Çalışmaları 31
F. Meclis Başkanlık Divanı 35
G. Meclis İdari Teşkilatı 36
H. Meclis Adına Denetim Yapan Kurumlar 38
1. Sayıştayın Yapı ve İşleyişi 39
2. Kamu Denetçiliği Kurumu 46
YÜRÜTME ve İDARE
A. Cumhurbaşkanı 52
1. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri 53
2. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 57
3. Devlet Denetleme Kurulu 57
B. Bakanlar Kurulu 59
1. Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri 61
2. Başbakanlık Teşkilatı 64
3. Bakanlıklar 66
4. Millî Güvenlik Kurulu 72
C. İl İdaresi 73
1. Vali 74
2. İl Müdürleri 78
3. İl İdare Kurulu 79
D. İlçe İdaresi 79
1. Kaymakam 80
2. İlçe Müdürleri 82
3. İlçe İdare Kurulu 82
E. Bucak İdaresi 83
F. Bölge İdare Kuruluşları 84
G. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 85
1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 85
2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 87
3. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 90
4. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 91
5. Kamu İhale Kurumu 92
6. Rekabet Kurumu 93
7. Şeker Kurumu 93
8. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 94
9. Yüksek Öğretim Kurulu 94
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 95
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 98
Üniversiteler 99
H. Kamu Hizmeti Görevlileri 103
1. İstihdam Şekilleri 104
2. Ödevler ve Sorumluluklar 105
3. Haklar 106
4. Yasaklar 108
5. Sınıflar 110
6. Memurluğa Alınma ve Atanma 111
7. Memurlukta İlerleme ve Yer Değiştirme 113
8. Memurluğun Sona Ermesi ve Disiplin Cezaları 114
I. Kamu Mali Yönetimi 118
1. Genel Kurallar 118
2. Kamu İdare Bütçeleri 120
3. Kamu Hesapları ve Mali İstatistikler 130
4. İç Kontrol Sistemi 131
5. Dış Denetim 135
6. Yaptırımlar ve Yetkili Merciler 136


MAHALLİ İDARELER
A. İl Özel İdaresi 140
1. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları 140
2. İl özel idaresinin Yetki ve İmtiyazları 141
3. İl Özel İdaresinin Organları 142
İl Genel Meclisi 142
İl Encümeni 147
Vali 148
4. İl Özel idaresi Teşkilatı 149
5. İl Özel İdaresinin Gelir ve Giderleri 151
6. İl Özel İdaresi Bütçesi 152
7. İl Özel İdaresinin Denetimi 153
B. Belediye 155
1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 157
2. Belediyenin Yetki ve İmtiyazları 158
3. Belediyenin Organları 160
Belediye Meclisi 160
Belediye Encümeni 166
Belediye Başkanı 167
4. Belediye Teşkilatı 169
5. Belediyenin Gelir ve Giderleri 174
6. Belediye Bütçesi 175
7. Belediyenin Denetimi 180
8. Kent Konseyi 183
Görevleri 184
Organları 185
9. Mahalle Yönetimi 187
C. Büyükşehir Belediyesi 187
1. Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 188
2. Büyükşehir Belediyesinin Organları 195
Büyükşehir Belediye Meclisi 195
Büyükşehir Belediye Encümeni 197
Büyükşehir Belediye Başkanı 197
3. Büyükşehir Belediyesi Teşkilâtı 199
4. Büyükşehir Belediyesinin Gelir ve Giderleri 199
5. Büyükşehir Belediye Bütçesi 201
6. Su ve Kanalizasyon İdaresi 203
Su ve Kanalizasyon İdaresinin Görev ve Yetkileri 204
Su ve Kanalizasyon İdaresinin Organları 205
D. Köy İdaresi 210
1. Köy(lün)ün Görevleri 211
2. Köyün Organları 213
Köy Derneği 213
Muhtar 213
İhtiyar Meclisi 215
E. Mahalli İdare Birlikleri 217
1.Birliğin Organları 218
Birlik Meclisi 218
Birlik Encümeni 219
Birlik Başkanı 220
2. Birliğin Gelirleri ve Giderleri 221
3. Birliğin Teşkilatı 221
F. Merkezi İdare Mahalli İdare İlişkileri 224
YARGININ YAPI ve İŞLEYİŞİ
A. Anayasa Mahkemesinin Yapı ve İşleyişi 227
B. Danıştayın Yapı ve İşleyişi 234
C. Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Yapı ve İşleyişi 241
D. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Yapı ve İşleyişi 242

KAYNAKÇA

GİRİŞ
Tanzimat sonrası dönemde yeni bir anlayışa bürünüp Cumhuriyet döneminde gelişen modern Türk kamu yönetimi, herşeyden çok mevzuata dayalı bir yönetimdir. Başta Anayasa olmak üzere tüm yasal düzenlemeler kamu yönetimine ilişkin alanda hiçbir boşluk bırakmama kaygısı içinde hazırlanmış gibidir. Bu nedenle Türk kamu yönetimini kavramak için öncelikli olarak mevzuatı takip etmek gerekir. Şunu da açık sözlülükle ifade etmek gerekir ki, bu konudaki mev-zuat da yeteri kadar sistematik ve kapsayıcıdır. Ayrıca mevzuatta kullanılan dil de oldukça gelişmiş bir bürokrasi dilidir.
Bu anlayışın bir gereği olarak çalışmada, kamu yönetimine ilişkin mevzuatın sistematiğine ve diline sadık kalınmaya çalışılmış; konular ilgili mevzuat esas alınarak yazılmış ve yararlanılan mevzuat akıcılığı bozamayacak şekilde metin içinde belirtilmiş ve her konunun sonunda dipnot olarak gösterilmiştir.
Çalışmada kamu yönetimine ilişkin değerlendirilmelerden ve yorumlamalardan uzak durulmuştur. Bunun başlıca nedeni, bu konuda değerlendirilecek ya da yorumlanacak birşeyin olmamasından değil, tam tersine değerlendirilecek çok şeyin olmasındandır. Çalışmayı daha yalın hale getirmek ve belirli bir hacimde tutabilmek için böyle bir tercih yapılmıştır.
Öğrencilere yönelik olarak ders kitabı niteliğinde hazırlanan eserde, yararlanılan temel mevzuat alfabetik sıraya göre şunlardır: Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu. Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun. Bankacılık Kanunu. Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun. Belediye Gelirleri Kanunu, Belediye Kanunu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun. Büyükşehir Belediyesi Kanunu. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanunu. Dâhiliye Memurları Kanunu. Danıştay Kanunu. Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanunun, Devlet Memurları Kanunu. Doğal Gaz Piyasası Kanunu. Elektrik Piyasası Kanunu. Semaya Piyasası Kanunu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 6 Taksit

©1996-2018 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı