Themis Ticari İşletme Hukuku : Ticaret Hukuku Cilt I - Bozkurt, Tamer

Themis Ticari İşletme Hukuku : Ticaret Hukuku Cilt I

Tamer Bozkurt

Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık

ISBN: 9786051520346

Türkçe | 275 Sayfa | 16 x 23 cm

Tür: Hukuk

Bu kitabın Adli Yargı Hakim Adaylığı Sınavlarına yönelik olarak özet versiyonu Tamer Bozkurt tarafından hazırlanmaktadır. Bu kitap hakimlik sınavlarına daha kapsamlı bir kaynaktan çalışmak isteyenler için ve hukuk fakültelerinde ilgili derse kaynak arayanlar için elverişlidir.

"012-2013 yılları, özel hukuk alanında "mevzuat fırtınası"nın estiği yıllar olmuştur. Değişiklik sadece Türk Ticaret Kanunu (veya TBK, HMK) ile sınırlı değildir. Ticaret Hukuku'ndaki yan ve alt mevzuat da değişmiştir ve değişiklikler hala devam etmektedir. İşte bu baskıda kitabımızın 7. baskısının Ekim ayında yapılmasından itibaren gerçekleşen tüm ana ve yan mevzuat değişikliklerini, ilgili yerlere işledik. Ekim 2012'den itibaren gerçekleşen ve işlenen bu değişiklikleri, şöyle özetleyebiliriz:

Ticaret Sicili Yönetmeliği,
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (şube, ticari işletme rehni ve ticarî davaları etkileyen değişiklikler)
6356 sayılı "Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu" (faizle ilgili yan etkiler),
TCMB'nin 13.6.2013 tarihli Tebliği (avans faiz oranı),
TCMB'nin, TTK’nın 1530. maddesinin uygulanması ile ilgili belirleme yaptığı 29.12.2012 tarihli Tebliği,
6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun 98. maddesi ile iflâsa tabi kılınan kişiler; yine aynı Kanun'un 65. maddesi,
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ,
28.3.2013 tarih ve 6455 sayılı Kanun'la ticarî defterlerle ilgili, TTK'nın 64. maddesinde yapılan değişiklikler,
belirtilebilir.
(Önsöz'den)
BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL OLARAK TİCARET HUKUKU, TİCARİ İŞLETME
KAVRAMI ve TİCARİ İŞLETME ÜZERİNDEKİ İŞLEMLER
§1.6102 Sayılı TüRk Ticaret Kanunu'nun Yasalaşma Süreci
§2.GENEL OLARAK TİCARET HUKUKU
§3.Ticaret Hukukunda Sistemler
I.GENEL OLARAK
II.AYIRIM
A.Sübjektif Sistem
B.Objektif Sistem
C.Karma (Modern) Sistem
D.Türk Sistemi ve Değerlendirme
§4.Türk Ticaret Kanunu'nun Başat Kavramı: "Ticari İşletme"
I.KAVRAM ve TANIM
II.TİCARİ İŞLETMENİN KİŞİLİĞİ (Tüzel Kişilik) SORUNU
III.BİR ORGANİZASYONUN "TİCARİ İŞLETME" SAYILABİLMESİ İÇİN GEREKEN UNSURLAR
A.Genel Olarak
B.Unsurlar
1.Gelir Sağlama
2.Bağımsızlık
3.Devamlılık
4.Ayırıcı Unsur: Esnaf Faaliyeti Sınırlarını Aşma
IV.TİCARİ İŞLETMEYİ OLUŞTURAN UNSURLAR ve BUNLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ SORUNU
V.TİCARİ İŞLETMENİN ÖRGÜTLENMESİ (MERKEZ/ŞUBE)
A.Merkez Kavramı ve Düzenlenişi
B.Şube
1.Kavram
2.Unsurlar
3.Şubenin Önem Arz Ettiği Noktalar
VI.TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ ve REHNİ
A.Ticari İşletmenin Devri
1.Genel Olarak
2.İşletmenin Devri, Şirket Birleşmesi Ayırımı
3.Devrin Şartları
4.Devrin Hüküm ve Sonuçları
B.Ticari İşletme Rehni
1.Genel Olarak
2.Rehnin Kurulması
3.Rehinin İşleyişi ve Hükümleri
4.Rehnin Sona Ermesi ile Hüküm ve Sonuçları
İKİNCİ BÖLÜM: TİCARİ İŞ, BİR İŞİN TİCARİ İŞ OLMASININ SONUÇLARI ve TİCARİ HÜKÜMLER
§5.Ticari İş
I.KAVRAM
II.BİR İŞİN TİCARÎ İŞ OLARAK BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK ÖLÇÜTLER
A.Ticari İş Saptamasında "Altın" Kural
B.yTTK m. 3'e Göre Ticari İş
1."1.Alternatif": TTK'da Düzenlenen Konular
2."2.Alternatif": Bir Ticarî İşletmeyi İlgilendiren İşlem ve Fiiller
C.Tamamlayıcı Hüküm: yTTK m. 19'e Ticarî İş
1.Tacirlerin Borçlarının Ticari Olması Kuralı
2.Bir Taraf İçin Ticarî İş Sayılan "Sözleşmeler"
D.Ticari İş Konusundaki Değişik Örnekler
E.Haksız Fiillerde Durum
III.BİR İŞİN TİCARİ İŞ OLARAK SAPTANMASININ YARATACAĞI SONUÇLAR
A.Genel Olarak
B.Müteselsil Borçluluk ve Kefalet (Teselsül Karinesi)
1.Müteselsil Borçluluk
2.Müteselsil Kefalet
C.Ticari İşlerde Faiz
1.Faiz Kavramı, Türleri ve Özellikleri
2.Faiz ile İlgili Mevzuata Genel Bir Bakış
3.Ticari İşlerde Faize İlişkin Farklılıklar
4.3095 Sayılı "Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun"un Öngördüğü Rejim
§6.Ticari Hükümler
I.GENEL OLARAK
II.TİCARİ HÜKÜMLERİN UYGULANMA SIRASI
A.Emredici Kanun Hükümleri
B.Bu Hükümlere Aykırı Olmayan Sözleşme Hükümleri
C.Tamamlayıcı/Yorumlayıcı Hükümler
D.Ticari Örf/Adet
E.Genel Hükümler
III.TİCARİ HÜKÜM OLMAYA BAĞLANAN BAZI SONUÇLAR
A.En Yüksek Sınırı Aşan İşlemler
B.Zamanaşımı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TACİR ve ESNAF
§7.Tacir
I.GENEL OLARAK
II.TACİR SIFATININ KAZANILMASI
A.Gerçek Kişiler
1.Ticari İşletme İşletmek
2.İşletmenin "Kısmen Dahi Olsa" Kendi Adına Yapılması
3.İstisnai Bazı Hallerde Tacir Sıfatının Kazanılıp Kazanılamayacağı Sorunu
B.Tüzel Kişiler
1.Genel Olarak
2.yTTK m. 16'de Sayılan Tüzel Kişi Tacirler
3.yTTK m. 17 Dolayısıyla Donatma İştirakinin Durumu
4.Şirketler Topluluğunda Hakim Teşebbüs
III.TACİR SIFATININ SONUÇLARI: NİMET ve KÜLFETLER
A.Tacir Olmaya Bağlanan "Külfetler"
1.Sadece Bir Tarafın Tacir Olmasının Yettiği Olasılıklar
2.Her İki Tarafın da Tacir Olması Gereken Olasılıklar
B.Tacir Olmaya Bağlanan "Nimetler"
1.Sadece Bir Tarafın Tacir Olmasının Yettiği Durum: Ücret ve Faiz İsteme
2.Her İki Tarafın da Tacir Olması Gereken Olasılıklar
IV.TACİR SIFATININ KAYBI ve BUNUN SONUÇLARI
§8.Esnaf ve Esnaf İşletmesi
I.GENEL OLARAK
II.ESNAF HAKKINDA UYGULANACAK TTK HÜKÜMLERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: TİCARİ YARGI
§9.Genel Olarak Ticari Yargı
I.BİR DAVANIN TİCARİ DAVA OLARAK BELİRLEN/MESİNDEKİ ÖLÇÜTLER (TİCARİ DAVA TÜRLERİ)
A.Mutlak Ticarî Davalar
1."1.Alternatif": yTTK m. 4'te Düzenlenen Davalar
2."2.Alternatif": Özel Kanun Hükümlerinden Doğan Bazı Hukuk Davaları
B.Yarı Nispi Ticari Davalar
C.Nispi Ticari Davalar
II.BİR DAVANIN TİCARİ DAVA OLUP OLMADIĞI SAPTANIRKEN İZLENMESİ GEREKEN YÖNTEM
III.TİCARİ DAVALARIN GÖRÜLMESİ
BEŞİNCİ BÖLÜM: TİCARET SİCİLİ
§10.Genel Olarak Ticaret Sicili
I.TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI
II.SİCİL İŞLEMLERİ
A.Tescil
1.Genel Olarak
2.Tescil Talebi, Şekli ve Süresi
B.Sicildeki Değişiklikler ve Silme (Tadil / Terkin)
C.Tevdi Yükümlülüğü

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 6 Taksit

©1996-2018 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı