%15
Vesaik-i Bektaşiyan - Değerli, Ayşe

Vesaik-i Bektaşiyan

Ayşe Değerli

Yayınevi: Çizgi

Yayın tarihi: 05/2015

ISBN: 9786059108423

Editör : Eşref Temel Bekir Şahin

Türkçe | 294 Sayfa | 14 x 21 cm

Tür: Osmanlı Tarihi

  • 2,55 TL
  • 3,00 TL

Emîrü'l-ümerâi'l-kirâm kebîrü'l-küberâi'l-fihâm zü'l-kadr ve'l-ihtirâm sâhibü'l-'izz ve'l-ihtişâm el-muttahasu bi-mezîd-i 'inâyet-i melikü'l-'alâ Sivas Beylerbeyisi olan (boş) Paşa dâme me'âliyehû ve kıdvetü'l-kuzzât ve'l-hükkâm ma'denü'l-fazl ve'l-kelâm Budak-özi ve (boş) ve (boş) ve (boş) kadıları zîdehû fazlühümâ tevk?'-i refî'-i hümâyûn vâsıl olıcak ma'lûm olâ ki kıdvetü's-sülehâ? ve'l-beyti'l- mekîn Abdülkadir zîdehû salâhahû 'atebe-i sa'âdetime 'arz-ı hâl idüb Sivas Sancağı'nda Budak-özi Nâhiyyesi'nde Kalın-saz nâm karyede v?kı' Derviş Mehemmed Zâviyyesi'nin bi'l-fi'l berât-ı şerîfimle mütevellî ve zâviyyedâr olmağla karye-i mezbûrda zâviyye-i merk?menin iki çiftlik yir ile dört kıt'a vakf âsiyâbı olmağla zikr olunan iki çiftlik ve dört kıt'a vakf âsiyâbı âhardan bir vechile dahl olunmak icâb itmez iken karye-i Kalın-saz el-mezbûre havâss-ı hümâyûn mülhak?tından olub ber-vech-i mâlikâne iştirâken mutasarrıf olan Sungur-oğlu Mehmed ve Ahmed karye-i mezbûreyi zabta kanâ'at itmeyüb zikr olunan iki çiftlik yir ile dört kıt'a vakf âsiyâbları dahî hâss mülhak?tı olmak üzere fuzûlî zabta ve zâviyye-i mezbûre vakfına gadr ve harâbına bâdî olduğunu bildirüb defter-i hâk?nî mûcibince 'amel olunub hilâf-ı defter-i hâk?nî mezbûrların zâhir olan gadr ve ta'addîleri men' ve def' ve ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîf icrâ-yı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim birle ve defter-hâne-i 'âmiremde mahfûz olan defter-i icmâl ve mufassala mürâca'at olundukda Budak-özi Nâhiyyesi'ne tâbî' yüz otuz altı nefer re'âya ve iki zemîn ve hâsılı tahtında bennâk ve hınta yekûn ma'a gayrihâ dokuzbin yediyüz seksen dört akçe yazar karye-i Kalın-saz defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde mahsûl-ı ispençe-i zimmiyân-ı şehr ile bir giydirilüb havâss-ı hümâyûnum mülhak?tından olub ve yine nâhiyye-i mezbûreye tâbî' otuz nefer cemâ'at-ı dervişân der-karye-i Kalın-saz ve tahtında iki kıt'a der-zemîn karye-i mezbûre el-meşhûr çiftlik-i Derviş Mehemmed vakf-ı zâviyye-i Derviş Mehmed der-karye-i mezbûre vehâsılı tahtında hınta ve şa'ir ve dört kıt'a âsiyâb nîm sâle yekûn...

Motor Kurye ile Teslim
Bu Ürünün Bulunduğu Şubelerimiz:
  • pandora.com.tr

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 6 Taksit

©1996-2018 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı