Seadetname : Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Hanın Gazaları - Çelebi, Kütahyalı Firaki Abdurrahman

Se'adetname : Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Gazaları

Kütahyalı Firaki Abdurrahman Çelebi

Yayınevi: Kutup Yıldızı

Yayın tarihi: 12/2013

ISBN: 9786055291310

Türkçe | 440 Sayfa | 16 x 24 cm.

Tür: Osmanlı Tarihi

Bu kitâbımızda, “Îzâhu’l-Meknûn”, “Ta’rîh-i Âdâbı Lugati’l-Arab”, “Câmi’u Kerâmâti’l-Evliyâ”, “Sefîne-i Evliyâ”, “Tabekâtü’l-Usûliyyûn”, “Kâmûsu’l-A’lâm” ve “Silkü’d-Dürer” gibi kıymetli kitâblarda 100’den çok tasnîf, te’lîf ve şerhi bildirilen zâhirî ve bâtınî ilimlerinin en büyük âlimlerinden olup, Kur’ân-ı Kerîm’de, Enbiyâ “aleyhimüsselâm” Sûresi’nin 105. Âyet-i Kerîmesi’nin son kısmını Osmânlı Sultânları’nın övülmesi ile tefsîr eden Hicrî 24 Şa’bân 1143’de [4 Mart 1731] Şâm-ı Şerîf’de vefât eden Abdülganî bin İsmâ’îl-i Nablüsî Hazretleri de dâhil olmak üzere Osmânlı Devleti’ni te’sîs ve tanzîm eden Osmân Beğ’in kayınpederi Şeyh Edebâlî Hazretleri’nden Seyyid Hâcî Bektâş-ı Velî Hazretleri’ne; Azîz Mahmûd-ı Hüdâ’î Hazretleri’nden Seyyid Muhammed Murâd-ı Münzevî Hazretleri’ne; Somuncu Baba, Emîr Sultân, Mollâ Fenârî, Mollâ Arab, İsmâ’îl Hakkı Bursevî Hazretleri’nden, “nübüvvet yolu” “silsile-i aliyye”nin başkumandanlarından Seyyid Fehîm-i Arvâsî Hazretleri ve Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî Hazretleri’ne kadar “zü’l-cenâhayn”, yanî, hem naklî ilimlerde ve hem de ledünnî ilimlerde mürşid-i kâmil ve allâme onbinlerce zevât-ı kirâmın ihtârlarına, îkâzlarına; himmetlerine, Ehl-i Sünnet İ’tikâdına hizmetleri için tergîb ve du’âlarına mazhar olarak 623 sene İslâmiyyete hizmet eden Osmânlı Sultânları’nın 9.su ve İslâm Halîfelerinin 74.sü ve Yavuz Sultân Selîm Hân’ın bütün seferlerinin ve oğlu, İslâm Halîfelerinin 75.si ve Osmânlı Sultânlarının 10.su Kânûnî Sultân Süleymân Hân’ın muhteşem Mohaç Zaferi’nin sonlarına kadarki, yanî 1512-1527 yılları arası Osmânlı tarîhinin, Evliyâ Çelebî’nin amcası Ehl-i Sünnet âlimlerinden ve 16. asrın en kudretli ve velûd dîvân şâirlerinden KÜTAHYALI FİRÂKÎ ABDURRAHMÂN ÇELEBÎ’nin “Selîmnâme” ve “Süleymânnâme” nümûnelerinden sayılabilecek tamâmı 5.000 beyit olan manzûm tarîhi “SE’ÂDETNÂME”sinin Latin Harfleri ile “transrib”ini yaparak, bu zamâna kadar hîç bahs edilmeyen birkaç eserini de çok tafsîlâtlı tanıttık. Eski Anadolu Türkçesi’nin bütün dil, imlâ, ses, örf, zevk, zihniyet husûsiyetlerini ihtivâ eden “Se’âdetnâme”, “muhtasar, mücmel ve müfîd” usûlle, tarîhi “edebî zevk”le okumak isteyenler için dil, edebiyât ve tarîh sâhasında akademik bir kaynakdır. Çalışmamız Yedi Kısım’dır.
BİRİNCİ KISIM’da, “Se’âdetnâme” mü’ellifi Kütahyalı Firâkî Abdurrahmân Çelebî’yi, kendisinden bahs eden bütün orijinal kaynaklarla ve kendi eserlerinde verdiği malûmâtla tanıttık Bu kısımda, ilk kez bu kitâbda olmak üzere, bu zamâna kadar hîçbir yerde bahs edilmeyen İmâm-ı A’zam “radıyallâhü anh” Hazretleri’nin “Fıkh-ı Ekber” adlı tasnîfine Firâkî Efendi’nin hocası Şeyh İshâk Efendi tarafından yapılan Arabça şerhinin Firâkî Efendi tarafından “muhtasar” tercümesi “Şerhu’l-Fıkhi’l-Ekber” kitâbı ile “köpeğin yaradılışından ve insân ile olan alâkası”ndan bahs eden 4 sayfalık bir risâlesini ve tamâmı 46 beyt olan ve 1525-1540 yılları Kütahya’sının ilim ve irfân muhîtlerini, devlet erkânını bildiren sâl-nâmeler husûsiyetini arz eden “Sûretnâme”yi Latin Harfleri ile çevirdik. Bunlardan başka, bu zamâna kadar üzerinde birkaç çalışma yapılmış “Kırk Su’âl” kitâbı ile Hüseyn-i Vâ’iz-ı Kâşifî Hazretleri’nin “Ahlâk-ı Muhsînî” kitâbının tercümesini tanıttık. Dîvânı bu zamâna kadar ortaya çıkmayan Kütahyalı Firâkî Efendi’nin tezkirelerde, mecmû’alarda ve cönklerde kayıdlı olup ba’zıları ilk kez bu kitâbda yazılan 20 kadar şiirini aldık. Bu kısımda ayrıca, “Se’âdetnâme”yi nüshaları, üzerinde yapılan çalışmayı; dili ve edebî cihetleri ve çok tafsîlâlı olarak da mevzû’u ve şahısları ile tanıttık.
İKİNCİ KISIM’da, “Se’âdetnâme”nin transkribini yaptık.
ÜÇÜNCÜ KISIM’da, Arabça, Farsça ve Latin Harfleri ile günümüz diliyle yazılmış birkaç kaynağı ve 50 kadar Osmânlıca [Eski Türkçe] kaynağı çıkardık.
DÖRDÜNCÜ KISIM’da “Seâdetnâme”nin,
BEŞİNCİ KISIM’da, “Sûretnâme”nin,
ALTINCI KISIM’da, “Köpeğin Yaradılışı” hakkındaki 2 varaklık risâlenin tıpkıbasımını yaptık.
YEDİNCİ KISIM’da, çalışmamızda kullandığımız orijinal vesîkalardan birkaçının mikro-filmlerinden tıpkıbasımını çıkardık.Allâhü Te’âlâ’nın rızâsı ve rahmeti, her şeylerinden çok sevdikleri peygamber efendimizin “sallallâhü aleyhi ve sellem” sünneti ve şefâ’ati, devletlerinin selâmeti ve insânlığın ebedî se’âdeti için dîn gayreti ile 623 sene İslâmiyyete ihlâsla hizmet eden; mâllarını ve cânlarını i’lâ-yı kelimetullâh ve nizâm-ı âlem için sarf eden ve bu pek mübârek ve pek şerefli yolda, râhat döşeklerinde değil, seferde rûhlarını teslîm eden, başda, “Sîn’in Şîn’a girmesi” kerâmetinin müjdesine muhâtab ve mazhar Yavuz Sultân Selîm Hân ve oğlu “muhteşem” Kânûnî Sultân Süleymân Hân olmak üzere; Medîne-i Münevvere’nin, Mekke-i Mükerreme’nin, Kudüs-i Şerîf’in, Şâm-ı Şerîf’in, Bağdâd’ın, Tebrîz’in, Kâhire’nin, Libya’nın; Sıddîkî merhametini ve gayretini, Fârûkî adâletini ve heybetini, Osmânî şefkatini ve şevketini, Hayderî kudretini ve kuvvetini aradığı Osmânlı Sultânları’nın herbirine selâmlar ve hayırlı du’âlar olsun.

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 6 Taksit

©1996-2018 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı