Şirketler Hukuku : Genel Esaslar 4.Baskı - Pulaşlı, Hasan

Şirketler Hukuku : Genel Esaslar 4.Baskı

Hasan Pulaşlı

Yayınevi: Adalet

ISBN: 9786051467702

Türkçe | 16 x 24 cm

Tür: Hukuk

GİRİŞ
ŞİRKET DERNEK VAKIF KAVRAMLARI
ORTAKLIK KAVRAMI VE DİĞER KURUMLAR
I. -GENEL OLARAK TOPLULUKLAR-3
II. -ŞİRKET, DERNEK VE VAKIF KAVRAMLARI-3
III. -ŞİRKETLERİN TÜRLERİ-6
A. -ADİ ŞİRKET TİCARET ŞİRKETİ-6
B. -ŞAHIS ŞİRKETLERİ SERMAYE ŞİRKETLERİ-8
BİRİNCİ BÖLÜM
ADİ ORTAKLIK
1. ADİ ORTAKLIĞIN KURULUŞU VE TÜRLERİ
I. -GENEL OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER-11
II. -ADİ ORTAKLIĞIN TANIMI VE UNSURLARI-12
A. -SÖZLEŞME -13
1. -Kural: Sözleşmenin Yazılı Olması Gerekmez-13
2. -İstisna: Resmi Şeklin Zorunlu Olduğu Haller-14
a. -İradi Şekil-14
b. -Kanunen Resmi Şeklin Zorunlu Olduğu Haller-14
i. -Taşınmaz Malın Adi Şirkete Sermaye Olarak Konulması -14
ii. -Motorlu Taşıt Araçlarının Adi Ortaklığa Sermaye Olarak Konulması-15
iii. -Fikir ve Sanat Eserlerinin Şirkete Sermaye Olarak Konulması-16
B. -KİŞİ -17
C. -MÜŞTEREK AMAÇ -18
D. -SERMAYE -19
1. -Sermaye Olarak Konulabilecek Değerler-19
2. -Katılma Paylarının Nakdi Değerlerinin Tespiti -20
3. -Şekle İlişkin Usul-20
E. -MÜŞTEREK AMAÇ DOĞRULTUSUNDA BİRLİKTE ÇABA SARF EDİLMESİ (AFFECTIO SOCIETATIS)- 22
III. -ADİ ŞİRKETİN KURULUŞU-22
IV. -İSVİÇRE HUKUKUNDA EVLİLİK DIŞI BİRLİKTE YAŞAMA HALİNDE EDİNİLEN MALLARIN ADİ ORTAKLIK TASFİYE HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI-23
2. ADİ ŞİRKETLERDE İÇ İLİŞKİLER
I. -ORTAKLARIN BORÇLARI-25
A. -SERMAYE KOYMA BORCU-25
B. -ZARARA KATILMA BORCU-27
1. -Şirket Alacaklılarına Karşı Sorumluluk-27
2. -Zarara Katılmaya İlişkin Kurallar-28
C. -ŞİRKETİ YÖNETME BORCU-28
D. -REKABET YASAĞI-29
E. -ÖZEN GÖSTERME BORCU-29
II. -ORTAKLARIN HAKLARI-30
A. -KÂR PAYI İSTEME HAKKI-30
B. -ÜCRET, FAİZ, AVANS VE MASRAFLARI İSTEME HAKKI-31
C. -TASFİYE PAYINI İSTEME HAKKI-31
D. -YÖNETİM VE İTİRAZ HAKKI-31
E. -DENETİM HAKKI-31
III. -ŞİRKETİN YÖNETİMİ-32
IV. -ORTAKLIK İŞLERİNİ İNCELEME-33
V. -ORTAKLIK SIFAT VE HAKLARININ DEVRİ-33
3. ADİ ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER
I. -GENEL OLARAK TEMSİL-35
II. -TEMSİLİN ÇEŞİTLERİ-35
A. -DOĞRUDAN TEMSİL-35
B. -DOLAYISIYLA TEMSİL-36
C. -YETKİSİZ TEMSİL-36
III. -TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI-37
IV. -ORTAKLIK MALLARI-37
A. -TÜRK HUKUKUNDA-37
B. -İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKUNDA -38
4. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ
I. -SONA ERME HALLERİ-41
A. -ORTAK AMACIN GERÇEKLEŞMESİ VEYA GERÇEKLEŞMESİNİN İMKÂNSIZ DURUMA GELMESİ-41
B. -ORTAĞIN ÖLÜMÜ-41
C. -ORTAKLARDAN BİRİNİN TASFİYE PAYI HAKKINDA CEBRİ İCRA UYGULANMASI, ORTAĞIN İFLÂSI VEYA KISITLANMASI-41
D. -ORTAKLARIN OYBİRLİĞİ KARARIYLA-42
E. -SÜRENİN SON BULMASI-42
F. -BİR ORTAĞIN FESİH BİLDİRİMİNDE BULUNMASIYLA-42
G. -MAHKEME KARARI İLE FESİH-43
II. -SONA ERMENİN HÜKÜMLERİ-44
III. -TASFİYE-44
IV. -TASFİYENİN USULÜ-46
V. -ZAMANAŞIMI-47
İKİNCİ BÖLÜM
TİCARET ŞİRKETLERİ HAKKINDA
GENEL HÜKÜMLER
5. GENEL HÜKÜMLER
I. -GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER-51
II. -GENEL HÜKÜM KAVRAMI-51
III. -TİCARET ŞİRKETLERİNİN TANIMI VE TÜRLERİ-51
IV. -TÜZEL KİŞİLİK-52
V. -TÜZEL KİŞİLİK KAZANMANIN SONUÇLARI-53
A. -BAĞIMSIZ MALVARLIĞI-53
B. -TİCARET UNVANI-53
C. -YERLEŞİM YERİ (MERKEZ)-53
D. -TÂBİİYET-54
VI. -TİCARET ŞİRKETLERİNİN EHLİYETİ-54
A. -HAK EHLİYETİ-54
B. -İŞLEM EHLİYETİ-56
1. -İşlem Ehliyetinin Kazanılması-56
2. -Organ Kavramı ve Kapsamı-56
VII. -TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE-58
A. -SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK UNSURLAR-58
B. -SERMAYENİN KONUSU-59
1. -Nakit -59
2. -Ayın Sermaye-60
3. -Şahsi Emek-Fikir Sermayesi-61
4. -Ticari İşletme-62
5. -Elektronik Ortamlar, Alanlar, Adlar ve İşaretler-63
VIII. -TİCARET ŞİRKETLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KATILMA PAYINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER-63
A. -KATILMA PAYININ GÜVENCEYE ALINMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER-63
1. -Sicile Şerh veya Kayıt-63
2. -Taşınırların Güvenilir Bir Kişiye Tevdi Edilmesi-64
3. -İhtiyati Tedbir-64
B. -TAAHHÜT VE DEVİR-64
1. -Taşınmaz Mallar-64
2. -Taşınırlar-65
3. -Fikri Mülkiyet Hakları ile Diğer Değerler-66
C. -NAKDİ SERMAYE VE ÖDENMESİ-66
IX. -ZAMANAŞIMI-68
X. -UYGULANACAK MUHAKEME USULÜ-68
6. TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER
I. -YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER-69
II. -BİRLEŞME-69
A. -BİRLEŞMENİN TEMEL İLKELERİ-69
1. -Malvarlıklarının Birleşmesi-69
2. -Tasfiyenin Önlenmesi-70
B. -BİRLEŞME TÜRLERİ-70
1. -Devralma Şeklinde Birleşme-71
2. -Yeni Kuruluş Şeklinde Birleşme-72
C. -GEÇERLİ BİRLEŞMELER-72
1. -Genel Olarak-72
2. -Birleşme Kombinasyonları-72
D. -BİRLEŞMEDE ORTAKLIK PAYLARI VE HAKLARININ KORUNMASI-74
1. -Genel Olarak-74
2. -Ortaklık Payının ve Haklarının Devamlılığı-75
a. -Devrolunan Şirketin Ortaklarına Devralan Şirkette Eşit Değerde Paysahipliği Hakkı Verilmesi-75
b. -Malvarlığının Değerlendirilmesinde Önem Taşıyan Hususlar-76
3. -Devamlılık İlkesinin İstisnaları-76
a. -Denkleştirme Ödemesi-76
b. -Ayrılma Akçesi-77
E. -BİRLEŞME İŞLEMLERİ-78
1. -Birleşme Sözleşmesi-78
2. -Birleşme Sözleşmesinin İçeriği-79
F. -SERMAYE ARTIRIMI VE BİRLEŞEN ŞİRKETLERİN BİLANÇOLARI-81
1. -Sermaye Artırımı-81
2. -Bilânçolar-83
3. -Birleşme Raporu-84
4. -Birleşmeye İlişkin Belgelerin İncelemeye Sunulması ve Malvarlığındaki Değişiklikler-85
G. -BİRLEŞME KARARI-87
1. -Genel Olarak-87
2. -Birleşme Kararına İlişkin Nitelikli Nisaplar-88
H. -BİRLEŞMENİN KESİNLEŞMESİ-90
İ. -ALACAKLILARIN KORUNMASI-92
1. -Genel Olarak-92
2. -Alacaklılara Bildirim Yapılması-92
3. -Ortakların Şahsi Sorumluluğu-93
J. -İŞÇİLERİN KORUNMASI-94
K. -ÖZEL ŞARTLARDAKİ BİRLEŞMELER-94
1. -Mali Durumun İyileştirilmesine İlişkin Birleşmeler-94
2. -Mali Durumun Düzeltilmesi Amacını Gütmemesi Sebebiyle Birleşmenin Caiz Olmadığı Haller-97
L. -TİCARİ İŞLETMENİN BİR TİCARET ŞİRKETİYLE BİRLEŞMESİ-98
M. -SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KOLAYLAŞTIRILMIŞ BİRLEŞMELER-99
1. -Uygulama Alanı-99
2. -Kolaylıklar-100
N. -BİRLEŞMEYE KATILAN ŞİRKETLERİN PAY DURUMLARI VE DEĞİŞİM ORANI-102
III. -BÖLÜNME-104
A. -BÖLÜNME KAVRAMI VE MALVARLIĞININ GEÇİŞİNDE TEMEL İLKE-104
1. -Kavram-104
2. -Bölünmede Hak ve Yükümlülüklerin -Tek İşlemle ve Kendiliğinden- -uno actu et ipso iure-Geçişi-105
B. -BÖLÜNMENİN TÜRLERİ-106
1. -Tam Bölünme-106
2. -Kısmi Bölünme-107
C. -BÖLÜNMEDE TEHLİKE ARZ EDEN DURUMLAR-111
D. -BÖLÜNME OLANAKLARI-111
1. -Geçerli Olan Bölünmeler-111
2. -Geçerli Olmayan Bölünmeler-112
E. -BÖLÜNMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER-113
1. -Sermaye Değişiklikleri-113
a. -Sermaye Azaltılması-113
b. -Sermaye Artırımı-114
c. -Yeni Kuruluş-115
d. -Ara Bilânço-116
2. -Bölünme İşlemleri-116
a. -Bölünme Sözleşmesi-116
b. -Bölünme Plânı-116
3. -Bölünme Sözleşmesinin veya Plânının Şekli-117
4. -Bölünme Sözleşme veya Plânını Hazırlamaya Yetkili Organ-117
5. -Bölünme Sözleşmesi veya Plânının İçeriği-118
F. -BÖLÜNMEDE TAHSİS DIŞI KALAN MALVARLIĞININ HUKUKİ DURUMU VE BORÇLARINDAN SORUMLULUK-121
G. -BÖLÜNME RAPORU-122
1. -Genel Olarak-122
2. -Raporun Zorunlu İçeriği-122
H. - BÖLÜNME BELGELERİNİN İNCELENMESİ-123
İ. -MALVARLIĞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ BİLGİLER-124
J. -BÖLÜNME KARARI-125
K. -HAK SAHİPLERİNİN KORUNMASI-126
1. -Ortaklık Paylarının ve Haklarının Korunması-127
2. -Paysahipliği Haklarının Devamı-127
3. -Özel Haller-130
L. -ŞİRKET ALACAKLILARININ KORUNMASI-130
M. -ÇALIŞANLARIN KORUNMASI-132
N. -BÖLÜNMENİN GEÇERLİLİK KAZANMASI-134
1. -Ticaret Siciline Tescil ve İlânı-134
2. -Tapu Siciline Bildirim-134
IV. -TÜR DEĞİŞTİRME-135
A. -GENEL OLARAK-135
B. -TÜR DEĞİŞTİRMENİN TEMEL UNSURLARI-136
C. -TÜR DEĞİŞTİRMENİN ÇEŞİTLERİ-136
1. -Yeni Kuruluş Yoluyla Tür Değiştirme -137
2. -Hukuki Kabuk Değiştirmek Suretiyle Tür Değiştirme -137
D. -GEÇERLİ OLAN TÜR DEĞİŞTİRMELER-138
E. -GEÇERLİ OLMAYAN TÜR DEĞİŞTİRMELER-139
F. -ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN TÜR DEĞİŞTİRMESİNE İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEME-139
G. -TÜR DEĞİŞTİRME İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER-140
1. -Yeni Türdeki Şirketin Kuruluşuna İlişkin Hükümlere Uyulması-141
2. -Ara Bilânço Hazırlanması-142
3. -Tür Değiştirme Plânı-142
4. -Tür Değiştirme Raporu-142
5. -Ortakların İnceleme Hakkı-143
6. -Tür Değiştirme Kararı -143
7. -Tescil ve İlan-144
H. -MENFAAT SAHİPLERİNİN KORUNMASI-144
1. -Ortakların Korunması-144
2. -Şirket Alacaklılarının Korunması-144
3. -Çalışanların Korunması-145
İ. -TÜR DEĞİŞTİRMENİN SONUÇLARI-146
J. -ORTAK HÜKÜMLER-146
1. -Ortaklık Payının ve Hakkının İncelenmesi-146
2. -Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmenin İptali-148
3. -Birleşme, Bölünme Ve Tür Değiştirmeye İlişkin İşlemdeki Eksikliğin Sonuçları-149
4. -Sorumluluk-149
V. -ŞİRKETLERDE YAPI DEĞİŞİKLİĞİNDE SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN İŞLEMLER-150
A. -TEBLİĞİN AMACI-150
B. -MÜDÜRLERİN VE İLGİLİ SİCİLLERİ TUTAN KURUMLARIN BİLDİRİM YÜKÜMLÜKLERİ-150
C. -BİLDİRİLECEK HUSUSLAR VE BİLDİRİM ŞEKLİ-151
D. -BİLDİRİM ÜZERİNE SİCİLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER-153
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞİRKETLER TOPLULUĞU
7. ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU
I. -İŞLETMELER VEYA ŞİRKETLER ARASINDAKİ MERKEZİ YOĞUNLAŞMA VE BUNLARIN UYGULAMAYA YANSIMASI-157
A. -GENEL OLARAK-157
B. -İŞLETMELER ARASI MERKEZİ YOĞUNLAŞMA OLGUSU-157
II. -ŞİRKETLER TOPLULUĞU-159
A. -KAVRAM-159
B. -ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLE HOLDİNG ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR-159
III. -ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLİŞKİSİNDEKİ BELİRLEYİCİ UNSURLAR-160
A. -KONTROL-160
B. -TİCARET ŞİRKETİ-161
IV. -İSTİSNAİ HALLER-162
V. -ŞİRKETLER TOPLULUĞUNUN TÜRLERİ-162
A. -FİİLİ ŞİRKETLER TOPLULUĞU-162
1. -Hâkimiyet ve Kontrol İlişkisinin Kesin Olduğu Hal-162
2. -Hâkimiyet İlişkinin Nispi Olduğu Hal-164
3. -Dolaylı Hâkimiyet-164
B. -SÖZLEŞMEYE DAYALI ŞİRKETLER TOPLULUĞU-164
VI. -KARŞILIKLI KATILMALAR -167
A. -BASİT KARŞILIKLI İŞTİRAKLER-167
B. -NİTELİKLİ KARŞILIKLI İŞTİRAKLER-168
C. -KARŞILIKLI İŞTİRAKLERE BAĞLANAN SONUÇLAR-169
1. -Kısıtlamaya Tabi Olacak Şirket-170
2. -İştirak Durumunun Tespiti-170
3. -İştirak Oranlarının Hesaplanması-171
4. -Oy Haklarının Hesaplanması-174
D. -BİLDİRİM, TESCİL VE İLÂN YÜKÜMLÜLÜKLERİ-175
VII. -BAĞLI ŞİRKETLERİN VE HÂKİM ŞİRKETİN RAPORLARI VE PAYSAHİPLERİNİ BİLGİLENDİRME-176
A. -BAĞIMLILIK RAPORUNUN İÇERİĞİ-176
B. -HÂKİM ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞLI ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİ ALMA HAKKI-177
C. -BAĞLI ŞİRKETİN BİLGİ VERMEKTEN KAÇINMA HAKKI-178
D. -PAYSAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ-178
VIII. -BAĞIMLILIK RAPORUNUN DENETİMİ-179
IX. -HÂKİM ŞİRKETİN PAYSAHİPLERİNİN BAĞLI ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİ ALMA HAKKI-180
X. -SORUMLULUK-180
A. -HÂKİMİYETİN HUKUKA AYKIRI KULLANILMASI-180
1. -Hukuka Aykırılığın Uygulamasına İlişkin Haller-180
2. -Hukuka Aykırı Hâkimiyetin Kullanılma Olanağı-181
3. -Bağımlı Şirketin Paysahiplerinin ve Alacaklılarının Hâkim Şirketten Zararın Bağlı Şirkete Ödenmesini Talep Hakları-181
4. -Bağlı Şirketin Kararına Muhalif Olan Paysahiplerinin Denkleştirme veya Uygun Bir Tazminat Talep Hakları-182
5. -Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluklarının Üstlenilmesi-183
B. -TAM HÂKİMİYET HALİNDE-183
1. -Talimat Verme Hakkı-183
2. -İstisnası-185
C. -BAĞLI ŞİRKETİN ORGANLARININ ŞİRKETE VE PAYSAHİPLERİNE KARŞI SORUMLULUĞU-186
D. -ŞİRKET ALACAKLILARININ HAKLARI-186
XI. -ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER-187
A. -ÖZEL DENETİM-187
B. -HÂKİM ŞİRKETİN SATIN ALMA HAKKI-187
C. -GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK-189
1. -Konzernin Uyandırdığı Güvenden Dolayı Sorumluluğu-189
2. -Himaye ve Koruma Açıklamasından Dolayı Sorumluluk-190
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KOLLEKTİF ŞİRKET
8. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TANIMI VE KURULUŞU
I. -KOLLEKTİF ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI-199
A. -TİCARİ İŞLETME-199
B. -TİCARET UNVANI-199
C. -KİŞİ UNSURU-200
D. -SORUMLULUK-201
1. -Sınırsız-201
2. -İkinci Derecede-201
3. -Müteselsil-201
E. -TÜZEL KİŞİLİK-202
II. -KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU-202
A. -ŞİRKET SÖZLEŞMESİ-202
1. -Şekli-202
2. -Zorunlu Kayıtlar-202
B. -TESCİL VE İLÂN-203
III. -KURULUŞ İŞLEMLERİNDEKİ EKSİKLİKLER-204
IV. -ŞİRKETİN EHLİYETİ-205
V. -KOLLEKTİF ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ-206
9. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ
I. -TASFİYENİN ŞİRKET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ-207
A. -HAK EHLİYETİNE ETKİSİ-207
B. -ŞİRKETİN TEMSİLİNDEKİ DEĞİŞİKLİK-207
II. -TASFİYENİN ORTAKLARARASI İLİŞKİLERE ETKİSİ-208
III. -SONA ERME HALLERİ-208
A. -FESİH SEBEPLERİ-208
1. -Ortaklar Kararı ile Fesih-208
2. -Bir Ortağın Feshi İhbar Etmesi-209
3. -Mahkeme Kararıyla Fesih-209
a. -Haklı Sebeplerle Bir Ortağın Talebi-209
b. -Ortağın Kişisel Alacaklısının Talebi-210
c. -Kuruluş İşlemlerindeki Eksiklikler-210
d. -Ortağın Sermaye Borcunu Ödememesi-211
B. -SONA ERME -211
1. -Şirketin İflâsı-211
2. -Şirket Sermayesinin 2/3’ünün Kaybedilmesi-211
3. -Şirketin Başka Bir Şirketle Birleşmesi-212
4. -Ortaklardan Birinin İflası-212
5. -Sürenin Dolması-212
6. -Şirket Amacının Elde Edilmesi veya Edilmesinin İmkânsız Olması-212
7. -Bir Ortağın Ölümü veya Kısıtlanması-213
IV. -SONA ERMENİN SONUÇLARI-213
A. -TESCİL VE İLÂN-213
B. -ORTAKLARIN TEMSİL VE YÖNETİM YETKİSİNİN ERMESİ-214
C. -SONA ERMENİN ŞİRKETİN EHLİYETİNE ETKİSİ-214
D. -ORTAKLARIN BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU OLMALARI-214
V. -ŞİRKETİN TASFİYESİ-215
VI. -TASFİYE MEMURLARI-215
A. -TASFİYE MEMURUNUN TESCİL VE İLÂNI-215
B. -TASFİYE MEMURLARININ GÖREVLERİ-215
BEŞİNCİ BÖLÜM
KOMANDİT ŞİRKETLER
10. ADİ KOMANDİT ŞİRKET
I. -ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN GENEL NİTELİKLERİ-221
II. -ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI-221
A. -TİCARİ İŞLETME-222
B. -TİCARET UNVANI-222
C. -ORTAKLARIN TÜRLERİ-222
1. -Komandite Ortaklar-223
2. -Komanditer Ortaklar-223
D. -SERMAYE-223
E. -TÜZEL KİŞİLİK-224
III. -ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU-224
A. -ŞİRKET SÖZLEŞMESİ VE İÇERİĞİ-224
1. -Kişi Unsuru-225
2. -Şirket Türü-225
3. -Şirketin Ticaret Unvanı ve Merkezi-225
4. -Şirketin Konusu-226
5. -Sermaye-226
6. -Temsil-226
B. -İMZALARIN ONAYLANMASI-227
C. -TESCİL VE İLÂN-227
IV. -KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLARARASI İLİŞKİLER-227
A. -İÇ İLİŞKİ-227
1. -Ortakların Kişisel Nitelikteki Hakları ve Borçları-227
a. -Yönetim Hakkı-227
b. -Denetim Hakkı-229
i. -Olağan Denetim Hakkı-229
ii. -Olağanüstü Denetim Hakkı-229
c. -Denetim Hakkının Sınırlandırılması-229
d. -Rekabet Yasağı-230
2. -Ortakların Mali Nitelikteki Hakları ve Borçları-230
a. - Sermaye Koyma Borcu-230
b. -Kâr ve Zarara Katılma-230
c. -Tasfiye ve Ayrılma Payı-231
B. -DIŞ İLİŞKİ (TEMSİL)-231
C. -ORTAKLARIN SORUMLULUĞU-232
1. -Komandite Ortağın Sorumluluğu-232
2. -Komanditer Ortağın Sorumluluğu-232
a. -Genel Olarak-232
b. -Komanditer Ortağın Sınırsız Sorumlu Olduğu Haller-233
i. -Komanditer Ortağın Adının Şirket Unvanına Girmesi-233
ii. -Ortaklık Adına İşlemlere Girişme-233
iii. -Komanditerin Şirketin Sicile Tescilinden Önce İşlemler Yapması-234
V. -ORTAKLAR ARASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER-234
A. -KOMANDİTER ORTAĞIN ŞİRKETTEN AYRILMASI-234
B. -KOMANDİTER ORTAĞIN ÖLÜMÜ VEYA KISITLANMASI-235
C. -TÜZEL KİŞİ KOMANDİTERİN SONA ERMESİ-235
D. -KOMANDİTE ORTAĞIN ŞİRKETTEN ÇIKMASI VE ÇIKARILMASI-236
VI. -SONA ERME VE TASFİYE-237
A. -GENEL OLARAK-237
B. -KOMANDİT ŞİRKETE ÖZGÜ SONA ERME SEBEPLERİ-237
C. -TASFİYE-238
D. -TÜR DEĞİŞTİRME-238
11. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞKOMANDİT ŞİRKET
I. -TANIM VE HUKUKİ YAPISI-239
II. -KURULUŞ İŞLEMLERİNDEKİ SAFHALAR-240
A. -ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENMESİ, İMZASI VE İMZALARIN NOTERCE ONANMASI -240
B. -TESCİL VE İLÂN-241
III. -PAYLI KOMANDİT ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ-241
A. -YÖNETİCİLERİN SEÇİMİ VE ATANMASI-242
B. -YÖNETİCİLERİN AZLİ-242
C. -GENEL KURUL-243
IV. -REKABET YASAĞI-243
V. -DENETÇİLER-244
VI. -ORTAKLAR ARASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER-244
VII. -SONA ERME VE TASFİYE-245
ALTINCI BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLER HUKUKUNA GİRİŞ
12. TÜZEL KİŞİLİĞE GİDEN YOL
I. -TİCARET ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ SÜRECİNE İLİŞKİN SAFHALAR VE HUKUKİ OLUŞUMLAR-249
II. -TÜRK VE YABANCI HUKUKLARDA ÖN ŞİRKET-251
A. -TÜRK HUKUKUNDA-251
B. -İSVİÇRE HUKUKUNDA-252
C. -ALMAN HUKUKUNDA-254
III. -ÖN ŞİRKETİN SÜRESİ-255
IV. -ÖN ŞİRKETİN OLUŞMADIĞI HALLER-256
V. -ÖN ŞİRKET İLE ADİ ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR-257
13. ANONİM ŞİRKETİN İKTİSADİ FONKSİYONU
I. -ANONİM ŞİRKETİN İKTİSADİ FONKSİYONU-261
II. -ANONİM ŞİRKETİN YARARLARI VE SAKINCALARI-262
14. ANONİM ŞİRKETİN TÜRLERİ
I. -ORTAK SAYISI AÇISINDAN-265
A. -TİPİK (ÇOK ORTAKLI) ANONİM ŞİRKETLER-265
B. -ATİPİK (TEK KİŞİLİK) ANONİM ŞİRKETLER-266
II. -SERMAYE SİSTEMİ AÇISINDAN-267
A. -ESAS SERMAYELİ ŞİRKETLER-267
B. -KAYITLI SERMAYELİ ŞİRKETLER-268
C. -DEĞİŞKEN SERMAYELİ ŞİRKETLER-268
III. -HALKA AÇIK OLUP OLMAMA AÇISINDAN-269
A. -KAPALI ANONİM ŞİRKET-269
B. -HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKET-269
1. -Kavram-269
2. -Halka Açık Anonim Şirketlerde Paysahiplerinin Niteliği-270
IV. -ÖLÇEKLERİ AÇISINDAN-270
A. -KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ ANONİM ŞİRKET-271
B. -BÜYÜK ÖLÇEKLİ ANONİM ŞİRKETLER-271
V. -MESLEK ŞİRKETİ OLARAK ANONİM ŞİRKETLER-272
A. -YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE-272
B. -TÜRK HUKUKUNDA-273
15. ANONİM ŞİRKETLERE HÂKİM OLANTEMEL İLKELER
I. -ÇOĞUNLUK İLKESİ-275
II. -HAKLARDAN SERMAYEYE KATILMA ORANINA GÖRE YARARLANMA İLKESİ-276
III. -MALVARLIĞININ KORUNMASI İLKESİ-277
IV. -DEVLETİN İLGİLENMESİ İLKESİ-278
V. -KAMUYU AYDINLATMA İLKESİ-279
A. -GENEL OLARAK -279
B. -SERMAYE PİYASASI KANUNU SİSTEMİNDE KAMUYU AYDINLATMA-280
VI. -DIŞARIDAN DENETLEME İLKESİ-280
VII. -YABANCI BİR MALVARLIĞINI İŞLETME İLKESİ-281
VIII. -EŞİT İŞLEM İLKESİ-282
IX. -ANONİM ŞİRKETLERDE EMREDİCİ HÜKÜMLER İLKESİ-284
A. -EMREDİCİ HÜKÜM KAVRAMI VE ANLAMI-284
B. -TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ EMREDİCİ HÜKÜMLERİ DÜZENLEYEN 340. MADDENİN KAYNAĞI VE KAYNAĞINDAN FARKLILIĞI-285
C. -EMREDİCİ DÜZENLEMELER VE SAPABİLME OLANAĞI-287
D. -EMREDİCİ HÜKÜMLERE AYKIRILIĞIN SONUÇLARI-289
16. ANONİM ŞİRKET İLE PAYSAHİPLERİ ARASINDAKİ BORÇ İLİŞKİSİ
I. -PAYSAHİPLERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASI-295
II. -BORÇLANMA YASAĞINA AYKIRI DAVRANMANIN YAPTIRIMI-296
17. ANONİM ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI
I. -TANIM-299
II. -UNSURLAR-299
A. -UNVAN-299
B. -SERMAYE VE PAYLAR-300
1. -Sermaye Sistemleri-300
a. -Esas Sermaye -300
b. -Kayıtlı Sermaye-303
2. -Sermayenin Paylara Bölünmüş Olması-304
C. -ŞİRKETİN MALVARLIĞIYLA SORUMLU OLMASI-305
D. -ORTAKLARIN SINIRLI SORUMLU OLMASI-305
E. -AMAÇ VE KONU-306
F. -TÜZEL KİŞİLİK-307
18. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU
I. -KURULUŞ TÜRLERİ-309
A. -GENEL OLARAK -309
B. -TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE KURULUŞ-309
1. -Genel Olarak-309
2. -Nakdi ve Nitelikli Kuruluş-310
II. -KURUCULAR-311
A. -SAYISI-311
B. -KURUCULARIN NİTELİĞİ-312
C. -TANIMI-313
III. -KURULUŞ BELGELERİ-313
IV. -KURULUŞ İŞLEMLERİ-314
A. -ESAS SÖZLEŞME-314
1. -Şekli ve Niteliği-314
2. -Asgari Zorunlu İçeriği-316
3. -Esas Sözleşmeye Yazılabilecek Diğer Hususlar-321
B. -KURUCULAR BEYANI-321
1. -Beyanın İçeriği-321
C. -PAY BEDELİNİN ÖDENMESİ-322
D. -BAKANLIKTAN İZİN ALINMASI-323
1. -Bakanlık İznine Tabi Olan Şirketler-323
3. -Bakanlığın Düzenleme ve Denetleme Yetkisi-324
E. -TESCİL VE İLÂN-325
1. -Tescilin Süresi-325
2. -Tescili Talep Edebilecekler ve İlanın İçeriği-326
3. -Sicil Müdürünün Yetki ve Görevi-326
4. -Sicil Müdürünün Kararına Karşı İtiraz-327
V. -TESCİLİN ETKİLERİ-327
VI. -KURULUŞTA PAYLARIN HALKA ARZ TAAHHÜDÜ İLE HALKA AÇILMA-328
A. -HÜKMÜN KONULUŞ AMACI-328
B. -HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARIN ORANI-328
C. -HALKA ARZ-329
D. -HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARIN TAMAMININ TÜM KURUCULAR TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLMESİ-331
E. -HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARIN BİR BÖLÜMÜNÜN BİR KISIM KURUCULAR TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLMESİ-332
VII. -KURULUŞTAKİ EKSİKLİKLERİN HUKUKİ SONUÇLARI-332
A. -SİCİLİN SAĞLIĞA KAVUŞTURMA İLKESİ-333
B. -ŞİRKETİN KANUNA AYKIRI KURULUŞU NEDENİYLE FESHİNİN DAVA EDİLMESİ-333
1. -Dava Şartları-333
2. -Süre-334
3. -Dava Açmaya Yetkili Olanlar-334
4. -Mahkemenin Yetkisi-334
5. -Mahkeme Kararının Etkisi-335
VIII. -ŞİRKETİN TESCİLDEN ÖNCE KENDİ ADINA YAPILAN İŞLEMLERİ DEVRALMASI-336
A. -SÜRE-336
B. -YETKİLİ ORGAN-336
IX. -ŞİRKETİN KURULMAMA DURUMU VE SONUÇLARI-337
A. -ÖN KURULUŞ AŞAMASINDA-337
B. -ÖN ANONİM ŞİRKET AŞAMASINDA-337
C. -SORUMLULUK-338
X. -KURULUŞTAN DOĞAN SORUMLULUKLA İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER-339
A. -KURULUŞTAN ÖNCEKİ İŞLEMLER-339
B. -TESCİL ÖNCESİ İŞLEMLERİN HUKUKİ DURUMU-340
C. -İŞLEM YAPANLAR VE TAAHHÜTLERE GİRİŞENLER-340
XI. -KANUNA KARŞI HİLE (KURULUŞTAN SONRA DEVRALMA)-341
A. -DÜZENLEMENİN AMACI-341
B. -UYGULANMA ŞARTLARI-342
C. -GEÇERLİLİK ŞARTLARI-343
D. -YAPILAN İŞLEMLERİN HUKUKİ DURUMU-344
E. -AKTİF DAVA EHLİYETİNE SAHİP OLANLAR VE SÜRE-345
XII. -ORTAKLIĞIN KURULUŞUNDAN DOĞAN SORUMLULUK-345
A. -SORUMLU OLANLAR -345
B. -SORUMLULUK SEBEPLERİ-346
C. -YAPTIRIM VE DAVACILAR-346
D. -ZAMANAŞIMI SÜRESİ-347
YEDİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETİN ORGANİZASYONU
2. -İzin Alması Gerekmeyen Anonim Şirketler-323
19. ANONİM ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ VE ORGANLAR
I. -ORGANSAL DÜZEN-351
II. -ORGANLAR ARASI YETKİ BÖLÜŞÜMÜ-351
III. -GENEL KURUL-352
A. -TANIM-352
B. -NİTELİK-352
C. -DEVREDİLEMEYEN YETKİLER-353
D. -GENEL KURULUN YETKİLERİNİN SINIRLARI-353
1. -Üçüncü Kişilerin Hakları-353
2. -Diğer Organların veya Kişilerin Münhasır Yetkileri-354
3. -Azınlık Hakları ve Bireysel Haklar-354
4. -İmtiyazlı Paylar-354
IV. -GENEL KURULUN TÜRLERİ -354
A. -OLAĞAN GENEL KURUL-354
B. -OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL-355
V. -TEK PAYSAHİPLİ ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL VE BUNA İLİŞKİN SORUNLAR-356
A. -ÇAĞRININ ŞEKLİ-356
B. -TOPLANTI BAŞKANI SEÇİMİ VE TOPLANTI TUTANAĞININ İÇERİĞİ-357
C. -BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN GENEL KURULDA BULUNUP BULUNMAMASI SORUNU-358
D. -ANONİM ŞİRKETİN PAY SAHİBİ YAPISINA GÖRE BAZI İŞLEMLERİN YAPILIP YAPILMAMASI SORUNLARI -359
1. -Hazır Bulunanlar Listesinin Hazırlanması Sorunu-359
2. -Genel Kurulda Tüm Payların Temsil Edilmesi Sorunu-360
3. -Tek Kişilik Anonim Şirkette İbra Kararı Alınması Sorunu-361
VI. -ELEKTRONİK ORTAMDA GENEL KURUL-363
A. -ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA GENEL KURUL-363
B. -TİCARET ŞİRKETLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU DIŞINDA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK KURULLAR-365
VII. -GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI-366
A. -ÇAĞRIYA YETKİLİ OLANLAR-366
1. -Yönetim Kurulu-366
2. -Azınlık -367
3. -Bir Paysahibi-367
4. -Tasfiye Memurları -368
5. -Kayyım -368
B. -ÇAĞRININ ŞEKLİ VE DİĞER ŞARTLAR-368
1. -Çağrılı Genel Kurul Toplantısına İlişkin İşlemler-368
a. -Çağrının Şekli ve Usulü-368
b. -İlânın İçeriği-369
c. -Paysahiplerinin İncelemesine Sunulacak Belgeler-369
2. -Çağrısız Genel Kurul Toplantısı-370
C. -GÜNDEM VE GÜNDEME BAĞLILIK İLKESİ-371
D. -GÜNDEME BAĞLILIK İLKESİNİN İSTİSNALARI -371
1. -Haklı Sebeplerin Varlığında Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevden Alınması-371
2. -Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi-372
3. -Paysahiplerinin Özel Denetim İstemesi-372
4. -Kuruluşta Kurucuların ve Sermaye Artırımında Yönetim Kurulu ve Denetçilerin İbra Edilememesi-373
VIII. OY HAKKININ KULLANILMASI-373
A. -PAYSAHİBİNİN BİZZAT KULLANMASI -373
B. -TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA OY KULLANILMASI-374
1. -Bireysel Temsil-375
a. -Adi Temsilci-375
b. -Tevdi Eden Temsilcisi-377
2. -Kurumsal Temsil-378
a. -Kurumsal Temsilci-379
b. -Organın Temsilcisi-379
c. -Bağımsız Temsilci-380
IX. -KARAR ALINMASI-381
A. -TOPLANTI NİSAPLARI-381
1. -Adi Toplantı Nisabı-381
2. -Özel Toplantı Nisapları-382
a. -Genel Nitelikteki Esas Sözleşme Değişikliğindeki Toplantı Nisabı-382
b. -Özel Nitelikteki Esas Sözleşme Değişikliğindeki Toplantı Nisapları-383
i. -Hisse Senetleri Borsada İşlem Görmeyen Anonim Şirketlerde-383
ii. -Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören Anonim Şirketlerde-384
B. -KARAR NİSAPLARI-384
1. -Adi Karar Nisabı-384
2. -Özellikli Karar Nisapları-385
3. -İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu -386
C. -USULE İLİŞKİN İŞLEMLER-388
1. -Toplantı Tutanağı-388
2. -Tutanağa Eklenecek Belgeler-388
3. -Tutanağın Sicile Tescili-389
X. -GENEL KURUL KARARLARININ SAKATLIĞI-389
A. -YOKLUK VE BUTLAN -389
1. -Yokluk Kavramı ve Halleri-389
2. -Butlan Kavramı ve Halleri-390
B. -TÜRK TİCARET KANUNU’NDAKİ BUTLAN HALLERİ-391
1. -Vazgeçilmez ve Bertaraf Edilemez Paysahipliği Haklarının İhlâline Dayanan Butlan Sebepleri-393
a. -Genel Kurula Katılma Hakkının Sınırlandırılması veya Kaldırılması -393
b. -Oy Kullanma ve İptal Davası Açma Hakkının Sınırlandırılması veya Kaldırılması-394
c. -Bilgi Alma ve Denetleme Hakkının Sınırlandırılması veya Kaldırılması-394
2. -Anonim Şirketin Temel Yapısını Bozan Kararlar-395
a. -Kavram-395
b. -Kapsamı-396
3. -Sermayenin Korunması Hükümlerine Aykırılık-396
4. -Şekli Eksiklik Nedeniyle Hükümsüzlük-397
5. -Hükümsüzlüğün İleri Sürülmesi-398
C. -İPTAL-398
1. -Genel İptal Sebepleri-399
a. -Kanuna Aykırı Kararlar-399
b. -Esas Sözleşme Hükümlerine Aykırı Kararlar-400
c. -Dürüstlük Kurallarına Aykırı Kararlar-400
2. -Özel İptal Sebepleri-401
a. -Kurumsal Temsilcinin Bildirimde Bulunmaması-401
b. -Toplantı Başkanının Kurumsal Temsilcilerin Bildirimlerini Genel Kurulda Bir Paysahibinin Talebine Rağmen Açıklamaması-401
c. -Genel Kurula Murahhas Üyelerden Hiçbirinin veya Bir Yönetim Kurulu Üyesinin Katılmamış Olması-402
d. -Genel Kurula Denetçinin Katılmamış Olması-402
XI. -İPTAL DAVASINDA TARAFLAR-403
A. -DAVACILAR-403
1. -Pay Sahipleri -403
a. -Toplantıya Katılan Pay Sahipleri-404
b. -Toplantıya Katılmayan Pay Sahipleri-405
i. -Davetin Usulsüz Olması-405
ii. -Gündemin Gereği Gibi İlân Edilmemiş Olması-405
iii. -Yetkisiz Kişilerin Genel Kurula Katılması-405
iv. -Müktesep ve Vazgeçilmez Hakların İhlâli-406
c. -Davacı Sıfatı Bakımından Özel Haller-407
i. -Dava Açılmasından Sonra Payın Devri Halinde-407
ii. -Pay Sahibinin Iskatı Halinde-408
iii. -Pay Senedi Üzerinde İntifa Hakkı Tesis Edilmiş Olması Halinde-408
d. -Pay Senetleri Üzerinde Sınırlı Bir Ayni Hak ve Kişisel Bir Hakkın Bulunması Halinde-408
e. -Pay Üzerinde Hapis Hakkı Bulunması -409
f. -Pay Senedi Üzerinde İştirak Halinde Mülkiyet veya Müşterek Mülkiyet Hakkı Bulunması-410
2. -Yönetim Kurulu-410
3. -Yönetim Kurulu Üyeleri -411
4. -Sermaye Piyasası Kurulu-411
B. -DAVALI-412
C. -DAVANIN İLÂN EDİLMESİ-412
XII. -KÖTÜNİYETLE DAVA AÇILMASI HALİNDE SORUMLULUK-413
20. YÖNETİM KURULU
I. -YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN NİTELİKLERİ-415
A. -ÜYELİĞE SEÇİLME KOŞULLARI-415
1. -Gerçek Kişiler Bakımından-415
a. -Tam Ehliyetli Olmak-415
b. -Seçilme Engellerinin Olmaması-416
c. -Paysahibi Olmak Şart Değildir-416
2. -Tüzel Kişiler Bakımından-416
a. -Tüzel Kişi Adına Sicile Tescil ve İlân Edilecek Gerçek Kişinin Seçimi-416
b. -Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulunda Bir Gerçek Kişi İle Temsil Edilmesi-417
B. -TESCİL VE İLÂN-417
II. -YÖNETİM KURULUNDA GRUP TEMSİLCİLERİ-418
A. -YÖNETİM KURULUNDA TEMSİL EDİLME İMKÂNINA SAHİP OLAN GRUPLAR-418
1. --Belirli Pay Grupları--418
2. --Belirli Grup Paysahipleri--420
3. --Azınlık--420
B. -YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN BELİRLİ PAYSAHİPLERİ ARASINDAN SEÇİMİ-421
C. -YÖNETİM KURULUNA ADAY ÖNERME HAKKI-421
1. -Hakkın Niteliği-421
2. -Özel Toplantıda Önerilecek Adayın Tespit Edilmesi-422
III. -ÜYELİK SIFATININ KAZANILMA ŞEKİLLERİ-422
A. -GENEL KURULCA SEÇİM-423
B. -ATAMA VE DİĞER YÖNTEMLER-423
1. -Esas Sözleşme ile Atama-423
2. -Yönetim Kurulunca Geçici Üye Seçimi-423
3. -Kamu Tüzel Kişilerinin Üye Seçmesi-424
IV. -YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ SIFATININ KAYBEDİLMESİ-425
A. -KENDİLİĞİNDEN SONA ERME-425
B. -İSTİFA-425
C. -GÖREVDEN ALMA -426
D. -GÖREVDEN AYRILMANIN SİCİLE BİLDİRİLMESİ-427
V. -ASGARİ ÜYE SAYISI VE GÖREV SÜRESİ -428
VI. -GÖREV VE YETKİLERİ-430
A. -GENEL OLARAK-430
B. -DEVİR VE FERAGAT EDİLEMEZ, ALINAMAZ NİTELİKTEKİ GÖREV VE YETKİLER-431
1. -Şirketin Üst Düzeyde Yönetimi ve Bunlarla İlgili Gerekli Talimatların Verilmesi-432
a. -Üst Düzeyde Yönetim-432
b. -Talimat Vermek-433
2. -Şirket Yönetim Teşkilatının Belirlenmesi-433
3. -Muhasebe Sisteminin, Finansal Denetimin ve Plânlamanın Düzenlenmesi-434
a. -Muhasebe Sistemi-434
b. -Finansal Denetim-434
c. -Finansal Planlama-435
4. -Yönetimle Görevli Müdürlerin ve İmza Yetkisini Haiz Kişilerin Atanmaları ve Görevden Alınmaları-435
5. -Yönetimle Görevli Kişilerin Üst Gözetimi-435
6. -Yıllık Faaliyet Raporu ile Genel Kurul Toplantılarının Hazırlanması-436
7. -Borca Batıklık Durumunda Mahkemeye Bildirimde Bulunulması-436
VII. -YÖNETİM KURULUNCA OLUŞTURULACAK KOMİTE VE KURULLAR-437
A. -YÖNETİM KURULUNA YARDIMCI KOMİTELER-437
B. -DENETİM KOMİTESİ-438
C. -RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ KOMİTESİ-438
VIII. -YÖNETİM KURULU KARARLARININ SAKATLIĞI-439
A. -BATIL YÖNETİM KURULU KARARLARI-439
1. -Eşit İşlem İlkesi -439
2. -Anonim Şirketin Temel Yapısına veya Sermayenin Korunması İlkesine Uymayan Kararlar-441
3. -Paysahiplerinin Vazgeçilmez Nitelikteki Haklarını İhlâl Eden veya Bunların Kullanılmalarını Kısıtlayan veya Güçleştiren Kararlar-442
4. -Diğer Organların veya Kişilerin Devredilmez Yetkilerine Giren Konulardaki Kararlar-442
B. -YÖNETİM KURULU KARARLARININ İPTALİ SORUNU-443
1. -Türk Ticaret Kanunu’na Göre Yönetim Kurulu Kararının İptali-443
2. -Sermaye Piyasası Kanununa Göre Yönetim Kurulu Kararlarının İptali -443
IX. -YÖNETİM HAKLARININ DEVREDİLMESİ-444
A. -YÖNETİM KAVRAMI-444
B. -YÖNETİMİN DEVRİ-445
C. -İÇ YÖNERGE-446
1. -Anlamı ve Hazırlanışı-446
2. -İç Yönergenin İçeriği-448
a. -İç Yönergenin Dayanağı-449
b. -İcra Organları-449
c. -Yönetim Kurulu-449
d. -Yönetim Kurulunun Oluşturulması-450
e. -Yönetim Kurulu Toplantıları-450
f. - İç Organizasyondaki Yetkililerin Kimler Olduğu ve Bunlar Arasındaki Bağlantıların Belirtilmesi-451
g. -Görev ve Yetkiler-451
h. -Yönetim Kurulunun Bir Yönetim Kurulu Üyesi Tarafından Toplantıya Çağrılması-451
i. -Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları-451
j. -Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakları-452
k. -Raporların Sunulması-452
l. -Temsil-452
m. -Ticari Temsilci veya Diğer Tacir Yardımcılarının Atanması-452
n. -Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri-453
o. -Son Hükümler-454
X. -TEMSİL YETKİSİNİN KULLANMA ŞEKLİ VE DEVRİ-454
A. -TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAM VE SINIRLARI-454
1. -Kapsamı-454
2. -Sınırları-455
3. -Kapsam Dışı İşlemlerin Hukuki Durumu-456
B. -YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNİN BOŞALMASI HALİNDE DİĞER TEMSİLCİLERİN YETKİLERİ-456
C. -TEMSİL YETKİSİNİN KULLANILMASI-457
1. -İmza Şekli-457
2. -Münferiden Şirketi Temsil Kuralı ve Diğer Haller-457
D. -TEMSİL YETKİSİNİN BÖLÜNMESİ VE MURAHHASLARA BIRAKILMASI-458
1. -Temsil Yetkisinin Bölünmesi-458
2. -Temsil Yetkisinin Murahhaslara Devredilmesi-459
3. -Ticari Vekil veya Diğer Tacir Yardımcıları Atanması-461
XI. -YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAK VE YÜKÜMLERİ-463
A. -KİŞİSEL NİTELİKLİ HAKLARI-463
1. -Yönetim Hakkı-463
2. -Temsil Hakkı-463
3. -Bilgi Alma Hakkı-464
a. -Toplantı Esnasında Bilgi İsteme Hakkı ve Sınırları-464
b. -Toplantı Dışında Bilgi Alma Hakkı-465
c. -Şirketin Defter ve Dosyalarının İncelenmesi-466
d. - Yönetim Kurulu Kararı-467
e. -Mahkemeye Müracaat-467
f. -Yönetim Kurulu Başkanının Bilgi İsteme Hakkı-468
B. -MALİ NİTELİKLİ HAKLARI-468
1. -Huzur Hakkı-468
2. -Ücret-469
3. -Kazanç Payı (Tantiemé) ve Prim-469
a. -Kavram-469
b. -Dağıtım Koşulları-470
c. -Kazanç Payının Kötü Niyetle Alınmasının Müeyyidesi-471
d. -Zamanaşımı-471
4. -İkramiye-471
C. -YÜKÜMLER-472
1. -Yönetim Yükümü-472
2. -Gözetim Yükümü-472
3. -Özen Yükümü-473
4. -Özen Yükümünün Ölçüsü-473
5. -Tedbirli Yönetici Ölçütü ve Business Judgement Rule İlkesi-474
6. -Business Judgement Rule İlkesinin Uygulanma Koşulları-475
a. -Yönetim Kurulu Bir Karar Almış Olmalıdır-476
b. -Şirket İşleri Özenli Bir Şekilde Takip Edilmiş Olmalıdır-476
c. -Toplantılara Aktif Olarak Katılmış ve Kararlar da Şekil Kurallarına Uygun Alınmış Olmalıdır-477
d. -Kararda Şirketin Amaç ve Konusu Çerçevesinde Hareket Edilmiş Olmalıdır-477
e. -Karara Katılan Üyeler Tarafsız ve Bağımsız Olmalıdır-478
f. -Karar Alınırken Uzman Kişilerden Gerekli Bilgiler Alınmış Olmalıdır-478
g. -Karar Alınırken Yasadaki Emredici Kurallara ve Esas Sözleşme ve İç Yönergedeki Düzenlemelere Uyulmuş Olmalıdır-479
h. -Karara Katılan Üyeler İyiniyetli Olmalıdır-479
i. -Özenli Davranılmış Olmalıdır-479
j. -Şirket Organizasyonunda Özen-480
k. -Görevin İfasında Özen-480
l. -Şirket Yatırımlarında Özen-481
m. -Şirket Memurlarının Seçiminde Özen-482
7. -Özenin Ölçüsü-482
8. -Sadakat Yükümü-483
a. -Genel Olarak-483
b. -Tek Paysahipli Anonim Şirketlerde-484
c. -Sadakat Yükümünün Kapsamı-484
D. -SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRILMASI-485
1. -Genel Olarak-485
2. -Sigorta Miktarı-486
E. -YASAK İŞLEMLER-487
1. -Şirket İle İşlem Yapma Yasağı-487
a. -Kapsam-487
b. -Yaptırım -487
2. -Şirkete Borçlanma Yasağı-488
3. -Şirket İle Rekabet Yapma Yasağı-489
a. -Konusu-489
b. -Yaptırımı-489
c. -Zamanaşımı-490
d. -Sorumluluğa Etkisi-490
4. -Görüşmelere Katılma Yasağı-490
a. -Menfaat Çatışması Olan Haller-490
b. -Yaptırım-491
F. -SERMAYENİN KAYBI VE BORCA BATIK DURUMUNU MAHKEMEYE BİLDİRME YÜKÜMÜ-491
1. -Borca Batıklık-491
2. -Borca Batık Durumda Bulunma -492
3. -Sermaye Kaybı ve Yönetim Kurulunun Alacağı Tedbirler-493
a. -Sermaye Kavramı ve Kapsamı-493
b. -Sermaye Kapsamına Dahil Olmayan Unsurlar-493
c. -Sermaye Kaybının Miktarı ve Alınması Gerekli Tedbirler-494
4. -Şirketin Borca Batık Bulunması Halinde Yönetim Kurulunca Yapılması Gereken İşlemler-494
a. -Ara Bilânço Çıkartılması-494
b. -Mahkemeye Bildirim-494
c. -Bildirim Yükümünü Ortadan Kaldıran Hal-495
5. -Şirketin İflâsının Ertelenmesi veya İflâsına Karar Verilmesi-495
a. -İflâsın Ertelenmesi-496
b. -İflâsa Karar Verilmesi-497
XII. - MÜDÜRLER-497
21. ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİM
I. -DENETÇİLERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMEYE GENEL BAKIŞ-499
II. -DENETÇİ OLABİLME KOŞULLARI-499
III. -DENETÇİ SEÇİMİ-500
A. -GENEL KURULCA DENETÇİ SEÇİMİ-500
B. -MAHKEME TARAFINDAN DENETÇİ ATANMASI-501
C. -YÖNETİM KURULUNCA GEÇİCİ DENETÇİ SEÇİMİ-502
IV. -DENETÇİNİN GÖREVDEN ALINMASI VE ÇEKİLMESİ-503
A. -GÖREVDEN ALMA-503
B. -GÖREVDEN ALMA SEBEPLERİ-504
C. -DENETÇİNİN GÖREVİ KABUL ETMEMESİ VE DİĞER SEBEPLER-505
1. -Görevden Çekilme-505
2. -Görevin Reddedilmesi veya İfa Edilememesi-506
V. -DENETÇİNİN EN FAZLA SEÇİLEBİLECEĞİ SÜRE-506
VI. -DENETÇİ OLMAYI ENGELLEYEN HALLER-506
VII. -DENETÇİNİN GÖREVLERİ-508
A. -DENETÇİYE VERİLMESİ GEREKEN BELGE VE BİLGİLER-508
B. -DENETİMİN KONUSU VE KAPSAMI-509
C. -DENETİM RAPORU VE İÇERİĞİ-510
D. -DENETÇİNİN GÖRÜŞ YAZISI-511
1. -Olumlu Görüş Yazısı-512
2. -Sınırlı Olumlu Görüş Yazısı-512
3. -Görüş Vermekten Kaçınma-512
4. -Olumsuz Görüş Yazısı-513
VIII. - ŞİRKET İLE DENETÇİ ARASINDAKİ GÖRÜŞ AYRILIĞI-514
A. -GÖRÜŞ AYRILIĞININ İÇERİĞİ-514
B. -GÖRÜŞ AYRILIĞININ MAHKEMECE GİDERİLMESİ-514
22. ANONİM ŞİRKETLERDE ÖZEL DENETİM
I. -PAYSAHİPLERİNİN ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI-515
A. -ÖZEL DENETİMİN FONKSİYONU-515
B. -ÖZEL DENETİMİN AMACI-516
C. -ÖZEL DENETİM İSTEMİNİN GENEL KURULCA KARARA BAĞLANMASI-516
D. -MAHKEMEDEN ÖZEL DENETÇİ ATANMASINI İSTEMEYE YETKİLİ OLANLAR-518
1. -Genel Kurulun Özel Denetçi İstemini Kabul Etmesi Halinde-518
2. -Genel Kurulun Özel Denetçi İstemini Reddetmesi Halinde-519
E. -ÖZEL DENETÇİ ATANMASINA İLİŞKİN ŞEKLİ VE MADDİ KOŞULLAR-519
1. -Şekli Koşullar-520
2. -Maddi Koşullar-520
3. -Mahkemenin Karar Vermesi-523
4. -Mahkemece Uzman Bir Kişinin Özel Denetçi Olarak Atanması-524
F. -ÖZEL DENETİM RAPORUNUN HAZIRLANMASI-525
1. -Birinci Safha: Özel Denetçinin Rapor Taslağını Hazırlaması -525
a. -Özel Denetçiye Bilgi Verilme Yükümü-525
b. -Bilgilerin Kapsamı-526
c. -İhtilâf Halinde Yargıcın Karar Vermesi-526
d. -Şirket Organlarının Raporun Yazılmasında Etkili Olabilmesi-526
e. -Raporun Hazırlanması-527
f. -Özel Denetçiye Karşı Sır Saklama Yükümü Geçerli Değildir-527
2. -İkinci Safha: Özel Denetçinin Raporunu Mahkemeye Sunması ve Şirketin Raporun Yazılmasına Müdahale Etme Olanağı-527
a. -Raporun İçeriği-527
b. -Raporun Mahkemeye Sunulması ve Şirketin Müdahalesi-528
3. -Tamamlayıcı Soru Sorma Olanağı ve Yargıcın Kararı-528
4. -Özel Denetçinin Nihai Raporu-528
5. -Raporun İşleme Konulması-529
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SAHİPLİĞİ
23. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ
I. -PAY KAVRAMI-533
II. -PAYIN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI-534
A. -ESAS SERMAYENİN BİR PARÇASI OLARAK PAY-534
B. -PAYSAHİPLİĞİ MEVKİİ OLARAK PAY-534
C. -ORTAKLIK HAKLARINI İÇEREN BELGE OLARAK PAY-535
III. -PAY (SENETLERİ) ÇEŞİTLERİ-536
A. -KARŞILIKLARI BAKIMINDAN PAY-536
1. -Nakit Karşılığı Pay -536
2. -Ayin Karşılığı Pay-537
B. -OY HAKKI BAKIMINDAN PAY-537
1. -Oy Hakkı Olan Pay-537
2. -Oydan Yoksun Pay-538
C. -OY HAKKININ ETKİSİ VE BUNA İLİŞKİN SİSTEMLER-538
1. -Yaygın Oy Sistemi-538
2. -Birikimli Oy Sistemi-538
D. -İTİBARİ DEĞERLİ PAY VE İTİBARİ DEĞERDEN YOKSUN PAY-540
1. -Primli (Agiolu) Pay-540
2. -İtibari Değeri Olmayan Pay-541
IV. -İMTİYAZLI PAY-541
A. -İMTİYAZ KAVRAMI -541
B. -İMTİYAZIN TANINMA KOŞULLARI-542
1. -İmtiyaz Esas Sözleşme İle Tanınabilir-543
2. -İmtiyazın Konu ve Kapsamı Esas Sözleşmede Açıkça Belirtilmelidir-543
3. -İmtiyaz Oransallık İlkesinden Sapılarak Tanınabilir-544
4. -Kamu Aleyhine İmtiyaz Tesis Edilemez-545
5. -İmtiyaz Paya ve Paysahiplerine Tanınır-546
a. -Kural: İmtiyaz Paya Tanınır-546
b. -İstisna: İmtiyaz Paysahiplerine de Tanınabilir-546
C. -İMTİYAZ OLUŞTURULABİLECEK KONULAR-548
1. -Malvarlığı Haklarında İmtiyaz-548
a. -Kâr Payında İmtiyaz-548
b. -Tasfiye Payında İmtiyaz-549
c. -Rüçhan Hakkında İmtiyaz-549
2. -Oy Hakkında İmtiyaz-549
3. -Oy Hakkındaki İmtiyazın Sınırı-550
4. -İmtiyazın Etkisiz Olduğu Haller-551
5. -Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyaz-552
V. -İMTİYAZLARIN KORUNMASI-552
A. -İMTİYAZLI PAYSAHİPLERİ ÖZEL KURULU-552
B. -ÖZEL KURULUN TOPLANMASI VE KARAR ALMASI-553
C. -ÖZEL KURULUN TOPLANAMAMASI HALİNDE GENEL KURUL KARARININ HUKUKİ DURUMU-554
VI. -ÖZEL KURUL KARARLARININ İPTALİ VE HUSUMET-554
24. ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VE REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VE TAAHHÜT YASAĞI
I. -DÜZENLEMENİN KAYNAKLARI-555
II. -ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİNİN TEMEL İLKELERİ-557
III. -İKTİSAP VEYA REHİN ALMA YASAĞININ SEBEBİ-557
IV. -ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİNİN YARAR VE SAKINCALARI -558
A. -YARARLARI-558
1. -Likidite Fazlası Uygun Şekilde Kullanma Olanağı Verir-558
2. -Kâr Payı Dağıtımına Alternatif Olabilir-558
3. -Hissenin Senedinin Borsa Kuruna Müdahale Olanağı Verir-559
4. -Şirkete Payların Değerini Yönlendirme Olanağını Verir-559
5. -Şirketin Değerinin Artırılması (Shareholder Value) Olanağını Verir-559
6. -Şirketin Sermaye Yapısını Değiştirme Olanağını Verir-560
7. -Birleşmeyi ve Karşılıklı İştiraki Kolaylaştırma Olanağı Verir-561
B. -SAKINCALARI-562
V. -ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİNİN KOŞULLARI VE SINIRLARI-563
A. -GENEL KURULUN YÖNETİM KURULUNA YETKİ VERMESİNİN GEREKLİ OLDUĞU HAL-563
1. -İktisap ve Rehnin Sınırı-564
2. -Şirketin Net Aktif Miktarının Yasada Öngörülenden Az Olmamalıdır-564
3. -İktisap Edilecek Payların Bedelinin Tamamen Ödenmiş Olmalıdır-565
B. -GENEL KURULUN YETKİ VERMESİNE GEREKLİ OLMAYAN HAL VE YÖNETİM KURULUNUN BİLDİRİM ZORUNLULUĞU-565
1. -Yakın ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınma Hali-565
2. -İlk Genel Kurulda Bildirim Zorunluluğu-566
VI. -İKTİSAP VEYA REHİN ALMA YASAĞININ İSTİSNALARI-566
A. -PAYLARIN ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI KARARINA DAYANILARAK DEVRALINMASI-567
B. -BİR KANUNİ SATIN ALMA YÜKÜMÜ NEDENİYLE PAYLARIN ŞİRKETE GEÇMESİ-567
C. -PAYLARIN ŞİRKET ALACAĞININ ÖDENMESİ İÇİN CEBRİ İCRADAN DEVRALINMASI-568
D. -PAYLARIN DEVİR VEYA REHİN ALINMASININ ESAS SÖZLEŞMEYE GÖRE ANONİM ŞİRKETİN İŞLETME KONUSUNA GİREN İŞLEMLERDEN OLMASI-569
E. -DEVRALMANIN İVAZSIZ OLMASI-570
VII. -ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI ELDEN ÇIKARMASI-570
VIII. -KURALA AYKIRI İKTİSAP HALİNDE ELDEN ÇIKARMA-571
IX. -KENDİ PAYLARINI TAAHHÜT YASAĞI-572
X. -ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP AMACIYLA FİNANSAL DESTEK VERME YASAĞI-574
A. -KANUNA KARŞI HİLE-574
B. -ANONİM ŞİRKETİN, PAYLARININ İKTİSAP EDİLEBİLMESİ İÇİN AVANS, ÖDÜNÇ VEYA TEMİNAT VERMESİ YASAĞI-575
XI. -ŞİRKETİN ELİNDEKİ PAYLARA İLİŞKİN HAKLARIN HUKUKİ DURUMU-575
XII. -YASAĞA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI-576
XIII. -KARŞILIKLI KATILMA, ANA-YAVRU ŞİRKET İLİŞKİSİNDEKİ SORUNLAR -577
25. PAYSAHİBİNİN HAKLARI
I. -PAYSAHİPLİĞİ HAKLARININ TÜRLERİ-579
A. -MALVARLIĞI HAKLARI-579
1. -Kâr Payı Hakkı-579
a. -Kavram-579
b. -Kâr Payı Hakkının Anlamı-579
c. -Türk Ticaret Kanunu Sistemine Göre Kâr Payı Dağıtılmasının Şartları-580
d. -Kâr Payının Dağıtım Zamanı ve Muacceliyet-581
e. -Zamanaşımı-582
2. -Kâr Payı Avansı Alma Hakkı-582
a. -Tebliğe Göre Kâr Payı Avansı Dağıtımının Şartları-582
b. -Kâr Payı Avansı Tutarı ve Hesaplanması-583
c. -Kâr Payı Avansı Ödenmesi İşlemleri-583
d. -Kâr Payı Avansı İşlemlerinde Yönetim Organın Görevleri-583
3. -Tasfiye Payı Hakkı-583
a. -Kavram-583
b. -Müktesep Hak Niteliği-584
c. -Tasfiye Payının Dağıtım Şekli-584
4. -Hazırlık Devresi Faizi-585
5. -Rüçhan Hakkı-585
6. -Önerilmeye Muhatap Olma Hakkı-586
7. -Bedelsiz Payı Edinme Hakkı-587
8. -Tesislerden Yararlanma Hakkı-587
B. -KATILMA HAKLARI-588
1. -Genel Kurula Katılma Hakkı-588
2. -Konuşma Hakkı-588
3. -Oy Hakkı-589
a. -Kavram-589
b. -Bağlam Halinde Oy Hakkının Kullanılma Sorunu-589
c. -Oy Hakkı İle Pay Bedelinin Ödenmesi Arasındaki İlişki-589
d. -Oy Hakkından Yoksunluk-590
e. -Oy Hakkının Donduğu Haller-591
4. -Bilgi Alma Hakkı-591
5. -Bilgi Alma Hakkının Sınırları-592
a. -Mutlak Şirket Sırrı-593
b. -Nispi Şirket Sırrı-594
6. -Bilgi Alma Hakkının Mahkeme Vasıtasıyla Kullanılması-594
7. -İnceleme Hakkı-594
8. -Dava Hakkı-595
a. -Dava Koşulları-596
b. -Süre-596
26. PAYSAHİBİNİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. -PAY SAHİBİNİN ASLİ BORCU-597
A. -KAPSAMI VE NİTELİĞİ-597
1. -Tek Borç İlkesi-597
2. -Tek Borç İlkesinin İstisnaları-598
B. -BORCUN KAYNAĞI VE MUACCEL OLMASI-599
1. -Borcun Kaynağı-599
2. -Borcun Muaccel Olması-599
C. -SERMAYE BORCUNUN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI-601
1. -Genel Olarak-601
2. -Ödemeye Davet-601
3. -Temerrüde Düşenin Şirket İle Organik Bağının Kesilmesi-601
4. -Muaccel Sermaye Borcunun Zamanaşımına Uğraması-603
II. -İKİNCİL YÜKÜMLÜLÜKLER-603
A. -KAVRAM-603
B. -YÜKÜMÜN KOŞULLARI-604
C. -İKİNCİL YÜKÜMÜN İFA EDİLMEMESİNİN SONUCU-605
D. -İKİNCİL YÜKÜMLÜLÜKLERİN SONA ERMESİ-605
III. -SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ-605
IV. -SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-607
A. -ŞİRKET SIRRI KAVRAMI VE KAPSAMI-607
B. -YAPTIRIMI-607
DOKUZUNCU BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERDE SONA ERME VE TASFİYE
27. SONA ERME SEBEPLERİ VE TÜRLERİ
I. -KAVRAM-611
II. -SONA ERME HALLERİ-611
III. -SONA ERME SEBEPLERİ-612
A. -GENEL OLARAK SONA ERME SEBEPLERİ-612
1. -Esas Sözleşmedeki Sürenin Sona Ermesinden Sonra Şirketin Faaliyetini Durdurması (TTK m. 529/1)-612
2. -İşletme Konusunun Elde Edilmesi veya Elde Edilmesinin İmkânsız Hale Gelmesi (TTK m. 529/1 b)-613
3. -Esas Sözleşmede Öngörülmüş Herhangi Bir Sona Erme Sebebinin Gerçekleşmesi (TTK m. 529/1 c)-614
a. -Esas Sözleşmede Öngörülen Bir Sebebin Gerçekleşmesiyle Kendiliğinden Sona Erme-614
b. -Esas Sözleşmede Mahkeme Kararıyla Feshin Gerçekleşmesinin Öngörülmesi-615
4. -Genel Kurul Kararı ile Sona Erme-616
5. -Anonim Ortaklığının İflâsı (TTK m. 529/1. e)-616
6. -Kanun Tarafından Öngörülen Diğer Haller-617
a. -Kamu Düzenine veya İşletme Konusuna Aykırı İşlemlerde veya Muvazaalı İş ve Faaliyetlerde Bulunmak (TTK m. 210/ 3)-617
b. -Bütün Payların Anonim Şirket Tarafından İktisap Edilmesi-618
c. -Esas Sermayenin Üçte İkisinin Kaybedilmesi Halinde, Şirketin Mahkemece İflâsına Karar Verilmesi (TTK m. 376/2)-618
d. -Kuruluşta Kanun ve Esas Sözleşme Hükümlerine Aykırılık Halinde-619
e. -Şirket Amacının Kanuna veya Ahlâka Aykırı Hale Gelmesi Halinde-620
f. -Anonim Şirketin Uyruğunun Değişmesi, Merkezin Yurt Dışına Nakli-620
B. -ÖZEL SONA ERME VE FESİH SEBEPLERİ-621
1. -Organlardan Birisinin Eksikliği (TTK m. 530)-621
2. -Birleşme (TTK 529/1, f)-621
3. -Haklı Sebeplerle Fesih -622
a. -Hükmün Amacı ve Niteliği-622
b. -Haklı Sebep Kavramı ve Halleri-623
c. -Dava Şartları-625
d. -Yargıcın Takdir Hakkını Kullanırken İncelemesi Gereken Olgular-627
e. -Şirketin Aile Tipi Olması ve Aile Bireyleri Arasındaki İlişkilerin Temelden Bozulmuş ve Çökmüş Olmasının Önemi-628
f. -İsviçre Federal Mahkemesinin Anonim Şirketin Haklı Sebeplerle Feshine İlişkin İki Yeni Kararı-629
28. ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ
I. -KANUNDAKİ TASFİYEYE İLİŞKİN YENİLİKLER-631
II. -KOLAYLAŞTIRILAN TASFİYE HALLERİ-632
III. -TASFİYE HALİNDEKİ ANONİM ŞİRKETİN HUKUKİ DURUMU-632
A. -TÜZEL KİŞİLİK DEVAM EDER-632
B. -ANONİM ORTAKLIKTA TASFİYE GAYESİ GEÇERLİ OLUR-632
C. -ORGANLARIN VARLIĞI DEVAM EDER-633
1. -Yönetim Kurulu-633
2. -Genel Kurul-633
D. -PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI DARALIR-634
E. -TASFİYEYE TASFİYE MEMURLARI YETKİLİ OLUR-634
F. -ANONİM ŞİRKETİN KÂR ELDE ETMEK AMACI PASİFLEŞİR-634
IV. -TASFİYE İŞLEMLERİ-635
A. -TASFİYENİN TESCİL VE İLÂNI-635
B. -TASFİYE MEMURLARININ ATANMASI-635
1. -Esas Sözleşme ile Atama-636
2. -Genel Kurul Kararı İle Atanma-636
3. -Mahkeme Kararı ile Atama-636
4. -Yasal Olarak Tasfiye Görevinin Yüklenilmesi-637
V. -TASFİYESİZ SONA ERME HALLERİ-637
ONUNCU BÖLÜM
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
29. GENEL OLARAK ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
I. -GENEL OLARAK-641
II. -ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ-641
A. -DEĞİŞİKLİK METNİNİN HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASI -642
B. -GEREKİYORSA KANUNDA ÖNGÖRÜLEN İLGİLİ KURUMLARDAN İZİN ALINMASI-642
C. -ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNİN GENEL KURULDA KARARA BAĞLANMASI-643
D. -GEREKİYORSA İMTİYAZLI PAYSAHİPLERİ ÖZEL KURULUNUN ONAY VERMESİ-644
E. -TESCİL VE İLÂN-644
30. ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI
I. -ESAS SERMAYE ARTIRIMININ SEBEPLERİ-645
II. -SERMAYE ARTIRIMININ ÖN KOŞULLARI-646
A. -PAY TAAHHÜTLERİNİN TAMAMI YERİNE GETİRİLMİŞ OLMALIDIR-646
B. -BİLÂNÇODA SERMAYEYE EKLENMESİNE MEVZUATIN İZİN VERDİĞİ FONLAR BULUNMAMALIDIR-647
III. -YÖNETİM KURULUNUN BEYANI-648
IV. -ESAS SERMAYE SİSTEMİNDE SERMAYENİN ARTIRIMI İŞLEMİNE İLİŞKİN ŞEMA-649
V. -SERMAYE ARTIRIM TÜRLERİ-649
A. -ESAS SERMAYE SİSTEMİNDE SERMAYE ARTIRIMI-650
B. -KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDE SERMAYE ARTIRIMI-652
1. -Genel Olarak-652
2. -Kayıtlı Sermayenin İşlevi-653
3. -Kayıtlı Sermayenin Özellikleri-653
a. -Zamansal Olarak Sınırlama-654
b. -Miktar Olarak Sınırlama-654
C. -ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMI-656
1. -Kara Avrupa Hukuklarındaki Yeri-656
2. -Şartlı Sermaye Artırımının Uygulama Çevresi-657
3. -Opsiyon Hakkının Tanındığı Borçlanma Araçları-658
4. -Şartlı Sermaye Artırımındaki Sınırlamalar-658
a. -Ayın Karşılığı Şarta Bağlı Sermaye Artırımı Yapılamaz-658
b. -Kısmi Ödeme Mümkün Değildir-659
c. -Şarta Bağlı Olarak Artırılan Sermaye, Şirket Sermayesinin Yarısıyla Sınırlıdır-659
VI. -SERMAYE ARTIRIM KARARININ İPTALİ VEYA BUTLANININ SONUÇLARI-660
A. -SERMAYE ARTIRIM KARARI TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDİLMEMİŞSE-660
B. -SERMAYE ARTIRIM KARARI TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDİLMİŞSE-660
1. -Tescilin Sonuçları-660
2. -İptal Edilmiş Artırılan Sermayeye Göre Kâr Payı Dağıtılması Halinde Hukuki Durum-661
31. ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI
I. -GENEL OLARAK-663
II. -ESAS SERMAYENİN AZALTILMA TÜRLERİ-664
A. -KURUCU VEYA EFEKTİF AZALTMA-664
B. -AÇIKLAYICI VEYA BASİT AZALTMA-664
C. -SERMAYENİN AZALTILMASI VE TEKRAR MEVCUT TUTARA YÜKSELTİLMESİ-664
ONBİRİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLER HUKUKUNDA SORUMLULUK
32. YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERLE İLGİLİ YENİ SORUMLULUK SİSTEMİ
I. -SORUMLULUĞA İLİŞKİN YENİLİKLER VE MEHAZ KANUNDAN FARKLILIKLAR-669
II. -SORUMLULUK SEBEPLERİ-671
A. -BELGELERİN DOĞRU OLMAMASI-671
B. -SERMAYE HAKKINDA YANLIŞ BEYANLAR VE ÖDEME YETERSİZLİĞİNİN BİLİNMESİ-673
C. -DEĞER BİÇİLMESİNDE YOLSUZLUK-673
D. -HALKTAN PARA TOPLAMAK-674
III. -SORUMLULARIN ÇEVRESİ-675
A. -ANONİM ŞİRKET-675
B. -KİŞİSEL OLARAK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ-675
IV. -YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU-677
A. -DOĞRUDAN ZARARLARDAN SORUMLULUK-677
1. -Doğrudan Zarar-677
a. -Kavram-677
b. -Davanın Özelliği-679
c. -Dava Masrafları-679
B. -DOLAYISIYLA ZARARLARDAN SORUMLULUK-679
1. -Dolayısıyla Zarar Kavramı-679
2. -Davanın Niteliği ve Koşulları-681
V. -TEK KİŞİLİK ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİMKURULU ÜYESİNİN DURUMU-681
A. -SORUNUN ORTAYA ÇIKIŞI-681
B. -TEK KİŞİLİK ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİNİN 9. 05. 2008 TARİH VE 6B-54/2008 SAYI KARARI-683
C. -FEDERAL MAHKEME KARARININ TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-686
VI. -YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞUNUN NİTELİKLERİ-690
A. -KUSUR SORUMLULUĞU-690
B. -KUSURUN NİTELİĞİ-691
C. -KUSUR VE İSPAT SORUNU -693
1. -Görevin İfasında Kusur ve Bunun İspatı Sorunu -693
2. -Görevin Özensiz Şekilde Devredilmesinde Sorumluluk-696
3. -Yetkisi Olmaksızın Görevin Devredilmesinde Sorumluluk-697
D. -KONTROL DIŞINDAKİ OLAY VE İŞLEMLERDEN SORUMSUZLUK-699
VII. -MÜTESELSİL SORUMLULUK-701
A. -TESELSÜLÜN ANLAM VE KAPSAMI-701
B. -FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜL-703
C. -ZARARIN TAMAMI İÇİN DAVA AÇILMASI-704
1. -Zararın Tamamı Kavramı-704
2. -Birlikte Dava ve Türk Borçlar Kanununun 51 ve 52 Maddelerinin Uygulanması-706
D. -HER DAVALININ BİREYSEL SORUMLULUK TUTARININ BELİRLENMESİ-707
1. -Dış İlişkideki Kusura Göre Her Davalının Bireysel Teselsül Tavanın Belirlenmesi-707
2. -Mahkeme Tarafından Her Davalı İçin Bireysel Sorumluluk Tavanının Tespit Edilmesi-708
3. -Dış İlişkide Müteselsil Davalıların Bireysel Sorumluluk Tutarlarının Hesaplanmasına İlişkin Formül ve Şema-709
E. -DAVA MASRAFLARI-712
F. -FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜLÜN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER-712
1. -İsviçre Hukukunda-712
2. -Türk Hukukunda-714
3. -İsviçre Federal Mahkemesinin Farklılaştırılmış Teselsüle İlişkin Kararları-715
G. -FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜLDE SORUMLULAR ARASINDAKİ RÜCU İLİŞKİSİ-717
VIII. -DAVA VE TALEP HAKKI OLAN KİŞİLER-719
A. -İFLÂS DIŞINDA-719
1. -Paysahipleri-719
2. -Katılma İntifa Senetleri ve Oydan Yoksun Hisse Senet Sahipleri-720
3. -Şirket-720
a. -Davalılar ve Dava Koşulları-720
b. -Davada Şirketin Temsili Sorunu-721
4. -Şirket Alacaklıları-722
5. -Azınlık-723
B. -İFLÂS HALİNDE-724
IX. -DAVA AÇMA SÜRESİ-724
X. -SORUMLULUĞUN SONA ERMESİ-724
A. -İBRA-724
1. -Kavram ve Hukuki Niteliği-724
2. -İbranın Etkisi-726
3. -İbranın Kapsamı-727
4. -İbra Kararında Oydan Yoksunluk Sorunu-730
5. -İbranın Sorumluluk Davalarına Etkisi-733
a. -Şirketin Dava Hakkı Açısından-733
b. -Doğrudan Uğranılan Zararlar Açısından -733
c. -Paysahiplerinin ve Alacaklıların Dolayısıyla Zararları Açısından-733
6. -Kuruluş ve Sermaye Artırımında İbra-735
7. -İbra Kararlarının Sakatlığı -735
B. -HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE ZAMANAŞIMI-735
1. -Hak Düşürücü Süre-736
2. -Zamanaşımı -736
33. DENETÇİLERİN SORUMLULUĞU
I. -GENEL OLARAK-737
II. -DENETÇİLER VE KONUMU-737
III. -DENETÇİNİN SORUMLULUĞU-738
A. -SORUMLULUĞUN KAPSAMI-738
B. -DENETÇİLERİN YÜKÜMÜ-739
C. -SORUMLULUĞUN MİKTARI-739
D. -MÜTESELSİL SORUMLULUK-739
IV. -ÖZEL DENETÇİNİN SORUMLULUĞU-740
ONİKİNCİ BÖLÜM
LİMİTED ŞİRKET
34. LİMİTED ŞİRKET
I. -LİMİTED ŞİRKETE İLİŞKİN GELİŞMELER VE DEĞİŞİKLİKLER-743
II. -TANIM VE NİTELİKLER-744
A. -TANIM-744
B. -ORTAKLARIN NİTELİKLERİ-744
1. -Ortak Sayısı-744
2. -Ortakların Nitelikleri-745
C. -TİCARET UNVANI -746
D. -ESAS SERMAYE-746
E. -ESAS SERMAYE PAYI -747
1. -Esas Sermaye Payının Anlamı ve Bölünmezlik İlkesi -747
2. -Limited ve Anonim Şirket Pay Kavramları Arasındaki Farklılıklar-748
3. -Esas Sermaye Payı veya Buna İlişkin Olarak Çıkarılan Senetler Üzerinde İntifa ve Rehin Hakkı Kurulması-749
F. -SINIRLI SORUMLULUK-750
G. -TİCARİ İŞLETME-751
H. -KONU VE MAKSAT-751
I. -TÜZEL KİŞİLİK-751
35. LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU
I. -LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU-753
II. -KURULUŞ SAFHALARI-753
A. -ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN HAZIRLANMASI-753
1. -Yazılı Şekil-754
2. -İmzaların Noterlikçe Onanması-754
3. -Şirket Sözleşmesinde Bulunması Zorunlu Kayıtlar-754
a. -Ortaklığın Ticaret Unvanı-756
b. -Merkez-756
c. -İşletme Konusu-757
d. -Sermaye-757
B. -KURUCULARIN BEYANI-759
C. -PAY BEDELLERİNİN BİR BANKAYA YATIRILMASI-759
D. -TESCİL TALEBİ VE İLGİLİ BELGELER-759
1. -Tescil Başvurusu ve İlgili Belgeler-759
2. -Tescil Edilecek Hususlar-760
3. -Tescil İçin Öngörülen Süre-761
4. -Tescilin Sonuçları-762
5. -Tescilden Önce Şirket Adına Yapılan İşlem ve Giderlerden Sorumluluk-762
36. LİMİTED ŞİRKETİN YAPISI VE PAYSAHİPLİĞİ
I. -GENEL OLARAK-763
A. -SERMAYE ORTAKLIKLARINA ÖZGÜ UNSURLAR VE BUNUN İSTİSNALARI-763
1. -Şirketin Kamu Borçlarından Sorumlu Olması-763
2. -Ek ve Yan Ödeme Yükümü-764
3. -Esas Sermayenin Belirli Olması-764
4. -Anonim Şirketlere Yapılan Yollamalar-764
5. -Denetim-765
6. -Haksız Alınan Kâr Payının İadesi-765
B. -KİŞİ ORTAKLIKLARINA ÖZGÜ UNSURLAR-765
1. -Şirketten Çıkma ve Çıkarılma-765
2. -Esas Sermaye Payına Karşılık Çıkarılan Senetlerin Niteliği İtibariyle Pay Senedi İşlevini Haiz Olmaması-765
3. -Esas Sermaye Payının Devrinin Yasaklanabilir Olması-766
4. -Limited Şirket Ortaklarının Rekabet ve Bağlılık Yükümü-766
5. -Haklı Sebebin Varlığı Halinde Yöneticilerin Yönetim ve Temsil Haklarının Sınırlandırılmasını veya Kaldırılmasını Ortak Mahkemeden Talep Edilebilir-766
II. -PAY DEFTERİ-767
A. -İÇERİĞİ-767
B. -ŞEKLİ-767
C. -HUKUKİ NİTELİĞİ-767
D. -PAY DEFTERİNİ TUTMAYA YETKİLİ OLANLAR VE İBRAZI GEREKLİ BELGELER-767
III. -ORTAKLIK HAK VE SIFATININ KAZANILMASI-768
A. -ASLEN İKTİSAP-768
B. -DEVREN İKTİSAP VE BUNA İLİŞKİN İLKELER-768
1. -Esas Sermaye Payının Devredilebilir Olması ve Sınırlanması-768
2. -Payın Devir İşlemi ve Şekle İlişkin Şartlar-769
a. -Yazılı Şekil-769
b. -Şekle Aykırılığın Hukuki Sonuçları-771
3. -Şirketin Pay Devrine Onay Vermesi-773
a. -Ortaklar Genel Kurulunun Toplanması-773
b. -Nisap-774
4. -Ticaret Siciline Tescil-774
5. -Pay Defterine Kayıt-775
6. -Devrin Reddedilmesi-776
7. -Reddin Hukuki Sonuçları-777
8. -Devrin Esas Sözleşme Üzerindeki Etkisi-777
9. -Devir Yasağı-777
C. -YASAL BAĞLAMIN ETKİSİZ OLDUĞU HALLER-778
1. -Yeni Ticaret Kanunundaki Düzenleme-778
2. -Ticaret Kanunumuzdaki Düzenlemenin Eleştirisi-778
3. -Üç Aylık Sürenin Hukuki Niteliği-780
D. -BİR SERMAYE PAYININ BİRDEN FAZLA ORTAĞA AİT OLMASI TTK-781
E. -ŞİRKETİN KENDİ PAYINI İKTİSAP ETMESİNİN KOŞULLARI-781
1. -Devrin Maddi Şartları-781
2. -Devrin Şekli-784
IV. -ORTAKLIK HAK VE SIFATININ YİTİRİLMESİ-784
A. -GENEL OLARAK-784
B. -ÇIKMA-784
1. -Çıkmaya İlişkin Yenilikler-784
2. -Şirket Sözleşmesi İle Çıkma Hakkının Tanınması-785
3. -Haklı Sebeplerin Varlığında Çıkma-786
a. -Haklı Sebep Kavramı-786
b. -Haklı Sebebin Kaynağı ve Ortağın Kusuru-788
c. -Haklı Sebebe Dayanılarak Çıkma Hakkının Kullanılması-788
4. -Çıkmaya Katılma-788
C. -ÇIKARILMA-790
1. -Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Sebeplere Dayanılarak Ortaklar Genel Kurul Kararıyla Çıkarma-790
2. -Haklı Sebeplerle Şirketin Feshinin Dava Edilmesi Halinde Mahkemenin Ortağın Çıkmasına Karar Vermesi-793
3. -Çıkarılan Ortağın Ortaklar Genel Kurul Kararının İptalini Dava Etme Hakkı-794
4. -Haklı Sebebe Dayanılarak Şirketin Talebi Üzerine Mahkeme Kararıyla Çıkarma-795
5. -Yargıtay Kararlarına Göre Haklı Sebeplerle Çıkma veya Çıkarılma -796
D. -AYRILMA AKÇESİ-796
1. -Ayrılma Akçesinin Tutarı-796
2. -Ayrılma Akçesinin Muaccel Olması-797
V. -ORTAKLIKTAN AYRILMANIN SONUÇLARI-798
VI. -ORTAKLARIN HAKLARI-799
A. -MALVARLIĞI HAKLARI-799
1. -Kâr Payı Hakkı-799
a. -Hesaplanması-799
b. -Niteliği-799
c. -Korunması-800
2. -Tasfiye Payı Hakkı-800
3. -Yeni Pay Alma Hakkı-800
4. -Veto Hakkı -801
a. -Statüsel Veto Hakkı-801
b. -Yasal Veto Hakkı-801
5. -Esas Sermaye Payının Devredilebilirliğine İlişkin Hakkı-802
B. -KATILMA HAKLARI-803
1. -Genel Kurula Katılma Öneride Bulunma Hakkı-803
2. -Oy Hakkı-803
3. -Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü ve İptalini Dava Etme Hakkı-804
4. -Çıkma Hakkı-804
5. -Haklı Sebeplerle Ortaklığın Feshini İsteme Hakkı-805
6. -Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı-805
7. -Azınlık Hakkı-806
VII. -ORTAKLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ-806
A. -ORTAKLARIN BORÇ YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEKİ YENİLİKLER-806
B. -BAĞLILIK YÜKÜMÜ-807
1. -Sır Saklama Yükümü-807
2. -Rekabet Yasağı-807
C. -EK ÖDEME YÜKÜMÜ-808
1. -Ek Ödeme Yükümünün Şirket Sözleşmesinde Öngörülmesi-808
2. -Ek Ödeme Yükümünün Ödenmesinin İstenilmesine İlişkin Haller-808
3. -Ek Ödeme Yükümünün Devam Etmesi-809
4. -Ek Ödemenin Geri Ödenmesi-810
D. -YAN ÖDEME YÜKÜMÜ- 810
1. -Niteliği ve Konusu-810
2. -Şirket Sözleşmesinde Açık ve Tam Olarak Belirlenmesi-811
3. -Yan Edim Yükümünün Sonradan Oluşturulması veya Kapsamının Genişletilmesi-811
VIII. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU-811
A. -TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE-811
B. -AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUNA GÖRE-812
1. -Kamu Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu-812
2. -Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu-814
37. LİMİTED ORTAKLIĞIN ORGANSAL YAPISI
I. -GENEL KURUL-815
A. -GENEL KURULA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMENİN ESASLARI-815
B. -GENEL KURULUN YETKİLERİ-816
C. -GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI-818
1. -Genel Kurulu Toplamaya Yetkili Olanlar-818
a. -Müdürler-818
b. -Azınlık-818
D. -GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI-819
1. -Toplantı ve Davete İlişkin Koşullar-819
2. -Elektronik Ortamda Genel Kurul-819
3. -Sirküler Karar Alınma Olanağı ve Buna İlişkin Koşullar-820
4. -Çağrısız Genel Kurul-820
E. -GENEL KURUL KARARLARI-821
1. -Çoğunlukla Alınabilen Olağan Genel Kurul Kararları-821
2. -Ağırlaştırılmış Çifte Nisapla Alınması Gereken Önemli Kararlar-821
3. -Ağırlaştırılmış Karar Nisabı-822
F. -GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İPTALİ-822
II. -YÖNETİM VE TEMSİL-823
A. -ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİNDEKİ YENİLİKLER-823
B. -MÜDÜRLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER-823
C. -MÜDÜRLÜK SIFATININ KAZANILMASI-824
1. -Şirket Sözleşmesi ile Kazanma-824
2. -Genel Kurul Kararı ile Kazanma-824
D. -MÜDÜRLERİN HUKUKİ NİTELİKLERİ-824
E. -TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI-824
1. -Temsil Yetkisinin Kapsamı-824
2. -Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması-825
3. -Müdürlerin Kurul Oluşturması Halinde Durum-825
F. -MÜDÜRLERİN YETKİLERİ-826
G. -YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN KALDIRILMASI VEYA SINIRLANDIRILMASI-827
1. -Yeni Kanundaki Düzenleme-827
2. -Müdürlük Görevinin Diğer Sona Erme Halleri-828
H. -MÜDÜRLERİN ÖZEN VE BAĞLILIK YÜKÜMÜ-829
İ. -ORTAKLARA EŞİT İŞLEM YAPMA YÜKÜMÜ-829
J. -MÜDÜRLERİN REKABET YASAĞI-829
K. -MÜDÜRLERİN SORUMLULUKLARI-830
L. -TİCARİ MÜMESSİLLER VE TİCARİ VEKİLLER-830
1. -Atama-830
2. -Müdürlerin Ticari Vekil veya Diğer Tacir Yardımcılarını Ataması-831
3. -Görevden Alma ve Sınırlandırılma-832
38. LİMİTED ORTAKLIKTA DENETİM
I. -GENEL OLARAK-833
II. -TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ DURUM-833
39. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
I. -ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ-835
II. -GENEL OLARAK ŞİRKET SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ-835
A. -DEĞİŞİKLİK METNİNİN HAZIRLANMASI-836
B. -MÜDÜRLERİN BEYANI-836
C. -DEĞİŞİKLİĞİN GENEL KURULUNCA KARARA BAĞLANMASI-836
D. -TESCİL VE İLÂN-837
III. -ÖZEL SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ-837
A. -ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI, SEBEP VE ŞEKİLLERİ-837
1. -Sermayenin Artırılması Sebep ve Şekilleri-837
B. -SERMAYE ARTIRIMINDA İZLENECEK YOL-838
1. -Değişikliğe İlişkin Metnin Hazırlanması-838
2. -Müdürlerin Beyanı-838
3. -Genel Kurul Kararı-838
4. -Rüçhan Haklarının Kullanılması-839
5. -Artırılan Pay Bedellerinin Ödenmesi-839
6. -Değişikliğin Tescil ve İlânı -840
C. -SERMAYENİN AZALTILMASI-840
40. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYE
I. -LİMİTED ŞİRKETİN TASFİYESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME-843
II. -FESİH VE SONA ERME SEBEPLERİ-843
III. -SONA ERMENİN ÖNLENMESİ-844
IV. -SONA ERMENİN TESCİL VE İLÂNI-844
V. -TASFİYE-844
VI. -TASFİYESİZ FESİH-844
41. ANONİM ŞİRKET HÜKÜMLERİNE YAPILAN YOLLAMALAR
KAVRAM DİZİNİ-847
MADDE DİZİNİ-857

Şirketler Hukuku için şu an mevcudu olmayanlar

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 6 Taksit

©1996-2018 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı